Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018

dd371b2d5f65ad73450dc0a96c6d1aac
Gửi bởi: Thái Dương 20 tháng 2 2019 lúc 16:24:26 | Được cập nhật: 14 tháng 9 lúc 2:34:49 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 418 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN LỚP 12 NĂM HỌC 2017-2018 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: ............................. 3  4x tại điểm có tung độ y  1 là: x2 5 C. 10 D.  9 Câu 1: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số y  9 5 B. 5 9 Câu 2: Năm số xen giữa các số 1 và – 243 để được một cấp số nhân có 6 số hạng là: A. 2; 4;  8;16 B. 2; 4;8;16 C. 3;9; 27;81 D. 3;9;  27;81 A. Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành.Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Giao tuyến của (SMN) và (SAC) là: A. SD C. SF (F là trung điểm CD) B. SO ( O là tâm của ABCD) D. SG (G là trung điểm AB)  Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ v   3;2  biếnđiểm A(1;3) thành điểm A’ có tọa độ: A. (1;3) B. (-4;-1) Câu 5: Cho hàm số f ( x)  A. lim f ( x )   . x 1 C. (-2;5) D. (-3;5) 2x  1 . Đẳng thức nào dưới đây sai? x 1 B. lim f ( x )   . x  C. lim f ( x )   . x 1 D. lim f ( x )  2 . x  Câu 6: Cho hình chóp S.ABC có SA  (ABC), đáy ABC vuông tại A. Mệnh đề nào sau đây sai: A. góc giữa (SBC) và (SAC) là góc SCB B. (SAB)  (SAC) C. (SAB)  (ABC) D. Vẽ AH  BC,H thuộc BC. Góc giữa (SBC) và (ABC) là góc AHS Câu 7: Cho hàm số y  f  x  xác định trên  thỏa mãn lim f  x   f  3 x 3 A. f '  3  2. B. f '  x   2. C. f '  2   3. x 3  2 . Kết quả đúng là: D. f '  x   3. Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B, AD=2BC, SA  (ABCD).Gọi E,M lần lượt là trung điểm của AD và SD.K là hình chiếu của E trên SD. Góc giữa (SCD) và (SAD) là: A. góc AMC B. góc EKC C. góc AKC D. góc CSA Câu 9: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại C, (SAB)  (ABC), SA=SB, I là trung điểm AB. Mệnh đề nào sau đây sai: A. Góc giữa (SAB) và (ABC) là góc SIC. B. SAC  SBC C. IC  (SAB) D. SI  (ABC) Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD có , SA  (ABCD), đáy ABCD là hình chữ nhật có BC= a 2 , AB= a 3 .Khoảng cách giữa SD và BC bằng: Trang 1/5 - Mã đề thi 132 A. 2a 3 B. a 3 C. 3a 4 D. Câu 11: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào bằng  ? 3 x  4 3 x  4 3 x  4 A. lim B. lim C. lim x  x  2 x  x  2 x2 x2 Câu 12: Cho phương trình 4cos2 2x + 16sin xcos x – 7 = 0. (1) Xét các giá trị : (I)   k  (k  ) ; 6 (II) a 3 2 D. lim x2 3 x  4 x2  5  k  (k  ) ; (III)  k  (k  ) 12 12 Trong các giá trị trên, giá trị nào là nghiệm của phương trình (1)? A. Chỉ (III) B. (II) và (III) C. Chỉ (II) D. Chỉ (I) 45 1   Câu 13: Số hạng không chứa x trong khai triển  x  2  là: x   15 15 A. C45 B. C455 C. C45 D. C4530 Câu 14: Cho hình chóp S.ABC có ABC là tam giác vuông tại B, AB=a, BC=2a. Biết SA  AB, SC  BC, góc giữa SC và (ABC) bằng A. 2a . Độ dài cạnh SB bằng: B. 2 2a 3a C. Câu 15: Cho hình chóp S.ABCD có SA D. 3 2a (ABCD),ABCD là hình chữ nhật tâm O.Gọi I là trung điểm SC.Mệnh đề nào sau đây sai: A. SD  DC B. BD  (SAC) C. BC  SB D. OI  (ABCD) Câu 16: Nghiệm âm lớn nhất của phương trình sin 2x.sin 4x + cos 6x = 0 là:     A.  B.  8 C.  4 D.  12 6 Câu 17: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào có giá trị bằng 0 ? A. lim 2n  3 1  2n B. lim  2n  1 n  3 n  2n 3 2 C. lim 2n  1 3.2n  3n D. lim 1  n3 n 2  2n Câu 18: Hằng ngày, mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h m  của con kênh tính theo thời gian t (giờ) trong một ngày được cho bởi công thức: h  1 t   cos   3. 2 4  8 Thời điểm mực nước của kênh cao nhất là: A. t  15. B. t  16. C. t  13. Câu 19: Nghiệm của phương trình cot(2x – 30 o) =  o o 3 là: 3 o A. 75 + k90 (k   ) o o C. 45 + k90 (k   ) o B. -75 + k90 (k   ) o o D. 30 + k90 (k   ) Câu 20: Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số y = A. y = -x + 1 D. t  14. B. y = 4x + 3 2 1 1   1 tại điểm A  ;1 là: x 2  C. y = -4x + 3 D. y = x + 1 Câu 21: Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm tam giác ABD,M là điểm thuộc cạnh BC sao cho MB=2MC.Mệnh đề nào sau đây đúng: A. MG//(BCD) B. MG//(ACD) C. MG//(ABD) D. MG//(ABC) Câu 22: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O.Gọi M,N lần lượt trung điểm của SA,SB.Giao tuyến của (MNC) và (ABD) là: Trang 2/5 - Mã đề thi 132 A. OM B. CD C. OA D. ON Câu 23: Cho tứ diện ABCD có AB=x, tất cả các cạnh còn lại có độ dài bằng 2.Gọi S là diện tích tam giác ABC, h là khoảng cách từ D đến mp(ABC).Với giá trị nào của x thì biểu thức V  đạt giá trị lớn nhất. A. x=1 B. x= 6 C. x= 2 6 1 S .h 3 D. x=2  x2 2  khi x  2 Câu 24: Tìm a để hàm số : y   x  2 liên tục tại x  2 .  a  2x khi x  2   15 1 15 A. 1 B. C. D. 4 4 4 Câu 25: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang có đáy lớn AB.Gọi M là trung điểm của SC.Giao điểm của BC với mp(ADM)là: A. giao điểm của BC và AM B. giao điểm của BC và SD C. giao điểm của BC và AD D. giao điểm của BC và DM Câu 26: Cho hình chóp S.ABCD có SA  (ABCD), ABCD là hình chữ nhật có AB=a, AD=2a, SA= a 3 .Tang của góc giữa (SBD) và (ABCD) bằng: A. 2 5 5 B. 3 5 2 C. Câu 27: Đạo hàm của hàm số y  4  x 2 là:  2x x A. y ,  B. y ,  4 x 2 2 4  x2 15 3 C. y ,  D. 1 2 4 x 2 15 2 D. y ,  x 4  x2 Câu 28: Nghiệm của phương trình: cos xcos 7x = cos 3xcos 5x là:     A.   k 2 (k  ) B.  k  (k  ) C. k (k  ) D. k (k  ) 6 6 3 4 Câu 29: Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Xác suất để 3 quyển được lấy ra có ít nhất một quyển là toán bằng: A. 37 42 B. 2 7 C. 5 42 a ax  b  3  2 x  Câu 30: Cho  . Tính E  ?   b  4 x  1   4 x  1 4 x  1 A. E  1 B. E  4 C. E  16 D. 1 21 D. E  4 Câu 31: Cho hình chóp đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O,cạnh bằng a 2 , SA=2a. Côsin của góc giữa (SDC) và (SAC) bằng: A. 21 14 B. 21 3 C. 4 21 2 D. 21 7 4 Câu 32: Nghiệm của phương trình sin x – cos x = 0 là:  k  k A. x   (k  ) B. x   (k  ) 4 2 3 2  k  k C. x   (k  ) D. x   (k  ) 6 2 2 2 Câu 33: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, SA  (ABCD),SA=2a, AB=a, BC=2a. Côsin của góc giữa SC và DB bằng: Trang 3/5 - Mã đề thi 132 A. 1 B. 2 5 1 5 1 5 C. 2 5 D. Câu 34: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’.Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AA’ và CD. Góc giữa hai đường thẳng BM và C’N bằng: A. 45 0 B. 30 0 C. 60 0 D. 90 0 3  1 Câu 35: Đạo hàm của hàm số y   x 2   bằng: x   2 A. 3  x3  1  2 x3  1 x4  1 B. 3  x 2   x  2 C. 3  x3  1 2  1  D.  2x  2  x   x2 3 Câu 36: Cho hàm số y  x.cos x . Chọn khẳng định Đúng? A. 2(cos x  y )  x( y  y)  1 B. 2(cos x  y )  x ( y  y)  0 C. 2(cos x  y )  x( y  y )  1 . D. 2(cos x  y )  x ( y  y )  0   3  Câu 37: Nghiệm lớn nhất của phương trình sin3x – cosx = 0 thuộc đoạn  ;  là:  2 2    5 3 4 A. B. C.  D. 4 2 3 Câu 38: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB=a, AD=2a, AA’=3a.Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của BC, C’D’ và DD’.Tính khoảng cách từ A đến mp(MNP): A. 15 a 22 B. 9 a 11 C. 3 a 4 D. 15 a 11 Câu 39: Cho hình vuông ABCD có tâm O ,cạnh 2a. Trên đường thẳng qua O và vuông góc với mp(ABCD) lấy điểm S. Biết góc giữa SA và (ABCD) bằng A. SO= 2a B. SO= 3a C. SO= 3 2 .Độ dài SO bằng: a D. SO= 2 2 a Câu 40: Cho đồ thị hàm số y  f  x  như hình vẽ. Xét các mệnh đề sau ( I ). lim f  x   2 y x  ( II ). lim f  x    x  ( III ). lim f  x   2 x 1 ( IV ). lim f  x    x 1 2 x -2 Có bao nhiêu mệnh đề đúng? A. 4 B. 3 C. 1 Câu 41: Hàm số nào sau đây không liên tục trên R A. y  x 2  3x  2 B. y  3x x2 C. y  cos x. -1 1 D. 2 D. y  2x x 1 2 Trang 4/5 - Mã đề thi 132 1 1   a  2 Câu 42: Giới hạn xlim   là một phân số tối giản  b  0  . Khi đó giá trị 2 2  3x  4 x  4 x  12x  20  b của b  a bằng: A. 15 B. 16 C. 18 D. 17 Câu 43: Trong dịp hội trại hè 2017 bạn A thả một quả bóng cao su từ độ cao 3m so với mặt đất, mỗi lần chạm đất quả bóng lại nảy lên một độ cao bằng hai phần ba độ cao lần rơi trước. Tổng quãng đường quả bóng đã bay ( từ lúc thả bóng cho đến lúc bóng không nảy nữa ) khoảng: A. 13m B. 14m C. 15m D. 16m 3 2 Câu 44: Một chất điểm chuyển động có phương trình S  t  3t  9t  2 , trong đó t được tính bằng giây và S được tính bằng mét. Gia tốc tại thời điểm vận tốc bị triệt tiêu là: A. 12 m / s 2 B. 9m / s 2 C. 12m / s 2 D. 9m / s 2 Câu 45: Lập số có 9 chữ số, mỗi chữ số thuộc thuộc tập hợp {1,2,3,4} trong đó chữ số 4 có mặt 4 lần, chữ số 3 có mặt 3 lần, các chữ số còn lại có mặt đúng một lần. Số các số lập được là: A. 362880 B. 120860 C. 2520 D. 15120 Câu 46: Đề thi trắc nghiệm môn Toán gồm 50 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có một phương án trả lời đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm. Một học sinh không học bài nên mỗi câu trả lời đều chọn ngẫu nhiên một phương án. Xác suất để học sinh đó được đúng 5 điểm là: 25 1 3 A.     4 4 25 25  3  .  4  4 B. 450 25 25 1 3 C5025   .  4 4 C. 450 25 25 25 1  3 D. C5025   .   .  4  4 u  321 Câu 47: Cho dãy số  un  xác định bởi  1 với mọi n  1. Tổng của 125 số hạng đầu tiên  u n 1  u n  3 của dãy số  un  bằng: A. 63375 C. 16875 B. 16687,5 D. 63562,5 Câu 48: Cho hình lăng trụ đều ABC.A’B’C’. Gọi M, M’, I lần lượt là trung điểm của BC, B’C’ và AM. Khoảng cách giữa đường thẳng BB’ và mp(AMM’A’) bằng độ dài đoạn thẳng: A. BM’ B. BI C. BM D. BA Câu 49: Điểm M có hoành độ âm trên đồ thị  C  : y  1 3 2 x  x  sao cho tiếp tuyến tại M vuông 3 3 1 3 2 là: 3 4  B. M  1;  3  góc với đường thẳng y   x  16    1 9 A. M  3; C. M   ;  D. M  2; 0  3    2 8 Câu 50: Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a, cạnh bên bằng 3a. Khoảng cách từ A đến mp(SCD) bằng: A. a 14 B. a 14 4 C. a 14 2 D. a 14 3 ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- Trang 5/5 - Mã đề thi 132 Đáp án môn toán 12 - Khảo sát đầu năm 2017 - 2018 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Mã đề 132 A D B C B A A B A B C B A B B A C D A C B B B B C D D D A A D A C D A B A D A D B D Mã đề 209 C D B B C D A D C A B B C D A D C C B C D D A A B A D A C A B B A A A C B C C A C A Mã đề 357 A D A C C C A B B D B C C C D D A C C B A B D B C A B D B D D C A D A C A C D D A C Mã đề 485 A D A C C D A D D B B B B B A D B B B D B B C B C A C A C C A A B D B B D C C A C A Mã đề 570 B A D A A C C D A A B B D C B B A C D B A A C B D B C C B D D D C D D C A B A A D D Mã đề 628 A A C C A C C A C B A C B D B C C A C D D B A B B D B B C D A D A B B D A D C C A D Mã đề 743 A A D A B C D A B A A A D B A D B B D C A D D A C C D D B D B A C C B C C B C A B C Mã đề 896 A D A D A B B D C B B C B A C D C A B A D C A C B B B A D C C C D D D D D B A D B C 43 44 45 46 47 48 49 50 C C C D C C D C A D B D D D C B B B B C A B A A A C D D D A C C B B C B C B A A D A C C D A B D D B D D A D C C C A D D B C C A