Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Ngọc Châu, Hải Dương năm học 2016 - 2017

deeb558928be2bddf074623395296035
Gửi bởi: Thái Dương 18 tháng 2 2019 lúc 22:22:43 | Được cập nhật: hôm qua lúc 17:55:38 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 485 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

PHÒNG GD-ĐT TP NGẢ ƯƠTR NG THCS NG CHÂUƯỜ KH SÁT NĂM NĂM 2016 2017ỌMôn thi: NG VĂNỮ 9Th gian làm bài: 90 phút, không giao để ề(Đ thi gồ m: trang)Câu (2 đi mể ): Em hãy đo trích sau tr các câu i:ọ "T ng nghe:ừ Vi nhân nghĩa yên dân,ệ Quân đi ph tr lo tr o.ế ướ Nh Vi ta tr c,ư ướ ướ ng văn hi đã lâu,ố Núi sông cõi đã chia,ờ Phong Nam cũng khác.ụ Tri u, Đinh, Lí, Tr bao gây p,ừ Cùng Hán, ng, ng, Nguyên, bên ng ph ng,ườ ươ Tuy nh ng lúc khác nhau,ạ Song hào ki nào cũng có."ệ ờ(Trích Bình Ngô cáoạ Nguy Trãi)ễ Sách Ng văn 8ữ hai Nhà xu Giáo Vi Namậ 1) Văn Bình Ngô cáoạ vi trong hoàn nh nào?ượ 2) Gi nghĩa nhân nghĩa 3) Qua hai câu “Vi nhân nghĩa yên dân Quân đi ph tr lo tr o”ệ ướ cóth hi lõi ng nhân nghĩa Nguy Trãi là gì?ể ưở 4) kh ng nh ch quy dân c, tác gi đã ra nh ng nào?ể ốCâu (2 đi m)ể Em h·y kÓ tªn c¸c ph ¬ng ch©m héi tho¹i đã c. Bi pháp tuọ ệt nào liên quan ph ng châm ch Xừ ươ ¸c ®Þnh ph ¬ng ch©m héi tho¹i cótrong nh÷ng vÝ dô sau: a. ¡n kh«ng nãi cã. b. Lóng bóng nh ngËm hét thÞ. c. ¤ng nãi gµ, bµ nãi vÞt. d. Chim kh«n kªu tiÕng r¶nh rang, Ng êi kh«n nãi tiÕng dÞu dµng dÔ nghe. âu 3: đi mể bài "ừ Bàn lu phép cậ " La Phu Nguy Thi p, hãy ếvi bài văn trình bày suy nghĩ em quan gi cọ và hành CHÍNH TH CỀ ỨPHÒNG GIÁO VÀ ĐÀO OỤ ẠTP NGẢ ƯƠTR NG THCS NG CHÂUƯỜ NG CH MƯỚ ẤĐ KH SÁT NĂM NG VĂN 9Ả ỮNĂM 2016 2017ỌMôn thi: NG VĂNỮ(H ng m: 0ướ trang)Câu dungộ Đi mể1 1- Văn Bình Ngô cáoạ do Nguy Trãi th nh Lê Tháiễ ệT (Lê i) so th o, công ngày 17 tháng Ch nămổ ượ ạĐinh Mùi (đ năm 1428), sau khi quân ta th ng trong cu cầ ộkhánh chi ch ng gi Minh xâm c.ế ượ 0,52- Gi nghĩa nhân nghĩa là khái ni Nho giáo,ệ ủnói lí, cách ng và tình th ng gi con ng iề ươ ườ ớnhau. 0,53- Qua hai câu “Vi nhân nghĩa yên dân Quân đi ph tệ ạtr lo tr oướ ”, có th hi lõi ng nhân nghĩa aể ưở ủNguy Trãi là: ích nhân dân, dân làm c; trễ ừgi Minh xâm c, yên dân.ặ ượ ướ 0,54- kh ng nh ch quy dân c, tác gi đã raể ưnh ng ta có văn hi lâu i, có lãnh th riêng,ữ ướ ổphong quán, ch và ch quy riêng, có truy th ngụ ốl ch vang.ị 0,52.0Câu2 HS kÓ ®óng ph ¬ng ch©m héi tho¹i ®· häc- pháp nói gi m, nói tránhệ ả- X¸c ®Þnh:a) Ph ¬ng ch©m vÒ chÊtb) Ph ¬ng ch©m c¸ch thøcc) Ph ¬ng ch©m quan hÖd) Ph ¬ng ch©m lÞch sù 0.50.51.02.0Câu3 a. Yêu kĩ năng:ầ ề- sinh bi cách làm bài văn ngh lu ch ng minh văn cóọ ọb rõ ràng, lu ch ch văn trong sáng, có xúcố ảvà gi ng đi riêng. Trình bày đúng chính ng pháp.ọ ữb.Yêu ki th c:ầ ứ* ng kĩ năng lu vào bài vi làm :ậ ềH luôn đi hành, lý thuy luôn đi th hành th phêọ ếphán ch danh...ố ấ- sinh có th trình bày theo nhi cách khác nhau nh ng nọ ầđ sau:ạ ả* Bµi viÕt ®ñ bè côc phÇn, bài+ bài t:ở ạ* PhÇn th©n bµi tr×nh bµy îc c¸c luËn ®iÓm:Thân bài (4 đi m):ểÝ1 (1 đ): gi thích hành là gì:ả ọ– là ti thu ki th đã tích lu trong sách làọ ượ ọn ng lý lu đã đúc là nh ng kinh nghi nóiắ ượ ệchung là trau ki th c,m mang trí tu (0,5đ)ồ ệ– Hành là: Làm là th hành, ng ng ki th lý thuy vàoự ếth ti ng.ự ốH và hành có quan đó là hai công vi quá trìnhọ ộth ng nh có ki th c, trí tu và qu cao cho conố ảng (0,5đ)ườÝ2 (1,5đ): saoạ cọ đi đôi hành:T là cọ hành ph đi đôi không tách i, hành chính làph ng pháp, ng th ti n.ươ ễ– ch có ki th c, có lý thuy mà không áp ng th cế ựt thì ch ng làm gì vì công thì gi ... (0,75đ)ế ờ– hành mà không có lý lu ch o, lý thuy soi sáng nế ẫđ mò lúng túng tr ng i,th chí có khi sai a,ế ữvi hành nh th rõ ràng là không trôi ch y….(Có ch ng).ệ ứ(0,75đ)Ý (1,5đ): sinh đi đôi hành nh th nào:ọ ế– ng thái nh th nào: tr ng, ườ ởsách bè, trong cu ng (0,5đ); Luy p,ở ậv ng vào th ti nh th nào: Chuyên n, chăm ch ….ậ ỉ(0,25đ)– ng sai thi ng là mãn,ư ưở ỹl hình th c.(0,5đ) su i, khoa càng ti bố ộthì không bao gi ng ch (0,25đ)ọ 20,5Chú ý: sinh có th làm cách khác, giáo viên linh ho trong khiọ ạch bài.ấ 6.0