Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đề thi khảo sát chất lượng kỳ 2 môn Hóa lớp 12 mã đề 132

7410a09cf6748ca608ed748fb2b491da
Gửi bởi: Võ Hoàng 24 tháng 5 2018 lúc 23:17:49 | Được cập nhật: 30 phút trước Kiểu file: PDF | Lượt xem: 563 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Trang 1/4 Mã đề thi 132 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN (Đề thi có 04 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II NĂM 2017 Bài thi: Khoa học Tự nhiên, Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:....................................................................Số báo danh: ...................... Mã đề thi 132 Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: 1; 12; 14; 16; Na 23; Mg 24; Al 27; 32; Cl 35,5; Ca 40; Fe 56; Cu 64; Ag 108. Câu 1: Hợp chất hữu cơ có công thức hóa học: H2N-CH(CH3)-COOH. Ký hiệu của là A. Gly. B. Ala. C. Val. D. Glu. Câu 2: Ngâm một lá kim loại có khối lượng 32 gam trong dung dịch HCl, sau khi thu được 2,24 lít khí (đktc) thì khối lượng lá kim loại đã giảm đi 7,5% so với ban đầu. là kim loại nào trong các kim loại sau? A. Al. B. Mg. C. Fe. D. Ca. Câu 3: Thành phần chính của quặng xiđerit là A. Fe2O3. B. Al2O3. C. FeS2. D. FeCO3. Câu 4: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là A. Na. B. Fe. C. Hg. D. Cu. Câu 5: Lên men 60 gam glucozơ, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào nước vôi trong thu được 12 gam kết tủa và khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng lên 10 gam so với khối lượng nước vôi trong ban đầu. Hiệu suất phản ứng lên men là A. 60,0%. B. 75,0%. C. 54,0%. D. 67,5%. Câu 6: Đun nóng 36 gam CH3COOH với 46 gam C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc) thu được 31,68 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là A. 50,0%. B. 40,0%. C. 75,0%. D. 60,0%. Câu 7: Hai dây phơi làm bằng hai kim loại nguyên chất là Cu và Al, được nối với nhau rồi để trong không khí ẩm. Chỗ nối của dây kim loại có thể xảy ra hiện tượng nào sau đây? A. Xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa, Cu là cực âm và bị ăn mòn. B. Xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa, Al là cực dương và bị ăn mòn. C. Xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa, Cu là cực dương và bị ăn mòn. D. Xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa, Al là cực âm và bị ăn mòn. Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Nhiệt độ nóng chảy của tristearin cao hơn của triolein. B. Trong phân tử trilinolein có liên kết. C. Thủy phân hoàn toàn mol chất béo thu được mol glixerol. D. Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động, thực vật. Câu 9: Cho 29,5 gam amin tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được 47,75 gam muối có dạng RNH3Cl (R là gốc hiđrocacbon). Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn của là A. 2. B. 3. C. 1. D. 4. Câu 10: Kim loại nào sau đây phản ứng mãnh liệt nhất với nước nhiệt độ thường? A. Al. B. Na. C. Fe. D. Mg. Câu 11: Vinyl axetat là tên gọi của este có công thức hóa học: A. CH3COOC2H3. B. C2H3COOCH3. C. HCOOC2H5. D. C2H5COOC2H3. Câu 12: Fructozơ không phản ứng với chất nào trong các chất sau? A. Nước brom. B. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. C. H2 có Ni xúc tác, đun nóng. D. Dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Câu 13: Cho gam hỗn hợp gồm Mg và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Đến khi kết thúc phản ứng thu được 4,48 lít H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Mg trong là A. 60,00%. B. 97,12%. C. 40,00%. D. 2,88%. Trang 2/4 Mã đề thi 132 Câu 14: Bán phản ứng nào sau đây xảy ra đầu tiên anot khi điện phân dung dịch chứa CuSO4 và NaCl với anot bằng Cu? A. Cu2+ 2e Cu. B. Cu Cu2+ 2e. C. 2Cl- Cl2 2e. D. 2H2O O2 4H+ 4e. Câu 15: Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 tác dụng hết với 100 ml dung dịch NaOH 2M đun nóng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được gam chất rắn khan. Giá trị của là A. 12,20. B. 7,62. C. 11,20. D. 8,20. Câu 16: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch FeCl3 nhưng không tác dụng với dung dịch HCl? A. Ag. B. Fe. C. Al. D. Cu. Câu 17: Khi thủy phân hoàn toàn tinh bột thì thu được sản phẩm là A. saccarozơ. B. glucozơ. C. fructozơ. D. mantozơ. Câu 18: Chất nào sau đây là đipeptit? A. H2N-CH2-CONH-CH2-C(CH3)2-COOH. B. H2N-CH2-CONH-CH2-CONH-CH2-COOH. C. H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-COOH. D. H2N-CH2-CONH-CH2-CH2-COOH. Câu 19: Cho 12,65 gam Na tác dụng hết với 500 ml dung dịch HCl mol/lít thu được 500 ml dung dịch có pH 13. Giá trị của là A. 2,0. B. 2,5. C. 1,0. D. 1,4. Câu 20: CaO được dùng để làm khô khí nào trong các khí sau? A. CO2. B. HCl. C. NH3. D. Cl2. Câu 21: Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2. (2) Cho Na2O vào H2O. (3) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch NaHCO3. (4) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ có màng ngăn. Số thí nghiệm có NaOH tạo ra là A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. Câu 22: Từ mỗi chất: Cu(OH)2, NaCl lựa chọn phương pháp thích hợp (các điều kiện khác có đủ) để điều chế ra các kim loại tương ứng. Khi đó số phản ứng tối thiểu phải thực hiện để điều chế được kim loại Cu, Na là A. 5. B. 6. C. 4. D. 3. Câu 23: Trong các polime sau, polime nào có cấu trúc mạng không gian? A. Xenlulozơ. B. Amilopectin. C. Cao su lưu hóa. D. Amilozơ. Câu 24: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất? A. H2O. B. C2H5OH. C. CH3COOH. D. HCOOCH3. Câu 25: Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch muối clorua riêng biệt của các cation: X2+, Y3+, Z3+, T2+. Kết quả được ghi bảng sau: Mẫu thử chứa Thí nghiệm Hiện tượng X2+ Tác dụng với Na2SO4 trong H2SO4 loãng. Có kết tủa trắng.=Y3+ Tác dụng với dung dịch NaOH.=Có kết tủa nâu đỏ.=Z3+ Nhỏ từ từ dung dịch NaOH loãng vào đến dư.=Có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.=T2+ Nhỏ từ từ dung dịch NH3 vào đến dư.=Có kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan tạo dung dịch xanh lam.= Các cation X2+, Y3+, Z3+, T2+ lần lượt là A. Ba2+, Fe3+, Al3+, Cu2+. B. Mg2+, Fe3+, Cr3+, Cu2+. C. Ba2+, Cr3+, Fe3+, Mg2+. D. Ca2+, Au3+, Al3+, Zn2+.Trang 3/4 Mã đề thi 132 Câu 26: Hấp thụ hoàn toàn lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch gồm NaOH 2M và Na2CO3 1,5M thu được dung dịch X. Cho toàn bộ tác dụng hết với dung dịch CaCl2 dư thu được 45 gam kết tủa. Giá trị của có thể là A. 5,60. B. 11,2. C. 4,48. D. 2,80. Câu 27: Cho 2,97 gam Al tác dụng vừa đủ với 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm Cl2 và O2 chỉ thu được gam hỗn hợp oxit và muối clorua. Giá trị của gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 5,8. B. 9,7. C. 10,2. D. 8,5. Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, axit oleic, vinyl axetat, metyl metacrylat cần vừa đủ lít O2 (đktc), rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 30 gam kết tủa. Giá trị của là A. 7,920. B. 13,440. C. 8,400. D. 8,736. Câu 29: là hợp chất hữu cơ đơn chức, là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C8H8O2. tác dụng với NaOH dư theo tỉ lệ mol tương ứng 1. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn của là A. 3. B. 4. C. 2. D. 6. Câu 30: Cho các chất sau: NaHCO3, FeS, Cu(NO3)2, CuS, Fe(NO3)2. Có bao nhiêu chất khi cho vào dung dịch H2SO4 loãng dư thì có khí thoát ra? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 31: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: K2Cr2O7 Cr2(SO4)3 NaCrO2Na2CrO4. Biết X, là các chất vô cơ. X, lần lượt là A. H2SO4 (loãng) và Na2SO4. B. K2SO4 và Br2. C. H2SO4 (loãng) và Br2. D. NaOH và Br2. Câu 32: Khi thủy phân peptit có công thức hóa học: H2N-CH(CH3)-CONH-CH2-CONH-CH2-CONH-CH2-CONH-CH(CH3)-COOH thì sản phẩm thu được có tối đa bao nhiêu peptit có phản ứng màu biure? A. 5. B. 3. C. 10. D. 4. Câu 33: Trong các thí nghiệm sau: (1) Nhiệt phân Fe(NO3)2. (2) Cho Al tác dụng với dung dịch NaOH. (3) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng. (4) Đốt cháy HgS bằng O2. (5) Cho Mg tác dụng với dung dịch FeCl3 dư. Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là A. 4. B. 3. C. 2. D. 5. Câu 34: Cho 36,3 gam hỗn hợp gồm peptit: Ala-Gly và Ala-Gly-Ala tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 59,95 gam muối. Phần trăm số mol của Ala-Gly trong là A. 41,8%. B. 80,0%. C. 50,0%. D. 75,0%. Câu 35: Hợp chất có các tính chất: Tác dụng được với dung dịch AgNO3. Không tác dụng với Fe. Tác dụng với dung dịch Na2CO3 cho sản phẩm có chất kết tủa và chất khí. là chất nào trong các chất sau? A. AlCl3. B. FeCl3. C. BaCl2. D. CuSO4. Câu 36: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Fe3O4, FeS trong gam dung dịch HNO3 50% thu được 2,688 lít NO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của N+5). Dung dịch thu được phản ứng vừa đủ với 240 ml dung dịch NaOH 2M, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được gam chất rắn. Giá trị của gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 73,10. B. 57,96. C. 63,10. D. 62,80. 4FeSO X döNaOH NaOH YTrang 4/4 Mã đề thi 132 Câu 37: Thủy phân hoàn toàn 10,32 gam este đơn chức rồi cho toàn bộ sản phẩm tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 51,84 gam Ag. Phát biểu nào sau đây sai? A. có đồng phân hình học cis trans. B. Trong phân tử có nguyên tử hiđro. C. có thể làm mất màu nước brom. D. Có thể điều chế bằng phản ứng este hóa giữa axit fomic và ancol anlylic. Câu 38: Trieste được tạo thành từ glixerol và các axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Cho gam tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH thì có 12 gam NaOH phản ứng. Đốt cháy hoàn toàn gam cần ít nhất bao nhiêu lít O2 (đktc)? A. 13,44 lít. B. 8,96 lít. C. 14,56 lít. D. 17,92 lít. Câu 39: Hỗn hợp gồm FeO và Fe3O4 có tỉ lệ mol tương ứng 3. Cho một luồng CO đi qua ống sứ đựng gam nung nóng, sau một thời gian thu được 6,96 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4. Hòa tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 dư thu được 2,24 lít (đktc) hỗn hợp gồm NO, NO2 (không có sản phẩm khử khác của N+5), tỉ khối của so với metan là 2,725. Giá trị của là A. 6,82. B. 7,68. C. 10,34. D. 30,40. Câu 40: Cho 10,8 gam bột Al và gam hỗn hợp gồm CuO và Fe3O4 vào bình chân không rồi nung nóng, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia thành phần bằng nhau. Phần cho tác dụng hết với dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 0,06 mol khí H2, đồng thời thu được 18,08 gam hỗn hợp chất rắn không tan. Phần cho tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch chứa 106,16 gam muối và thoát ra 0,18 mol khí NO duy nhất. Khối lượng của Fe3O4 có trong gam là A. 24,32 gam. B. 21,92 gam. C. 19,21 gam. D. 27,84 gam. ----------------------------------------------- ----------- HẾT ----------