Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

De thi khao sat chat luong mon Hoa Hoc lop 11 truong THPT Tran Hung Dao Hai Duong nam 2017 co dap an

b8598deba2639f1e852587b5054310a1
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị 21 tháng 11 2018 lúc 17:37 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 9:18 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 384 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

https://bloghoahoc.com Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 1/5 Mã đề thi 115 SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG Trường THPT Hưng Đạo ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN Môn Hóa học 11 (năm học 2017-2018) Thời gian: 50 phút Họ và tên: …………………………………………………………................... Số báo danh:……………................................................................................... Cho: 1, =12, 16, =14, Cl 35,5, =32, Br 80, Na 23, 39, Cu=64, Fe 56, Ca =40, Mg 24, Al 27, Zn 65, Ag 108 Câu 1: Cho cân bằng: 2NO2 (khí, nâu đỏ) N2O4 (khí, không màu). Biết khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỏ nhạt dần. Phản ứng thuận có? A. ∆H 0, Pư toả nhiệt B. ∆H 0, Pư toả nhiệt C. ∆H 0, Pư thu nhiệt D. ∆H 0, Pư thu nhiệt Câu 2: Hoà tan hoàn toàn hh gồm mol FeS2 vào 0,045 mol Cu2S vào dd HNO3 loãng, đun nóng thu được dd chỉ chứa muối sunfat của các kim loại và giải phóng khí NO duy nhất. Giá trị của là? A. 0,045 B. 0,135 C. 0,09 D. 0,18 Câu 3: Cho các phản ứng sau: 1. H2(k) I2(r) HI(k), >0 2. 2NO(k) O2(k) NO2 (k), <0 3. CO(k) Cl2(k) COCl2(k), <0 4. CaCO3(r) CaO(r) CO2(k), >0 Khi tăng nhiệt độ hoặc áp suất số cân bằng đều chuyển dịch theo chiều thuận là? A. B. C. D. Câu 4: Cho các PƯ: 2FeBr2 Br2 2FeBr3; 2NaBr Cl2 2NaCl Br2. Phát biểu đúng là? A. Tính khử của Br- Fe2+ B. Tính khử của Cl- Br- C. Tính oxi hóa của Br2 Cl2 D. Tính oxi hóa của Cl2 Fe3+ Câu 5: Cho một cục đá vôi nặng 1g vào ddịch HCl 2M, nhiệt độ 25oC. Biến đổi nào sau đây không làm bọt khí thoát ra mạnh hơn? A. Thay dung dịch HCl 2M bằng dd HCl 4M B. Tăng thể tích dung dịch HCl lên gấp đôi. C. Thay cục đá vôi bằng gam bột đá vôi D. Tăng nhiệt độ lên 50oC Câu 6: Cho các nguyên tố A, B, C, D, E, tạo được các ion có cấu hình như sau: A-: 1s22s22p6; B+: 1s22s22p63s23p6; C-: 1s22s22p63s23p6 D2+: 1s22s22p63s23p6; E3+: 1s22s22p6, F2+: 1s22s22p63s23p63d6, G2-: 1s22s22p6 Các nguyên tố là? A. A, C, E, B. A, C, E, F, C. B, C, D, D. A, B, E, Câu 7: Cho 19,5 gam Zn pứ với lít Cl2 (đkc) thì thu được 36,72 gam ZnCl2. Tính hiệu suất phản ứng? A. 60 B. 90 C. 70 D. 80 Câu 8: Phương trình: S2–+2H+ H2S là phương trình ion rút gọn của phản ứng? Mã đề thi 115 H H H Hhttps://bloghoahoc.com Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 2/5 Mã đề thi 115 A. 2NaHSO4+Na2S 2Na2SO4+H2S B. BaS +H2SO4 BaSO4+H2S C. FeS+2HCl FeCl2+H2S D. 2HCl+K2S 2KCl+H2S Câu 9: Cho hai nguyên tử và có cấu hình electron lớp ngoài cùng lần lượt là 3sx và 3p5. Biết rằng phân lớp 3s của hai nguyên tố hơn kém nhau electron. Số điện tích hạt nhân của A, lần lượt là? A. 11 và 17 B. 17 và 12 C. 17 và 11 D. 12và 17 Câu 10: Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim từ trái sang phải là: A. P, N, O, B. P, N, F, C. N, P, F, D. N, P, O, Câu 11: Dung dịch HCl có pH=3. Cần pha loãng dd axit này (bằng H2O) bao nhiêu lần để thu được dd HCl có pH 4? A. lần B. lần C. lần D. 10 lần Câu 12: Cho PTHH: aFeSO4 bCl2 cFe2(SO4)3 dFeCl3. Tỉ lệ a: là? A. 4:1 B. 3:1 C. 2:1 D. 3:2 Câu 13: Dãy gồm các chất đều là chất điện ly mạnh là? A. HCl, NaOH, CaO, NH4NO3 B. Ba(OH)2, H2SO4, H2O, Al2(SO4)3 C. HNO3, KOH, NaNO3, (NH4)2SO4 D. KOH, HNO3, NH3, Cu(NO3)2 Câu 14: Trộn 100ml ddịch H2SO4 0,1M với 150 ml dung dịch NaOH 0,2M. Dung dịch tạo thành có pH là? A. 1,3 B. 13 C. 13,6 D. 12,6 Câu 15: NTKTB của Bo là 10,81. Bo gồm đồng vị 10B và 11B. Tính khối lượng đồng vị 11B có trong axit boric H3BO3 Biết NTKTB của =1 16? A. 14,42 B. 14,17 C. 17,49 D. 14,37 Câu 16: Cho các phân tử sau: C2H2, C2H4, O3, N2, CO2, CH4, NH3. Có bao nhiêu phân tử có liên kết đôi và có bao nhiêu phân tử có liên kết ba? A. và B. và C. và D. và Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Mg và Fe bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được 11,2 lít khí (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 91,0 gam. B. 90,0 gam. C. 71,0 gam. D. 55,5 gam Câu 18: Cho 2,13 gam hhX: Mg, Cu và Al dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích ddHCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với là? A. 50 ml B. 57 ml C. 90 ml D. 75 ml Câu 19: Thể tích dung dịch NaOH 2M tối thiểu để hấp thụ hết 5,6 lit khí SO2 (đkc) là? A. 175 ml B. 500 ml C. 250 ml D. 125 ml Câu 20: Cho nguyên tố Cl (Z 17) và (Z 19). Câu nào sau đây không đúng? A. Cấu hình ngtử Cl: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 và K: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1https://bloghoahoc.com Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 3/5 Mã đề thi 115 B. Trong nguyên tử của nguyên tố Cl và đều có độc thân C. Cl chu kì vì có lớp e, chu kì vì có lớp D. Cl là phi kim điển hình và là kim loại điển hình Câu 21: Oxit cao nhất của một nguyên tố ứng với công thức RO2, với nó tạo thành hợp chất khí chứa 75% về khối lượng. Công thức hiđroxit cao nhất của là? A. H2CO3 B. H2SiO3 C. HNO3 D. H2SO4 Câu 22: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hh gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml dd H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng cô cạn dd thì thu được số gam muối khan là? A. 4,81 B. 3,81 C. 6,81 D. 5,81 Câu 23: Cho 5,6 gam một oxit kim loại tác dụng vừa đủ với HCl cho 11,1 gam muối clorua của kim loại đó. Cho biết công thức oxit kim loại? A. Al2O3 B. CuO C. FeO D. CaO Câu 24: Cho 50 ml dung dịch HCl 0,12 vào 50 ml dung dịch NaOH 0,1M. Tìm pH của dung dịch sau phản ứng? A. B. C. 10 D. Câu 25: Trong tự nhiên đồng có đồng vị là 63Cu va 65Cu. Trong đó 65Cu chiếm 27% về số nguyên tử. Hỏi khối lượng của 63Cu trong Cu2S là bao nhiêu (cho S=32)? A. 57,82 B. 75,32 C. 79,88 D. 79,21 Câu 26: Cho gam Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 dư thu được 6,72 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của là? A. 11,2 gam B. 1,12 gam C. 16,8 gam D. 1,68 gam Câu 27: Trộn 100ml dung dịch H2SO4 4M với 300ml dung dịch H2SO4 2M. Dung dịch thu được có nồng độ là? A. 1M B. 4M C. 2M D. 2,5M Câu 28: Đem oxi hóa hoàn toàn 28,6 gam hh gồm Al, Zn, Mg bằng oxi dư, thu được 44,6 gam hh oxit B. Hoà tan hết trong dd HCl thu được dd D. Cô cạn dd thu được gam hh muối khan. Giá trị của là? A. 49,8 B. 74,7 C. 99,6 D. 100,8 Câu 29: Nguyên tử của một nguyên tố có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 48, trong đó số hạt mang điện gấp hai lần số hạt không mang điện. Số đơn vị điện tích hạt nhân của là? A. 16 B. 18 C. 32 D. 12 Câu 30 Cho gam hỗn hợp gồm Cu và Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 2,8 lít khí SO2 đktc. Khối lượng Cu và Fe trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là? A. 3,2 và 2,8g B. 2,2 và 3,8 C. 1,6 và 4,4 D. 2,4 và 3,6 Câu 31: Cho các chất riêng biệt sau: FeSO4, AgNO3, Na2SO3, H2S, HI, Fe3O4, Fe2O3 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Số trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa khử là?https://bloghoahoc.com Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 4/5 Mã đề thi 115 A. B. C. D. Câu 32: Cho phản ứng 2B C. Nồng độ ban đầu của là 1M, là 3M, hằng số tốc độ 0,5. Tốc độ của phản ứng khi đã có 20% chất tham gia phản ứng là: A. 2,016 B. 0,016 C. 2,304 D. 2,704 Câu 33: Tốc độ phản ứng tăng lên khi: A. Giảm nhiệt độ B. Tăng diện tích tiếp xúc giữa các chất phản ứng C. Tăng lượng chất xúc tác D. Giảm nồng độ các chất tham gia phản ứng Câu 34: Hoà tan 20,1 gam hỗn hợp muối NaX và NaY (X, là halogen kế tiếp trong BTH) vào nước được dung dịch A. Cho dung dịch vào dung dịch AgNO3 dư thu được 28,7 gam kết tủa. X, là? A. Br, B. F, Cl C. Cl, Br D. I, At Câu 35: Dãy nào sắp xếp theo chiều tăng dần tính axit? A. HCl