Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

29e713ec5e5b6f9fef50b8df23ab40c5
Gửi bởi: đề thi thử 8 tháng 9 2017 lúc 21:19 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 9:16 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 345 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

sd crAo DUC & DAo rAo BAc NrNH
Truimg THPT HAn Thuy6n
(D€ cd 05 trang)

DN

KIfM

TRA CHAT LtToNG DAU NAM
M6n: HOA HqC - 11
Thdi gian ldm bdi: 90 phtit;
Me da s96

Hg vi tOn thi sinh:
Sii b6o danh: ........
Cho bi6t nguydn tu kh6i (theo u) cta cdc nguydn t6 : H = 1 ; Li ='7 ; C = 12; N = 14; O = t6; Na : 23; Mg
=24;Al=27; S = 32; Cl:35,5;
39; Fs= 56;Cu:64; Mn:55; Ag = 108; I= 127, Br=80. F=19
(Thi sinh kh6ng &rqc sft dytng tdi liQu)

(=

Ciu l:

t6 ndo dudi tl6y khdng dnh hudng t6i t6c dQ cta phAn ring sau?
2KClOr--- 2KCl + 30.,
A. Nhiot do
B. Ch6t xic t6c
C. Kfch thudc c6c rinh thd KCIO1.
D. Ap suat
Ceu 2: HAp thu todn b0 3,36 lit SO2 (dktc) vdo 200 ml dung dich NaOH duoc 16,7 gam mu6i.
N6ng dQ mol cua dung dich NaOH Id
A.lM,
B. O,5M
C.2M.
D.2,5M.
CAU 3: Cho 3,16 gam KMnO4 tric dung vdi dung dlch HCI dpc (du), sau khi ph6n rlng xiy ra
hoan toan thi sd mol HCI bi oxi h6a ld
A.0,16.
B. 0,05.
c.0,10.
D.0,02.
ciu 4: Suc khi 03 vdo dung dich KI c6 nh6 sin vdi giot no tinh u6t, hiQn tuqng quan s6t rtuoc ld?
A. dung dich c6 mdu tim
B. dung dich kh6ng mdu.
C, dung dich c6 mdu xanh.
D. dung dich c6 mdu vdng nh4t.
ciu 5: Hda tan hoirn todn 7,8 gam h6n hqp gomAl vd Mg trong dung dich HCl du, thu duoc
8,96 lit khi H2 (dktc) vd dung dich chua m gam mudi. Gi6 trf cria m ld
YiSu

4.28,4
8.22,0
c.22,4
D.36,2
24Mg,
25Mg
26Mg.
35cl
cau 6: Mg c6 3 ddng vi
va
clo c6 2 diing vi
va 37c1. c6 bao nhi€u loai
phdn tt MgCl2 khdc t4o n€n tt cdc cl6ng vi cria 2 nguy€n t6 d6 ?
A. 10.
B. 6.
c. 12.
D.9.
cdu 7: cho lugng du dung dich AgNo3 t6c dung vdi h6n h-op g6m 0,r mol NaF vd 0,1 mol

NaCl. Khdi luong k0t tria tao thdnh Li?
4.21,6 gam
B. 14,35 gam
C.27,05 gam
D. 10,8 gam
C6u 8: Cho c6c phdn ring:
Ca(OH)r+ Cl2 --+ Qagglr grg
2H2S + SO2--+ 35 + 2HzO
2NO2 + 2NaOH---+ NaNO3 + NaNOz + HzO
4KCIO3
rCt+3KCIO+
HCI + NaOH --- NaCl + HzO
CaCO3
6aO
COz
-l-e
S0 phan img oxi ho6 khri ld
A. 5.
B. 3.
c.2.
D.4.
Ciu 9: Ion ndo c6 tinh khu manh nhAt?
A. Cf.
B. Br-.
c. r.
D, F-.
ciu l0: cho m6t cuc rlii v6i nanc 19 vdo dung dich HCI 2M, d nhiQt dO 25oc. ei6n c6i ndo sau
ddy kh6ng ldm bqt khi thoAt ra m4nh hon?
A. Thay durg dich HCI 2M bing dung dich HCI 4M
B. TAng th6 tfch dung dich HCI i€n g6p AOt.
C. Thay cpc tl6 vOi bing 1 gam bQt atv6i
D. Tdng nhiQt d6 lOn 50"C
Ciu 11; Cdc khi c6 th6 cimg tdn tai trong mQt h6n hqp ld?

l

-5

+

Trang l/5 - Mn dd S96

Ciu

vdHCl.

B. HI vd 03.
C. Cl2 vri 02.
12: H4t nhdn nguydn ti R c6 diQn tich bang 20+. Nguydn

A. NH3

hodn ?
A. Chu ki 4, nh6m
C. Chu ki 4, nh6m

IIIA.
IIA.

D. H2S vd Cl2.
16

R d vi tri neo trong bang tuAn

B. Chu ki 3, nh6m IIB.
D. Chu ki 3, nh6m IIA.

CAU 13: Cho hinh vd mO ta thi nghiQm

:

dd nd6d Br,

HiQn tugng x6y ra trong binh eclen (binh tam gidc) chfa dung dich nudc Br2?
,q. C6 kdt tua xudt hiQn.
B. Dung dich Brz bi mAt mdu.
C. Vila c6 ktlt tria vira mAt rn?ru dung dich Br2.D. Dung dich Br2 kh6ng bi mAt mdu.

CAu 14:. Khi tdng thdm tO0C, tOc.dE mQt phin fng ho6 hoc tdng l6n 3 lAn, D6 tdc
(dang ti6n hdnh & 30"C) tdng 81 16n thi cAn phdi tdng nhiQt d$ l6n ddn
A.600C.
B. 500C.
c. 800c.
D.700C.
CAU 15: MQt nguy6n tri

M c6 15 electron vd

16 notron.

hiQu

phdn r?ng d6

cia nguydn tri ld?

c.ilM

B.i;M

^.::M

Ki

<tQ

D.I:M

Cdu 16: Ddy citc chdt duoc x€p theo chi0u tdng ddn tinh axit ld?
A. HCIO3 <HCIO4 <HCIO < HCIO2
B. HCIO2 <HCIO3 <HCIO4 <HCIO
c. HClo< HClo2< HClo3< HClo4
D. HCIO4<HCIO3 <HCIO2 <HCIO
CAu 17: E6 ph6n biQt 03 vd 02 khbng th| diing h6a ch6t ndo sau ddy:
A. Duns dich
B. Cacbon
c.Ag
D. PbS
CAU 18: Qu6 trinh sAn xudt amoniac trong c6ng nghiQp dga tr€n phan ring thu{n nghich sau:
N2ft) + 3Hlk) a---+
AH: -92 kJ

KI

2NH3G).

Khi phdn fng d4t tdi trAng thdi cdn bing, nhtng thay ddi nio duoi ttriy ldm cho c6n bing
chuy6n dich theo chiiiu thugn tao ra nhiAu amoniac: (1) TIng nhiQt dQ; (2) TAng 6p su6t; (3) Th€m
ch6t xric t6c; (4) Giim nhiQt dQ; (5) LAy NH: ra kh6i hd
A. (2), (4),
B. (2), (3), (4),
c. (2), (3),
D. (1), (2), (3), (s).

(s).

(5).

(s).

CAu l9: Trong c6c khi sau. khi ndo kh1ng th6 lam khd bing H2SOa dqc?
A. SO2
B. SO3
C.oz
D. CO2
NaHSOa + HX 6rrq
C:ic hidro halogenua (HX) khbng thd Aii,u ctrfi theo ph6n ring trdn ld?
A. HBrvd HI.
B. HF, HCl, HBr vd HI
C. HF vd HCl.
D. HCL HBrvdHI.

CAu 20: Cho phdn ring : NaX

Gin)

+ HzSO+ (dic)

-b

Trang2l5 - Ma

dA 896

' Cdu
SO2

2l: Khi ldm thi nghiQm vdi

ttfc, n6ng thudng sinh ra SO2. OC han ctrtS tOt ntr6t ttri
tho6t ra gdy 6 nhi6m m6i truong, ngudi ta nft 6ng nghiQm bing b6ng tAm dung dich ndo sau
HzSO+

oay !

A. XTt
B. Gidm dn
C. Mu6i an
D. Cdn
CAU 22: Cho FeS t6c 4mg vdi dung dich HCI thu duoc khi X. Nhiet ph6n KCIO3 c6 xfc t6c
MnO2 thu dugc khi Y. Cho Na2SO3 t6c dpng vdi dung dich HCI thu dugc |.hiZ. Cick}rix,y,Z
lan luot la /
a. 6r, urs,
B. H2s, c12,
c. H2s, 02,
D. 02, so2 , H2s.
CAu 23.: Nguy0n tt cria nguy6n td X c6 c6u hinh electron ls22s22p63sl, nguy€n tri cria nguy€n t6
Y c6 cdu hinh electron 1s"2s'2p". Li€n kOt hoii hoc giira nguydn tri X vd nguydn tri Y thudc lo4i
ten ket ?
A. cQng ho6 tri.
B. kim loai.
C. ion.
D. cho nhdn.
CAn 24: Cho 13,44 lft khi clo (d dktc) di qta 2,5 lit dung dich KOH.d 100uC. Sau khi phin ring
xdy ra hodn todn, thu duoc 37 ,25 gam KCl. Dung djch KOH tr€n co ndng rtd ld?
A.0,48M.
8.0,24M.
c.0,2M.
D. O,4M
Ciu 25: Dd thu ilugc CO2 tir h6n hgp CO2, SO2, ngudi ta cho h5n hgp di ch{m qua:
A. dung dich Ba(OH)2 du.
B. dung dlch NaOH du.
C. dung dlch nu6c v6i trong du.
D. dung dich nudc Br2 du.
CAu 26; SUc khi clo du vdo dung dich c6 chria 104,25 gam h51 hqp X gdm NaCl vd NaI, phdn
rirng xong , c6 c4n dung dfch thu duoc 58,5 gam mu6i khan. Kh6i lu-o. ng NaCl c6 trong h6n hqp X

sor.

so2.

So2.

tdz

A. 58,5 gam.

Ciu

27:.

8.23,4 gam.

C. l7,55 gam.
D.29,25 gam.
Cho c6c kim loai sau: A1, Cu, Zn, Fe, Mg. SO kim loai t6c dung v6i HCI vd Cl2 cho cirng

mQt mu6i ld?

4.4

8.3

C.5

D.2

Ciu 28: Dun n6ng h6n

h-o. p gdm 5,6 gam Fe vd 6,4 gam bQt S trong binh kin kh6ng chria kh6ng
phin
khi d6n
irng hodn todn. Khdi luong chdt rin thu duoc sau phin ring ld?
.{.8,8.
B. 10,4.
c. 13,86.
D.12.
Ciu 29: Cho phdn img h6a hgc: Fe + CuSO,r -* FeSO+ + Cu.

Trong phAn ring tr€n

xiy

ra

A, sq oxi h6a Fe vd su khri Cu2*.
B. sg khri Fe2* vd su khu Cu2*.
C. sg oxi h6a Fe vd sp oxi h6a Cu.
D. su khri Fe'- vd su oxi h6a Cu.
Ciu 30: Khi HCI khi ldm qui tim chuy0n sang miru ?
khOng chuy6n mdu.
B. chuy6n sang kh6ng mdu.
{.
C. chuy6n sang miru d6.
D. chuy6n sang mdu xanh.
CAu 31: Cho h6n.hqp { e6m Cu, Fe, Mg . L6y 10,88 gam X t6c dpng vdi Clo du thu tlugc
28,275 gam chat ran .,Neu ldy 0,44 mol X rdc dpng v6i.HCl du dugc s,3'16 lit H2 (dktc). Gi6 tri
thdnh phAn % theo kht5i luong cfra Fe trong h6n hqp X gdr? nhiit voi gi6 tri ndo ruu dayt
4.22,63%
8.25,'730/o
c.22,69%
D.58,82%
CAu 32: Chia 33,6 gam h6n ho.p X- gQm a gam Cu vd b gam kim loai R (ph6n tr6m kh6i lugng
cua Cu.ldn hon32Vo) thdnh hai phAn bang nhau:
- Phdn m$t ph6n img hodn toirn vdi dung dfch HCI du, thu dugc 4,704

litkhiH2

(<lktc).

- PhAn hai phdn ring hoan toan vdi dung dlch H2SOa ildc, n6ng (du), thu dugc 8,82 lit khi SO2
(d dktc, li s6n phAm khri duy ntr69. Cia tri cttab gdn nhiit gi|triTito sau cldy?

A. 10,5.
8.7,6,
c.23,5.
D.21,8.
Ciu 33: Dd m gam phoi bdo Fe ngodi kh6ng khi, sau m6t thdi gian thu duoc 12 gam chdt r6n X
gdm: Fe, FeO, Fe2O3, Fe3Oa. Hod tan X trong H2SOa d4c n6ng thu dugc ?.24lit khi SO2 d (dktc).
Gi6 tri cria m ld?

4.9.42.

8.9.25.

c.9.52.

D.9.72
Trang 3/5 - MA d6 896

CAu 34: Cho ddy g6m cdc phAn tri vii ion : Al, S, FeCO3, SO2, NO2-, Cu2*, HBr, COr. fOng si5 :
phAn tt vd ion trong ddy vira c6 tinh oxi h6a, vira c6 tinh khri td

4.5.
Ciu 35: Hda

B.4.
c.7.
D.6.
tan hodn todn 9,6.gan mOt kim.loAi M trong dung dich H2SOa d{c n6ng tho6t ra
3,36 lit khf SO2 (<tktc) ld sin phAm khri duy nhrit. Kim loai M ld:
A. Fe.
B. Al.
C. Me.
D. Cu.
CAu 36: Tj lQ sO phAn tri HNO3 1A ch6t oxi h6a vd sd phdn tt HNO3 le m6i trudng trong phin

fng

:

FeCO3 + HNO3

A.9:

B.8:

*+

Fe(1-1O3)3

+ NO + CO2+

H2O

ld:

C. 1:9
D. 1:8
Ciu 37: H5n hqp X gOrn SO2 vd 02 c6 tj' kh6i so vdi H2 bing 28. Ld.y 4,48 lit hdn hqp X (dktc)
cho di qua binh dr$g V2O5 nung n6ng. H6n hgp thu dugc lQi qua dung dich BaCl2 du thdy c6
9,32 gam k€I tua. Hitu suat phin [rng oxi hori SO2 la?
A.94,960/o
8.400
c.7504
D.25%
Ciu 38: Trong c6c khdng dinh sau, c6 m6y l<tring dinh dfing?
(1) Nhiet d0 s6i vd nhi6t dO n6ng chay cria c6c halogen tdng ddn theo thri tu F 2, Cl2,Br2,12.
(2) Mu6i iot ld mu6i In c6 trQn lu-o. ng nh6 KI hoic 12.
(3) Cho khi clo di qua dung dich KOH dun n6ng, ldy dung dich thu dugc tr6n vd.i kali clorua
vd lirm lanh, ta sC thu duoc kali peclorat ket tinh.
(4) Khi cho F2 tiic dung vdi dung dich NaOH lodng lanh, xiy ra ph6n ring er oxi h6a, tU khri.
(5) Dung dich NaF lodng ducrc dirng i?rm thu6c ch6ng sAu r5ng.
I

c.4

8.5

A.3

CAU 39: Cho c6c phAn ring:

+ddKI='
4) Cl2+ dd H2S --+
l)O3

7) KMnOa P
St5

1

+ }J2O---+
5) 03 + Ag-")

D.2

3) MnO2 + HClaa" ,n )

2)F2

6) H2S + SO2

--{-+

>

phAn ring tao ra don ch6t ld

A.8
8.5
Ciu 40: Cho cdc phAn fng sau:

c.6

(1) HrO2 + KMnOa + HzSO+(2)H2O2+ Clz + HzO---+
PhAn ung nao chung to H2O2 ld chdt

A.(3)
CAu 4l: Cho

B.(2)

D.7

(3) H2Or + KI---+
(4) H2O2 +K2Cr2O1+ HzSOa

+

oxi hoa?

c.(1)

D.(4)

ng bQt CaCO3 tdc dung hodn todn vdi dung dich HCI32,85%. Sau phin ring
thu dugc dung dich X trong do n6ng dO HCI con lai ld 24,20%. Th6m vdo X mQt luqng bQt
MgCO3 khuAy dOu cho phan ring x6y ra hod,n todn thu dugc dung dfch Y trong d6 ndng d6 HCI
cdn ld 21,10%. N6ng tlQ phan tr6m MgCl2 trong dung dich Y gdn nhfrtvdi:

A,

mQt

lu-o.

B.2%.

3o/0.

c.4%.

D.5%.

Ciu 42: O tr4ng th6i co ban:
- Phan lop electron ngodi cirng cria nguy€n tu nguyOn t6 X ld np2n*r.
Ti

d

I

- T6ng s6 electron trdn ciic phan lcrp p cia nguyCn

tt

nguydn t6 Y ld 7.

- SO trat mang cti6n trong nguy6n tri nguy6n td Z nhiCu hon s6 h4t mang diQn trong nguydn trl
nguy€n t6 X ld 20 hat.
Nhfn xdt ndo sau d6'y.ld sai?
A. 56 oxi h6a cao nhdt cta X trong hqp chat la +7.
.'
l:
B. E0 dm di€n gidm dAn theo thu tg X, Y. Z.
Trang4/5 - Ma da 396

C. Oxit vd hidroxit cria Y c6 tinh ludne tinh.
D. Nguydn t6 X vd Y thuEc 2 chu ki k5ti6p.

Ciu

43: Nung n6ng 16,8 gam h6n hqp gtim Au, Ag, Cu,Ie, Zn vdi mdt lu-o. ng du khf Oz, d6n khi
c6c phan ring xiy ra ho.dn todn, thu dugc 23,2 gam ch6t rdn X, Th€ tich dung dich HCI 2M vira dri
dO phan ring vdi chdt rdn X ld?
A. 800 ml.
8.600 ml.
C.400 ml.
D.200 ml.
H =Lsd/o
Ciu 44: Cho so dd sau: FeS2
> SO2 ---tllz 5Ot --!efi--+ HzSOa .

t

fh6i

luqng H2SO4 98% thu duoc.tir 1 tdn qu{ng piriL.chita 600/o FeS2 theo so d6tr€n ld?
A. 1,055 t6n.
B. 0,646 tdn
C. I t6n.
D. 1,548 tdn.
Cirr 4.5; Nhi6t phan h6n hqp X g6m KMnOa vd KCIO3 mdt thdi gian thu dugc 02 vit28,33 gam
chdt rdn Y gdm 5 chAt. Cho todn bQ h6n hqp rin Y tdc dung t6i davoi 1,2 mol HCI d6c thu duoc
khi Cl2 vd dung dich 2.. Cho toan bQ dung dich Z t{c dpng vdi lugng du dung dich AgNO3.vira dii
thu duoc 66,01 gam kt5t tua. Thdnh phAn % theo khdi luong KMnOa trong h6n hqpX gdn nhht
gi6 tri ndo sau <16y?
B.40yo.
c.50%.
D.70Ya.
Ciu.46 Cho dung dich chua 6,03 gam h6n hqp gOm hai mudi NaX vd NaY (X, y la hai nguy€n
t0 c6 trong tg nhi0n, 0 hai chu ki li€n ti€p thudc nh6m VIIA, sd hi€u nguy0n
Zx < Zy) vin
dung dlch AgNO3 (du). thu duoc 8,61 gam kdt rua. Cong Lhric mu6i NaX ld?
A. NaF
B. NaCl
C. NaI.
D. NaBr
Ciu 47 : Ph6t biOu ndo sau ddy ,\d sui?
A. H2O2 vira c6 khri nang thd hiQn tinh oxi hoa, vua co khi nang th€ hi6n tinh chdt khrl,
B. Dung dich h6n hqp (CaF2 + H2SOa loing) c6 khA ndng 5n mdn thriy tinh.
C. Khi OF2 dugc didu ch6 Uang ciich.cho O2 phAn Ling rrpc ti6p vdi F2.
D. Sr,rc khi 03 qua dung dich (KI + h6 tinh bQt) d nhiQr dQ thudng, rhu duoc dung dich mdu
xanh

L.60%

ti

Ciu 48: Chon

cAu sai

khi n6i

uA Lrng dung cua ozon?

A. MQt luong nh6 ozon (10-6% vai thc tich) trong kh6ng khi ldm cho kh6ng khi trong ldnh hon.
B, Khdng khi chua luqng l6n ozon c6 Lyi cho sric khod
C. Dirng ozon de tdy tring cdc loai bQt, ddu [n vd nhiiiu chdt kh6c.
D. Dtng ozon d6 t6y tring nudc dn, khri mni, chiia s6u rdng.
Ciu 49: Cho 0,015 mol m6t lo4i ho.p chdt oleum vao nudc thu dugc 200 ml dung dich X. D€
trung hda 100 ml dung dfch X cAn dung 200 ml dung dich NaOH 0,15M. % v6 Knol lugng
nguy€n td luu huj'nh trong oleum tr6n ld?
4.37,86%
8.23p7%
c.3s,9s%
D.32,65%
Ciu 50: E6t m gam h6n hqp FeS vd FeS2 trong 28 lit h6n hop X g6m 02, 03, N2 c6 ti kh6i so vdi
Hzld20,12 thu dugc 5m/6 gam chi gorn t ch6t rin vd26,32 lit h5n hqp khi so; vdN2 c6 ti kh6i
vdi hidro ld n. Thd tich c6c khi do 0 dktc. Tdng m*n c6 gi|tri gdn nhdi v6i?
A.60.
B. 70.
c.90.
D.80

HET

Trang 5i5 - Me dC 396

oAp AIv oi,

SO GD&DT BAC NINH
TRT/dNG THPT HAN THUYT,N
(Ddp dn gim 01 trang)

IiliM

TRA CHAT LTIoNG DAU NAM

NAMHec 2016-20ri
MON: HOA Hoc - lt

CAU

132

209

357

485

570

628

743

896

Ciu

132

209

357

485

570

628

743

896

I

A

C

B

B

D

B

A

D

26

B

D

B

C

A

D

c

D

A

D

D

D

D

D

B

A

D

B

B

J

D

D

C

C

A

B

D

C

28

A

D

D

B

4

B

D

B

D

C

A

C

29

C

D

B

D

5

C

B

c

B

c

B

D

D

30

A

B

C

6

D

D

D

D

A

D

31

(-

B

7

D

B

D

B

B

B

B

32

L

D

D

B

C

c

l>

D

33

D

B

C

B

C

B

U

34

C

B

B

D

D

B

35

C

C

D

C

C

36

D

D

('

c

J/

D

B

38

B

D

39

8
9

A

l0

B

ll

D

t2

B

c

A
D

C

B

D

D

B

D

C

c

C

B

C

C

L-

13

C

D

C

t4

C

C

B

15

B

r6

A

B

B

D

D

C

A

B

D

C

C

B

l7

C

A

C

D

l8

A

B

D

D

D

l9

B

A

L

D

D

20

C

C

C

D

C

2l

C

D

c

D

D

C

D

B

C

B

))
23

B

D

24

D

B

t<

B

B

B

B

,,n

B

40

C

(-

C

A
B

B

B

B

C
C

D

42

B

43

B

B

44

L

B

C

A

B

B

D

B

A

c

D

D

C

D

C

B

B

B

B

D

C

t)

B

C

C

D

C

B

D

B

A

B

D

C

D

C

C

B

B

B

c

D

B

A

C

B

D
B

46

A

C

45

D

A

B

4l
(-

C

D

c

D

D

B

D
B

D

B

U

47

B

U

D

B

t

C

48

D

B

B

B

U

B

49

B

C

D

B

D

50

B

B

B

B
D

C

B

C

A

B

D

B

D

D

B

D

c

C

B

D

B

B

D

C

B

C

D