Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi khảo sát đầu năm môn Vật lý lớp 12

d7c6662e07540e42e54d9caeb8b97656
Gửi bởi: Võ Hoàng 3 tháng 9 2018 lúc 4:17:46 | Được cập nhật: 20 giờ trước (20:32:52) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 459 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

và tên KI TRA 1ti tọ ếL Lý 10 Nâng caoớ ậĐ :ềCâu (3đ) a) Nêu đi vect gia ch đi trong chuy ng tròn (đi t,ặ ặph ng, chi u, n)?ươ b) cánh qu có bán kính R=50 cm quay góc w=5 rad/s. Tính gia ng tâmộ ước đi cánh qu t. ạCâu (2đ). a) cao 125 ng ta th do không cừ ườ ốđ u. Tính th gian cho khi ch t. 10m/sầ 2. b) ch đi chuy ng có th theo th gian nh hình 1. Hãynêu tính ch chuy ng ch đi ng các đo th OA và BC.ứ ịCâu (2,5đ). ch đi chuy ng trên tr Ox ph ng trình chuy nộ ươ ểđ ng 10 12t 1,5tộ x(m),t(s). ớa) Xác nh gia và ban ch đi m.ị ểb) th ch đi m.ẽ ểc) Tìm quãng ng ch đi đi trong 5s tiên. ườ ượ ầCâu (1đ). Canô chuy ng 10 m/s so c, ch cể ướ ướ ốđ m/s so Tính canô so khi canô xuôi dòng và khi ca nô chuy ng vuông gócộ ộv dòng c.ớ ướCâu (1,5 đ). Lúc 6h ch đi đi qua đi 2m/s, ng đi B, chuy ng th ngấ ướ ẳnhanh gia có m/sầ 2. Ch A, tr trên AB, chi ngọ ươc tr cùng chi và th gian là lúc 6h. Bi AB=300m.ủ ếa) Vi ph ng trình chuy ng ch đi M.ế ươ ểb) Trong bài toán trên lúc 6h10s có thêm ch đi đi qua đi và ng đi A, chuy ngế ướ ộth ng không 20 m/s. Sau bao lâu và nhau? và tên KI TRA 1ti tọ ếL Lý 10 Nâng caoớ ậĐ :ỀCâu (3đ) a) Nêu đi vect ch đi trong chuy ng tròn (đi t,ặ ặph ng, chi u, n)?ươ ớb) cánh qu có bán kính R=50 cm quay góc w=5 rad/s. Tính dài đi ởđ cánh qu t. ạCâu (2đ). a) cao 180 ng ta th do không cừ ườ ốđ u. Tính th gian cho khi ch t. 10m/sầ 2. b) ch đi chuy ng có th theo th gian nh hình 1.ộ ưHãy nêu tính ch chuy ng ch đi ng các đo th AB vàứ ịBC.Câu (2,5đ). ch đi chuy ng trên tr Ox ph ng trìnhộ ươchuy ng 10 12t 1,5tể x(m),t(s). ớa) Xác nh gia và ban ch đi m.ị ểb) th ch đi m.ẽ ểc) Tìm quãng ng ch đi đi trong 6s tiên. ườ ượ ầCâu (1đ). Canô chuy ng m/s so c, ch m/s so Tínhể ướ ướ ờv canô so khi canô xuôi dòng và khi ca nô chuy ng vuông góc dòng c.ậ ướCâu (1,5đ). Lúc 6h ch đi đi qua đi m/s, ng đi B, chuy ng th ngấ ướ ẳnhanh gia có m/sầ 2. Ch A, tr trên AB, chi ngọ ươc tr cùng chi và th gian là lúc 6h. Bi AB=300m.ủ ếa) Vi ph ng trình chuy ng ch đi M.ế ươ ểb) Trong bài toán trên lúc 6h5s có thêm ch đi đi qua đi và ng đi A, chuy ngế ướ ộth ng không 20 m/s. Sau bao lâu và nhau?ẳ ặBÀI LÀM