Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng học kì 1 môn TOÁN 12 Mã đề 357

cb0197e07a0f73e3ebf9edf2a3d9bb88
Gửi bởi: Võ Hoàng 30 tháng 1 2018 lúc 22:52:06 | Được cập nhật: 4 giờ trước (23:57:13) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 480 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD- ĐT BÌNH NH KI TRA KỲ I– NĂM 2017-2018Ở ỌTr ng THPT Ngô Lê Tân Môn Toán -L 12 –Th gian 90 phútườ .....................//.................... (Không tính th gian phát )ờ và tên thí sinh:..................................................................... p: .............................ọ ớI. TR NGHI (6 đi m) (Ch ph ng án đúng)Ắ ươCâu 1: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông SA vuông góc đáy vàớ2 2BC AB a= =. Tính th tích kh chóp S.ABC bi nh SC đáy góc ng ằ045 .A. 3.32S ABCaV= B. 3.2S ABCaV= C. 3.6S ABCaV= D. 3.3 32S ABCaV= .Câu 2: hình tr có bán kính đáy ụ5r cm= chi cao ề7h cm= Di tích xung quanh hìnhệ ủtr này là:ụA. ()235cmp B. ()270cmp C. ()2703cmp D. ()2353cmp .Câu 3: Tính giá tr nh nh hàm ố21xyx-=- trên 2; .é ùë ûA. 2.3 B. 0. C. 4. D. 1.Câu 4: Cho th ng ươ.a Bi th ứ33=P vi ng lũy th mũượ ướ ốh là:ữ ỉA. 23.a B. 13.a C. 34.a D. 12.aCâu 5: nh hình hai là:ố ườ ềA. hai.ườ B. Ba i.ươ C. sáu.ườ D. Hai i.ươCâu 6: ế5log 3=a thì 15log 45 ng:ằA. 21+×+aa B. 211+×+aa C. 21×+aa D. 21+×+aaCâu 7: Xác nh ph ng trình ươ32log )x m- có ba nghi th phân bi t.ệ ệA. 1.m- B. 11.2m- C. 1.m< D. 2.m- D. 0m¹ .Câu 10: Cho hình chóp giáứ ề.S ABCD có nh đáy ng ằa nh bên đáy gócạ ộ60°. ọM là đi ng ủC qua là trung đi ể.SC ph ng ẳ()BMN chia kh iốchóp .S ABCD thành hai ph n. th tích gi hai ph (ph trên ph bé) ng:ầ ằA. 76 B. 74 C. 73 D. 75 Trang Mã thi 357ềMã thi 357ềCâu 11: Cho hàm ố2 32xyx-=- có th ị()C Bi ng ti tuy đi ểM kỳ aấ ủ()C luôn hai ti ủ()C ạA và dài ng nh đo th ng ẳAB là:A. B. C. D. .Câu 12: ng ti th hàm ườ ố226 33 2x xyx x- +=- là:A. B. C. D. .Câu 13: Nghi ph ng trình ươ1 12 3x x+ ++ là:A. 1x= B. 432log3x= C.323log4x= D. 0x= .Câu 14: Cho hình chóp giác ứ.S ABCD có đáyABCD là hình thang vuông ạA và SA vuônggóc đáy và ớ2AB a= ,3 3AD BC a= Tính th tích kh chóp ố.S ABCD theo bi kho ngế ảcách ph ng ẳ( )SCD ngằ 64 .A. 36 6a B. 36 3a C. 32 3a D. 32 6a .Câu 15: hàm hàm ố22logy x= là:A. 22 log.xx B. 22 log .x C. 22 log.log 2xx D. 22 ln.ln 2xxCâu 16: xác nh hàm ố12(2 1)= -y là:A. 1;2æ ö= +¥ ×ç ÷è øD B. .=¡D C. 1\\2ì ü= ×í ýî þ¡D D. 1;2é ö= +¥ ×÷êë øDCâu 17: ph ng ẳ()AB C¢ chia kh lăng tr .ABC thành các kh đa di nào ?ố ệA. Hai kh chóp giác.ố ứB. Hai kh chóp tam giác.ốC. kh chóp tam giác và kh chóp ngũ giác.ộ ốD. kh chóp tam giác và kh chóp giác.ộ ứCâu 18: Xác nh hàm ốmmxmxxy 2331 ng bi trên R.ồ ếA. 0m- .B. 10mm£ -éê³ë .C. 0m- .D. 10mm<-éê>ë .Câu 19: Hàm 2xố ng bi trên kho ng nào?ồ ảA. ()0;+¥ B. 1;2æ ö- +¥ç ÷è C. 1;2æ ö- -ç ÷è D. (); 0- .Câu 20: Cho hàm ố()4 20y ax bx a= có th (C) nh hình đây.ồ ướ Trang Mã thi 357ềKh ng nh nào sau đây là kh ng nh đúng ?ẳ ịA. th (C) có hai đi và đi ti u.ồ ểB. th (C) có ba đi i.ồ ạC. th (C) có đi và hai đi ti u.ồ ểD. th (C) có ba đi ti u.ồ ểCâu 21: nh hình đa di là nh chung ít nh t:ỗ ấA. Ba t.ặ B. Năm t.ặ C. t.ố D. Hai t.ặCâu 22: Cho hình lăng tr tam giác ềABC.A 'B'C' có nh đáy ng a, ng chéo ườBC ' tủ ặbên ()BCC ' ' ph ng ẳ()ABB ' ' góc 30ộ o. Th tích kh lăng tr ụABC.A ' ' ' là:A. 3a 64 B. 3a 63 C. 3a 66 D. 3a 612 .Câu 23: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác nh 3ề Các nh bên tạ ặđáy góc 60°. Tính th tích ngo ti hình chóp S.ABC .A. 34 23aVp= B. 34 29aVp= C. 38 29aVp= D. 3323aVp= .Câu 24: Cho hình tr có hai đáy là hai hình tròn ụ()O và ()'O thi di qua tr hình tr là hìnhế ụvuông. ọ, là hai đi trên hai ng tròn ượ ườ()O và ()'O Bi ế2AB a= và kho ngảcách gi hai ng th ng ườ ẳAB và 'OO ng ằ32a Bán kính đáy ng:ằA. 14.4a B. 14.3a C. 14.2a D. 14.9aCâu 25: Ch nhà hàng nh thi sân kh có hình ng là tam giácủ ộvuông ng dài nh góc vuông và nh huy ng 10 mét. Bi chi phí thuê nhân côngớ ếth hi công vi là 500.000 ng cho mét vuông. ti ông ph tr cho bên thi công làự ảbao nhiêu di tích sân kh là nh t?ể ấA. 5100540 (đ ng).ồ B. 4965450 (đ ng).ồ C. 4811252 (đ ng).ồ D. 6250000 (đ ng).ồCâu 26: nghi ph ng trình ươ221 2022xx x-- là:A. (;1 .- ùû B. (;0 .- ùû C. )2; .é +¥ë D. 0; .é ùë ûCâu 27: Cho hình nón nh ỉS có bán kính đáy 2R a= góc nh ng ằ060 Th tích kh nónể ốb ng:ằ Trang Mã thi 357ềA. 32 6.3ap B. 32 .ap C. 32 .ap D. 32 6.5apCâu 28: Bác An 99 tri ng vào công ty theo th th lãi kép lãi su 8,25% tầ ộnăm. sau năm rút ti thì bác An thu bao nhiêu ti n? (Gi ng lãi su hàngỏ ượ ấnăm không i).ổA. 148,155 tri ngệ B. 48,155 tri ngệ C. 47,155 tri ngệ D. 147,155 tri ngệ .Câu 29: Cho hình nón có thi di qua tr nó là tam giác vuông cân có nh huy ềa .Di tích xung quanh hình nón là:ệ ủA. 2a 3.3p B. 2a 22p C. 2a 2.6p D. 2a 2.3pCâu 30: Cho hàm ố3 23 4y x= (1). ng th ng ườ ẳ(): 4D th hàm (1) iắ ạba đi phân bi ệ()A 0; B, C. Tính di tích tam giác OBC, là .ệ ộA. B. C. 12 D. .II. LU (4 đi m)Ự ểBài (1 đi m) Tính giá tr nh và giá tr nh nh hàm sị trên đo ạBài (2 đi m) Gi các ph ng trình, ph ng trình sau :ả ươ ươa) x3 4.3 0+- b) ()()2 2log 3x log 5x- Bài (1 đi m) Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc ph ng ẳ()ABC tam giác ABC vuông và AB a= 3AC a= Tính th tích kh chóp S.ABC bi ế5SB a= .---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 357ề