Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 10 trường THPT Sa Đéc, thành phố Đồng Tháp năm học 2015 - 2016

f7142463cf63689e60a66e8f89b337d6
Gửi bởi: Thái Dương 19 tháng 2 2019 lúc 17:39 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 22:09 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 325 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD&ĐT NG THÁPỞ ỒTR NG THPT TP SA ĐÉCƯỜĐ CHÍNH TH CỀ Ứ(Đ có 01 trang)ề KH SÁT CH NG NĂMỀ ƯỢ ẦNăm c: 2015 2016ọMôn thi: HÓA 10Ọ ỚTh gian: 45 phút (không th gian phát )ờ I. PH CHUNG CHO CÁC THÍ SINHẦ (7 ,5 đi m)ểCâu 1: (1,5 đi m)ểa) Hãy cho bi giá tr 1u ng bao nhiêu kg?ế ằb) Nguyên Mg có kh ng là 24,31u. Hãy tính kh ng Mg theo kg?ử ượ ượ ịCâu 2: (2,0 đi mể )Hãy cho bi đi tích nhân, proton, tron, electron và kh aế ủnh ng nguyên có kí hi sau đây:ữ ệ3919 5626 Fe 23490 Th 3115 PCâu 3: (2,0 đi m)ểa) Vi công th các lo phân ng (II) oxit, bi ng ng và oxi có các ng sau:ế ị6329 Cu 6529 Cu 168 178 188 .b) Tính phân kh các phân nói trên.ử ửCâu 4: 2,0 đi mể )Cho nguyên có ng trong nguyên là 46, trong đó mang đi nhi nố ơs không mang đi là 14 t. Hãy xác nh proton, tron, electron, kh vàố ốvi kí hi nguyên nguyên X.ế ốII. PH RIÊNGẦ (T ch n) (2,5 đi mự )Thí sinh ch trong hai câu Câu 5.a ho Câu 5.b )ọ ặCâu 5.a (2,5 đi m)ể (dành cho sinh 10A)ọ ớa) Vi hình electron nguyên các nguyên có Aế (Z=17) và (Z=26 .Nguyên A,B là kim lo i, phi kim, khí hi m, vì sao?ố ếb) Trong nhiên Argon có lo ng nguyên là:ự ử3618 Ar (0,337%) 3818 Ar (0,063%) 4018 Ar (99,6%)Cho ng nguyên kh các ng trùng kh chúng.ằ ủ- Tính nguyên kh trung bình Argon.ử ủ- Tính th tích 20gam Argon đktc)ể ởCâu 5.b: (2,5 đi m)ểa) Vi hình electron nguyên các nguyên có Zế 9, 18, 35b) Nguyên Kali trong nhiên có các ng :ố 39K 40K 41K nguyên ngớ ương là: 93,08%; 6,12%.ứ ượ- Tính ng vỉ 41K?- Tính nguyên kh trung bình nguyên K?ử ố—— t——ế( sinh không ng ng th ng tu hoànọ ượ ĐÁP ÁN KH SÁT CH NG NĂM HÓA 10Ề ƯỢ Câu dungộ mểCâu 1,5đi mể a) 1u 1,6605 10 -27kgb) Mg 24,31 1,6605.10 -27kg 40,3667.10 -27kg 0,5 đi mể1,0 đi mểCâu 2: ,0đi mể Xác nh đúng các ng cho nguyên 0,5 đi mị ượ 0,5 đi mểCâu 3: ,0đi mể Vi đúng công th oxit: 0,25 đi mế ể- Tính đúng phân kh iử 0,25 1,5 đi mể0,5 đi mểCâu 4: ,0đi mể 462Z 46 (1)2Z 14 (2)Z=15Z => =15Tính 16; 31ượVi đúng kí hi :ế 3115x 0,25 đi mể0,25 đi mể0,25 đi mể0,25 đi mể0,25 đi mể0,5 đi mể0,25 đi mểCâu 5.a 2,5đi mể a) Vi đúng hình electron: 0,5 đi mế ể- Tr đúng KIM LO hay PHI KIM, có gi thích:ả ả0,25 đi mểb) Nguyên kh trung bình Ar 39,98uử ủS mol Ar: 20: 39,98 0,5 (mol)ố ủTh tích 20gam Ar đktc) :ể ởV 22,4= 0,5 22,4 11,2 (lít) 0,5 đi mể0,25 0,5 đi mể0,5 đi mể0,25 đi mể0,25 điể mCâu 5.b: 2,5đi mể a) Vi đúng hình electron: 0,5 đi mế ểb) nguyên aố 41K 0,8 %Nguyên kh trung bình 39,08uử 0,5 1,5 đi mể0,5 đi mể0,5 đi mể