Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 10 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

500f6ef8257ba5c196a3a4517331cc93
Gửi bởi: Thái Dương 19 tháng 2 2019 lúc 17:35:18 | Được cập nhật: hôm kia lúc 7:35:24 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 398 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD&ĐT THỞ ƠTR NG THPT PHAN VĂNƯỜTRỊ KI TRA CH NG NĂMỀ ƯỢ ẦNăm 2015-2016ọMôn: Toán 10Th gian: 45 phút (không th gian phát )ể ềĐ 1ỀCâu 1: (1 đ) Hãy phát bi nh sau, ng cách ng khái ni “ể đi ki nề “N chia cho thì chia cho 3”.ế ếCâu 2: (1,5 đ) Phát bi “ể nh o”ệ nh sau và ki tra xem nh đúng hay sai, vì ảsao?P: “N giác là hình vuông thì nó có nh ng nhau”.ế ằCâu 3: (2 đ) Hãy li kê các ph sau: ợ{}2 2(2 3)( 3) 0A x= =¥ Gi thích vìảsao có các ph đó.ậ ửCâu 4: (2,5 đ) Tìm ph bi t:ếA là các nguyên ng 12, ướ ươ ủB là các nguyên ng 18.ậ ướ ươ sinh 10C ch bóng đá ho bóng chuy n. Bi ng có 25 ch ơbóng đá, 20 ch bóng chuy và 10 ch hai môn th thao này. 10C ượ ớcó bao nhiêu sinh.ọCâu 5: (3 đ) Cho hình vuông ABCD nh a. hình và tính dài vect Cho đi A,B,C,D kỳ, không có ba đi nào cùng trên ng th ng.ố ườ ẳCh ng minh ng: +H TẾ ĐỀ AS GD&ĐT THỞ ƠTR NG THPT PHAN VĂNƯỜTRỊ KI TRA CH NG NĂMỀ ƯỢ ẦNăm c: 2015-2016ọMôn: Toán 10Th gian: 45 phút (không th gian phát )ể ềĐ 2ỀCâu 1: (1 đ) Hãy phát bi nh sau, ng cách ng khái ni “ể đi ki đề :“N chia cho thì chia cho 3”.ế ếCâu 2: (1,5 đ) Phát bi “ể nh o”ệ nh sau và ki tra xem nh đúng hay sai, vì ảsao?Q: “Tam giác có góc ng 60ộ là tam giác u”.ềCâu 3: (2 đ) Hãy li kê các ph sau: ợ{}2 2(2 7)( 3) 0A x= =¥ Gi thích ảvì sao có các ph đó.ậ ửCâu 4: (2,5 đ) Tìm ph bi t:ếA là các nguyên ng 12, ướ ươ ủB là các nguyên ng 18.ậ ướ ươ sinh 10A gi môn Toán ho môn Ti ng Anh. Bi ng có 20 ạh gi môn Ti ng Anh, 30 gi môn Toán và 10 gi hai môn. ượ ỏl 10A có bao nhiêu sinh?ớ ọCâu 5: (3 đ) Cho hình vuông ABCD nh b. hình và tính dài vect Cho giác MNPQ kỳ. Ch ng minh ng: ằMN QP MP QN+ +uuuur uuur uuur uuur .HẾT ĐỀ AĐÁP ÁN ĐỀ (Toán 10) Câu dungộ Đi mể1 chia cho là đi ki đề chia cho 9”ế 1đ2P :“N giác có nh ng nhau thì giác đó là hình vuông”ế nh là nh sai. ềT vì giác có nh ng nhau có th hình thoi.ạ 1đ0,25đ0,25đ3* {1; 3}A= Ph là nghi ph ng trình trên R:ầ ươ2 2(2 3)( 3) 222 04 01323x xx xxxxé- =Ûê- =ë=éêêÛ Ïêê=ë¥ (Gi pt đúng nh ng không lo nghi cho toàn bài 0,75 đ)ả 1đ0,5đ0,5đ4 a/ Các ph A: {1;2;3;4;6;12}ầ Các ph B: {1;2;3;6;9;18}ầ {1; 2; 3; 6}A B=I b/ là các sinh bi ch bóng đá, n(A) là ph ợA.G là các sinh bi ch bóng chuy n, n(B) là ph ậh B.ợS sinh 10C là: ớ( )n B= -U 25 20 10 35 (hs) (Không ghi công th cũng c)ầ ượ 0,5đ0,5đ0,5đ1 đ5 a/ D(v hình 0,5đ)ẽB CTa có: AB AD AC+ =uuur uuur uuur Suy ra AB AD AC+ =uuur uuur uuur 0,5 đ) 22AB BC a= (0,5đ)b/ VT AC CB DB BC= +uuur uuur uuur uuur (chèn đi C: 0,5 đ) (chèn đi B: 0,5 đ) ể=AC DB+uuur uuur (vì CBuuur và BCuuur là véct i) VP (Đpcm) (0,5 đ)ĐÁP ÁN ĐỀ (Toán 10) Câu dungộ Đi mể1 chia cho là đi ki đề chia cho 3”ế 1đ2Q :“ Tam giác có góc ng 60ề nh là nh đúng.ệ ềVì tam giác có ba góc ng nhau và cùng ng 60ề 0. 1đ0,25đ0,25đ3*{1; 3}A= Ph là nghi ph ng trình trên R:ầ ươ2 2(2 7)( 3) 0x x+ 222 04 01723x xx xxxxé+ =Ûê- =ë=éêêÛ =- Ïêê=ë¥(Gi pt đúng nh ng không lo nghi cho toàn bài 0,75 đ)ả 1đ0,5đ0,5đ4 a/ {1;2;3;4;6;12} {1;2;3;6;9;18} {1; 2; 3; 4; 6; 9;12;18}A BÞ b/ là các sinh gi môn Toán, n(A) là ph A.ọ là các sinh gi môn Ti ng Anh, n(B) là ph ậB. sinh 10A là: )= 20 30 10= 40(hs)n B= -U (Không ghi công th cũng c) ượ 0,5đ0,5đ0,5đ1đ5 a/ D(v hình 0,5 đ)ẽB CTa có: AB AD AC+ =uuur uuur uuur Suy ra AB AD AC+ =uuur uuur uuur (0,5 đ) 22AB BC b= (0,5 đ)b/ VT MP PN QN NP= +uuur uuur uuur uuur (chèn đi P: 0,5 đ), (chèn đi N: 0,5 đ)ể =MP QN+uuur uuur (vì PNuuur và NPuuur là véct i) VP (Đpcm) (0,5đ) 0,5đ0,5đ0,5đ