Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Ngữ văn năm 2015 - 2016 huyện Kim Sơn, Ninh Bình

3ec6ca1f71f87d2aeb24ec0d248ee0af
Gửi bởi: Thái Dương 18 tháng 2 2019 lúc 22:50 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 0:39 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 374 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO VÀ ĐÀO OỤ ẠHUY KIM NỆ KH SÁT CH NG 9Ề ƯỢ ỚĐ NĂM 2015- 2016 ỌMôn: NG VĂN ỮTh gian: 90 phút ờ(Không th gian phát )ề ềCâu (1,5 đi m): a) Hãy cho bi đi m, ch năng câu nghi n?ế b) Xác nh ch năng nh ng câu sau: ữ- (Lão i!) Sao lão kh cùng th ?ạ ế- có kho không?ạ ẻCâu (2.5 đi m): Trong bài th nh Pác Bóứ Sau bao nhiêu giankh Ng th y: ườ Cu cách ng th là sang. ậEm hi cái sang cu cách ng trong bài th này nh th nào? ếCâu (6 đi m):ể Gi thi danh lam th ng nh mà em bi t.ớ ượ CHÍNH TH CỀ ỨĐÁP ÁN THI CH NG NĂM 2015-2016 ƯỢ ỌMÔN NG VĂN 9ỮCâu (1,5 đi m): ểa) đi câu nghi n: Trong câu có nghi n: ai, gì, thặ ếnào...K thúc câu ng ch i.Trong tr ng có th thúcế ườ ếb ng ch m, ch than...ằ (0.25 đi m)ể- Ch năng: Có ch năng chính là dùng i, ngoài ra câu nghi nứ ấcòn dùng xúc, khi n, kh ng nh, ph nh...ể (0.25 đi m)ểb. Xác nh ch năng:ị tình m, xúc tr ph nhân Lão c: mộ ướ ảth ng (0.5 đi m)ươ ể- Dùng (0.5đi m)ể ểCâu 2: (2.5 đi m)ểH sinh trình bày theo hi có th ch dòng có th vi thành đo vănọ ạsong ph các sau:ả ả+ Gi thích sang: Sang tr ng, giàu có.ả ượ (0.5đ)+ đây là sang tr ng, giàu có tinh th nh ng cu iỞ ờcách ng lý ng làm ng, không khó khăn thi th nạ ưở ướ ốkhu ph c. (0.5đ)ấ ụ+ đây còn là sang tr ng, giàu có nhà th luôn tìm th sỞ ựhòa tin, th thái, trong ch thiên nhiên c. (0.5đ)ợ ướ+ Còn là cái sang tr ng, giàu có ng th mình ích cho cáchọ ườ ữm ng trong gian kh thi th n. (0.5đ)ạ ố+ Cao là cái sang ng cách ng ngay trong hoàn nhơ ườ ảtù đày. (0.5đ)1. Yêu chung:ầ Gi thi danh lam th ng nh mà em bi t. Ng vi tớ ườ ếph có tri th gi thi danh lam th ng nh đó. Có th gi thi trongả ừra ngoài ho xa n. ng ph ng pháp thuy minh thích p, iặ ươ ờgi thi có kèm theo miêu bình lu n. Bài vi có xúc, không iớ ỗchính ng pháp, di t. Ngôn trong sáng, rõ ràng. ụ2- Yêu th sinh có nhi cách trình bày khác nhau nh ng ph mọ ảb nh ng yêu sau: ả- Gi thi khái quát danh lam th ng nh.ớ ả- Trình bày trí, đi m.ị ể- đi danh lam th ng nh này có nh ng nét gì t, ng ượ ởhình nh chi ti nào.ả ế- Danh lam th ng nh này truy thuy t, tích, hay gì aắ ịph ng không.ươ- Bày tình m, suy nghĩ danh lam th ng nh đó.ỏ ả3. Bi đi m:ể ể- nhả ng yêu trênữ còn vài nh (6 đi m)ộ ể- 2/3 nhả ng yêu trênữ vài di t, chính tắ (4,5 đi m)ể- 1/2 nhả ng yêu trênữ còn nhi di t, chính tắ (3đi m)ể- Bài vi sài, nhi i. (2 đi m) ể- Bài vi (0 đi m)ế