Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC KỲ I MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 NĂM HỌC 2018-2019

49e0f0ffe7599b3690d85842b86afc7a
Gửi bởi: Võ Hoàng 27 tháng 12 2018 lúc 23:46 | Được cập nhật: 22 tháng 2 lúc 1:53 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 361 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TR NG ƯỜ THPT CHUYÊNL NG VĂN TUƯƠ THI TH THPTQG VỬ ẦMôn ch sị ửTh gian làm bài: phút;(40 câu tr nghi m)ắ ệH tên thí sinh:…………………………………………………… p:………………ọ Mã thiề(Thí sinh không ng tài li u)ượ ệCâu 1: ki nào đánh quan ng minh ch ng phát xít gi Mĩ và Liên Xô tan ?ự ỡA. phân chia đóng quân gi Mĩ và Liên Xô ngh Ianta (2-1945).ự ịB. ra thuy Truman và Chi tranh nh (3-1947).ự ạC. Vi Liên Xô và các Đông Âu thành ch Hi Vácxava (5-1955).ệ ướ ướD. ra kh quân NATO (4-1949).ự ựCâu 2: Sau "Chi tranh nh", tác ng cách ng khoa c- kĩ thu t, các raế ướ ướs đi ch nh chi phát tri vi yứ ượ ấA. quân làmự tr ngọ đi m.ể B. chính tr làm tr ngị đi m.ểC. kinh làmế tr ngọ đi m.ể D. văn hoá làm tr ngọ đi m.ểCâu 3: Quan gi ng an và ng Liên qu làệ ốA. ng an không ph tung ng.ộ ồB. ng an ph tung ng.ộ ồC. ng an ch ph tung ng trong quan tr ng.ộ ọD. ng an là quan chính tr quan tr ng nh Liên qu c.ộ ốCâu 4: Sau chi tranh th gi th hai, qu gia tiên Đông Nam tuyên làế ậA. Vi Nam.ệ B. Lào. C. Inđônêxia. D. Philippin.Câu 5: đi phong trào tranh giành và nhân dân Mĩ Latinhặ ủsau Chi tranh th gi th hai làế ứA. ch ng ch tài thân Mĩ.ố B. ch ng ch tài Batixta.ố ộC. ch ng ch th dân Tây Ban Nha.ố D. ch ng ch th dân Đào Nha.ố ồCâu 6: sao nói giành là bi quan tr ng nh Đông Nam sau Chi tranhạ ượ ếth gi th hai?ế ứA. Vì có thu phát tri kinh .ộ ếB. dân là ng thành trên các lĩnh khác.ộ ượ ựC. Có có đi ki gia nh ch cậ ASEAN.D. Vì có nh chính tr -xã i.ộ ượ ộCâu 7: Nét đáng chú trong ng văn hóa Nh mà Vi Nam là gì?ờ ậA. Hòa nh mà không hòa tan.ậB. hài hoà gi truy th ng hi i.ự ạC. gi gìn văn hóa dân c.ự ộD. phát tri hi văn hóa cung nh ng ti khoa c-kĩ thu t.ự ậCâu 8: tiêu quan tr ng nh Mĩ trong chi toàn làu ượ ầA. đàn áp phong trào gi phóng dân c, phong trào công nhân qu .a ếB. kh ng ch chi ph các ng minh.ố ướ ồC. ngăn ch và ti xóa ch nghĩa xã trên th gi i.ặ ớD. xâm các châu Á, châu Phi và khu Mĩ Latinh.ượ ướ ựCâu 9: nào đây không ph là nét ng ng hình thành và phát tri Liên minhướ ươ ủchâu Âu (EU) và Hi các qu gia Đông Nam (ASEAN)?ệ ốA. Thành sau khi đã hoàn thành khôi ph kinh tr thành nh ng qu gia p, ch cóậ ủnhu liên minh, tác.ầ ợB. tiêu thành ban là tr thành liên minh chính tr quân nh tránh chiu ịph nh ng các ng qu bên ngoài.ố ưở ườ ớC. Ban khi hình thành ch có vài thành viên, sau ng nhi c.ầ ướ ướD. th 90 th XX, tr thành khu năng ng, có qu cao.ừ ếCâu 10: trong nh ng Vi Nam ph chú tr ng ch tiêu toàn hóaộ ầlà Trang Mã thi 4ề ẦA. Tích trình qu lí và ch xu các c.ự ướB. Tham gia tích vào các ch khu và qu .ự ếC. Chú tr ng gi quy tăng tr ng kinh công ng xã i.ọ ưở ộD. nh ti thu thành cu cách ng khoa c-công ngh .ẩ ệCâu 11: đi nh cu cách ng khoa c-ặ công ngh làệA. khoa li kĩ thu t.ọ ậB. khoa tr thành ng xu tr ti p.ọ ượ ếC. kĩ thu đi tr ng cho xu t.ậ ướ ườ ấD. th gian ng ng các phát minh vào xu và ng di ra nhanh.ờ ễCâu 12: Chính sách ngo Liên Xô sau Chi tranh th gi th hai làố ứA. hòa bình, trung p, giúp các trên th gi i.ậ ướ ớB. hòa bình, tích ng phong trào cách ng th gi i.ự ớC. tích ngăn ch vũ khí có nguy di loài ng i.ự ườD. kiên quy ch ng các chính sách gây chi .ế ỹCâu 13: đi trong cu khai thác thu th hai th dân Pháp Đôngặ ởD ng là iươ ớA. nhanh, quy mô vào các ngành kinh Vi Nam.ố ệB. nhanh, quy mô nh vào các ngành kinh Vi Nam.ố ệC. nhanh, quy mô vào giao thông Vi Nam.ố ệD. quy mô n, nhanh vào các lĩnh Vi Nam.ớ ệCâu 14: Ch đáp án đúng cho ki nói trong đo th sau:ọ ượ ơ“…Chào Trung Qu trào sôi ngô ôChào Qu ng Châu công xa chính quy na êĐ t. Đây mua gieo gi ngâ ươ ôH Thanh niên Cach ng vung lên…”ơ (“Theo chân Bác”- u)ố ữA. Nguy Ái Qu kêu ng thanh niên Vi Nam Qu ng Châu (Trung Qu c) tranhễ ấch ng Pháp giành p.ố ậB. Phong trào yêu ng thanh niên Vi Nam Qu ng Châu (Trung Qu c) đang phátướ ốtri nh .ể eC. Nguy Ái Qu Qu ng Châu (Trung Qu c).ễ ốD. Nguy Ái Qu thành Vi Nam Cách ng Thanh niên.ễ ạCâu 15: ra các ng xã Vi Nam sau chi tranh th gi th nh có ýự ượ ấnghĩa gì?A. Làm cho kinh ch nghĩa Vi Nam phát tri nh .ề eB. Làm cho nh ng mâu thu có trong xã Vi Nam thêm sâu c.ữ ắC. Là đi ki bên trong ti thu các ng i.ề ưở ướ ớD. Thúc phân hóa các giai p, ng trong xã i.ẩ ộCâu 16: Mâu thu n, bao trum xã Vi Nam sau chi tranh th gi th nh là mâu thu nẫ ẫgi aữA. nông dân phong ki nớ ếB. vô n.ư aC. phong ki n.ư ếD. toàn th nhân dân Vi Nam qu Pháp.ể ốCâu 17: sao nói ng ng Vi Nam ra là ngo ch cách ng Vi Nam?ạ ướ ệA. Ch vai trò lãnh giai n.ấ aB. Đó là khuynh ng i.ướ ướ ớC. ra th kỳ p, do cho cách ng Vi Nam.ở ệD. Ch kh ng ho ng ng và giai lãnh o.ấ ườ ạCâu 18: ra ba ch ng Vi Nam cu năm 1929 kh ng nh phát tri iự ướ ớc cách ng Vi Nam vìủ ệA. ch ng ng vô giành th trong phong trào dân c.ứ ưở ượ ộB. đây liên minh công- nông hình thành và phát tri nh .ừ ượ eC. thúc phong trào tranh sinh, sinh viên, ti th ng phát tri nh.ẩ ươ ạD. Vi Nam Cách ng Thanh niên lãnh phong trào cách ng.ộ ạCâu 19: Đâu là đi ki quy nh bung phong trào cách ng 1930-1931 trên quy môề ạl và mang tính giác?ớ Trang Mã thi 4ề ẦA. Mâu thu dân và giai sâu cẫ .B. lãnh ng ng Vi Nam (sau là ng ng Đông ng).ự ươC. Chính sách kh ng tàn th dân Pháp sau kh nghĩa Yên Bái.ủ ởD. Th ng công cu xây ng ch nghĩa xã Liên Xô.ắ ởCâu 20: Nhi chi cách ng dân quy Đông ng ng xác nhệ ượ ươ ượ ịtrong th kì 1936-1939 làờA. đánh qu Pháp giành dân c.ổ ộB. đánh phong ki ng cày có ru ng.ổ ườ ộC. ch ng phát xít, ch ng ph ng thu tay sai, đòi do dân ch .ố ủD. ch ng qu và ch ng phong ki n.ố ếCâu 21: Ch đáp án đúng các ki sau theo trình th gian:ọ ờ1. Cao trào kháng Nh cậ ướ2. Nh xâm Đông ng.ậ ượ ươ3. tr Vi Minh ra i.ặ ờ4. Nh chính Pháp.ậ aA. 1. B. 4. C. 2. D. 1.Câu 22: Ch đáp án đúng cho đo trích sau: “Trong lúc này, không gi quy dânế ượ êt gi phóng, không đòi do cho toàn th dân thì ch ng nh ng toàn th qu giaộ ượ ôdân còn ch mai ki ng trâu mà quy ph giai năm sau cũng khôngộ ađòi c”.a ượA. Ngh quy ngh BCH Trung ng ng tháng 11/1940.ị ươ aB. Ch th “Nh t-Pháp nhau và hành ng chúng ta” ngày 12-3-1945.ỉ ủC. Ngh quy ngh BCH Trung ng ng tháng 5/1941.ị ươ aD. Ngh quy ngh BCH Trung ng ng tháng 11/1939.ị ươ aCâu 23: nào đây mang tính quy nh khi cho ng kh nghĩa tháng 8/1945 giànhế ướ ởth ng nhanh chóng và ít máu?ắ ổA. Do th khách quan thu i.ờ ợB. Do lãnh sáng su ng và Ch ch Chí Minh.ự ồC. Do chúng ta có chu tr c.ự ướD. Do có gi ng chính tr và ng vũ trang.ự ượ ượCâu 24: Ch đáp án đúng xác nh tiêu Vi Minh qua kh th sau:ọ ơ“Vi Nam ng minhệ ồCó ch ng trình đanh Nh t, đanh Tây.a ươ ậQuy làm cho non nàyế ướC treo, p, xây bình quy n.”ờ ê(M chính sách Vi Minh-Nguy Ái Qu c, 1941).ườ ốA. Đánh đu Pháp làm cho Vi Nam hoàn toàn p.ổ ậB. Đánh đu Nh ng nên Vi Nam Dân ch ng hoà.ổ ướ ộC. Đánh đu Nh t-Pháp giành dân c.ổ ộD. Đánh phong ki giành quy dân ch .ổ ủCâu 25: Sau Cách ng tháng Tám năm 1945, ki th hi quy làm ch nhân dân Vi tạ ệNam làA. cu ng tuy Qu tiên.ộ ầB. Hi pháp tiên Qu thông qua.a ượ ộC. thành Quân qu gia Vi Nam.ậ ệD. phát hành ti Vi Nam thay cho ti Đông ng.ề ươCâu 26: Nh ng bi pháp tranh quân Trung Hoa Dân qu và tay sai tr ngày 6/3/1946 aữ ướ ủĐ ng, Chính ph có tác ng nh th nào?a ếA. Chính quy cách ng gi ng và ngày càng phát tri n, nhân dân tin ng, ng ,ề ượ ưở ộquy tâm .ế ệB. ch th nh các ho ng ch ng phá quân Trung Hoa Dân qu và tay sai,ạ ốlàm th âm chính quy cách ng chúng.ấ ủC. Làm th âm quân Anh, quân Pháp Mi Nam hòng bóp ch chính quy nấ ềcách ng non tr .ạ ẻD. Làm th âm câu gi quân Trung Hoa Dân qu và Pháp, kéo dài th gian hòa hoãnấ ờđ chu cho cu kháng chi lâu dài.ể Trang Mã thi 4ề ẦCâu 27: Lý do nào là quan tr ng nh ng ta ch tr ng khi thì th hoà hoãn Trung Hoaọ ươ ớDân qu đánh Pháp, khi thì hoà hoãn Pháp đu Trung Hoa Dân qu c?ố ốA. ng dung tay sai Vi Qu c, Vi Cách phá ta bên trong.ưở ừB. Th dân Pháp giúp thu Anh.ự ượ ủC. Chính quy ta còn non tr không th lúc ch ng thu nh.ề ạD. ng có nhi âm ch ng phá cách ng.ưở ạCâu 28: Cho đo li sau: “Cu khang chi lâu dài và đau kh du ph hi sinh bao nhiêu vàộ ath gian khang chi bao gi chúng ta cũng nh nh chi cung, bao gi cờ ướVi Nam hoàn toàn và th ng nh t…”ệ (Trích th Ch ch Chí Minh nhân dân Vi tư ệNam, nhân dân Pháp và các ng minh ngày 21-12-1946).ướ ồN dung đo th trên cho chúng ta bi thông đi Ch ch Chí Minh làộ ồA. kh ng nh ni tin vào th ng cu kháng chi n.ẳ ếB. cáo th dân Pháp Hi nh .ố ướ ộC. kêu Vi ki ta Pháp và các ng minh ng cu kháng chi nhân dânọ ướ ủta.D. đoán cu kháng chi ch ng Pháp nhân dân ta kéo dài và nhi gian kh .ự ổCâu 29: nghĩa nh chi ch Biên gi thu đông năm 1950 làớ ớA. đã tiêu di nhi sinh ch.ệ ịB. li căn Vi ng ng liên khu III, IV.ố ằC. khai thông biên gi Vi Trung chi dài 750km.ớ ềD. ta đã giành quy ch ng chi trên chi tr ng chính .ề ượ ườ ộCâu 30: Hi nh Gi nev năm 1954 Đông ng kí là doệ ươ ượ ếA. căn vào ng quan ng gi ta và Pháp, ta không th đánh Pháp quân .ứ ươ ượ ượ ựB. chi ph Liên Xô cu kháng chi ch ng Pháp nhân dân.ự ủC. chi ph Trung Qu c, mu bi Vi Nam là ch ng nh ng Mĩự ướ ưở khu Đông Nam Á.ở ựD. căn vào ng quan ng gi ta và Pháp trong chi tranh và xu th th gi là gi iứ ươ ượ aquy các chi tranh ng th ng ng.ế ươ ượCâu 31: ng xuyên su cu kháng chi ch ng Pháp 1945-1954 ta làư ưở ủA. ng nhân nghĩa.ư ưở B. ng chi tranh chính nghĩaư ưở ếC. ng chi tranh nhân dân.ư ưở D. ng yêu chu ng hòa bình.ư ưở ộCâu 32: Kh hi u:ẩ “Không có gì quí do”ơ là Ch ch Chí Minh trongờ ồA. kêu ch ng Mĩ (1966).ờ ướB. Tuyên ngôn Vi Nam Dân ch ng hòa (1945).ộ ướ ộC. kêu Toàn qu kháng chi (1946).ờ ếD. Báo cáo chính tr th hai ng (1951).ị aCâu 33: "Thành Qu ng Tr " là danh li iổ ượ ớA. cu ng ti công và Xuân Thân 1968.ộ ậB. cu Ti công chi năm 1972.ộ ượC. tr " Đi Biên Ph trên không" cu 1972.ậ ốD. cu ng ti công và Xuân 1975.ộ ậCâu 34: Chi th ng nào ch ng quân dân ta có kh năng đánh chi Chi tranh cế ượ ub (1965-1968) Mĩ?ộ ủA. Chi th ng trong mua khô 1965-1966.ế B. Chi th ng trong mua khô 1965-1966.ế ắC. Chi th ng ng (1965).ế ườ D. Chi th ng Xuân Thân (1968).ế ậCâu 35: Đi ng ng trong các chi chi tranh Mĩ th hi mi Nam Vi Nam (1961-ể ươ ượ ệ1975) làA. ng quân Mĩ và quân ch làm ng nòng t.ử ượ ốB. nh âm chia lâu dài ta và trong chi toàn Mĩ.ằ ướ ượ ủC. ng quân Sài Gòn làm ng tiên phong, nòng t.ử ượ ốD. th hi âm dung ng Vi Nam đánh ng Vi Nam.ự ườ ườ ệCâu 36: ngh th 15 Ban Ch hành Trung ng ng Lao ng Vi Nam (1-1959) quy tộ ươ ếđ nh nhân dân mi Nam ng cách ng là doị ạA. Mĩ và chính quy Sài Gòn phá ho Hi nh Gi nev .ề ơB. các ng vũ trang cách ng mi Nam đã phát tri n.ự ượ ểC. đã có ng chính tr và ng vũ trang nh.ự ượ ượ Trang Mã thi 4ề ẦD. không th ti ng bi pháp hoà bình a.ể ượ ữCâu 37: Tuy ng chuy chi c-Nam mang tên Chí Minh trên và trên bi nế ườ ượ ểđ xây ng nh mượ ằA. chuy hàng hóa, ng th mi vào mi Nam.ậ ươ ềB. chuy vũ khí, vào mi Nam.ậ ượ ềC. chi vi ng i, mi vào mi Nam.ệ ườ ềD. ch ng ho ch phong mi Mĩ.ố ủCâu 38: ki nào sau đây đánh cách ng ta đã hoàn thành tiêu “ự ướ Vi Nam làướ ệm t, dân Vi Nam là t”ộ ?A. ký Hi nh Pari 1973 rút quân hoàn toàn c.ỹ ướB. th ng mua Xuân năm 1975, gi phóng mi Nam.ạ ềC. Hoàn thành th ng nh nhà c.ố ướ ướD. ti lên xây ng Ch nghĩa xã i.a ướ ộCâu 39: sao trong ng ng ta cho ng tr ng tâm, tr tiên là vạ ườ ướ ềkinh ?ếA. Kinh phát tri là ng c.ế ướB. đã phát tri kinh làm tr ng tâm.ộ ướ ọC. Nh ng khó khăn ngu nh ng khó khăn kinh .ữ ướ ếD. Do qu cu chi tranh kéo dài, kinh ta nghèo nàn, u.ậ ướ ậCâu 40: Nguyên nhân quan tr ng nh thúc ng và Nhà ta quy nh vào nămọ ướ ớ1986 làA. tác ng cách ng khoa công ngh .ộ ệB. ch nghĩa xã đang Liên Xô và Đông Âu.ủ ởC. yêu ch dân c.ầ ộD. nguy ng nhân dân.ệ ủ---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 4ề