Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 trường Tiểu học Duy Phiên A, Vĩnh Phúc năm học 2014 - 2015

819bffa1ef9cae4e0bf156b77d2b7764
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-09-06 14:00:15 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 694 | Lượt Download: 11 | File size: 0 Mb


Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu


PHÒNG GD&ĐT TAM NGƯƠTR NG TH DUY PHIÊN AƯỜH và tên:………………………ọL p:………………ớ KH SÁT CH NG ĐU NĂMỀ ƯỢ ẦNăm 2014 2015 ọMôn Ti ng Vi 2ế ệTh gian làm bàiờ 25 phút (không chép đ)ể ềI/ Tr nghi mắ ệHãy khoanh vào ch cái đng tr câu tr đúng (t ng ng A, B, ho ướ ươ ặD)Câu nào đây vi sai chính ?ừ ướ ảA. no nê B. lo ngắ C. ng th cươ D. ng ngôươCâu Chim chim sâu, qu ong, m, ki n, chu chu là các ch gì?ẻ ướ ỉA. cây iố B. con tậ C. tồ D. ng iườCâu Dòng nào đây đã thành câu?ướA. nhạ ỏB. Hi ra ng chăm ch hànhể ọC. nh hi ra ngạ ằD. nh hi ra ng chăm ch hành.ạ ọCâu ph in đm trong câu sau tr cho câu nào?ộ ỏNh ng trang gi yữ bóng loáng, th là th m.ơ ơA. là gì? B. làm gì? C. th nào?ế D. nh th nào?ư ếCâu Dòng nào đây các ch cái đc vi đúng th ng ch cái?ướ ượ ữA. g; h; i; k. B. h; l; m; k. C. k; l; m; n; o. D. o; ô; g.ưCâu nào không cùng nhóm các còn i?ừ ạA. bác sĩ B. khám nhệ C. kĩ sư D. công nhân.II/ lu nự ậCâu Tìm các ch đc đi có trong hai câu văn sau:ừ ểDoc24.vnMùa thu, tr nhiên cao ng lên và xanh trong. màu xanh ộtr ng sáo ng ngào, êm u.ứ ị…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Câu Ai cũng có nh ng ng thân. Hãy vi đn câu văn gi thi ườ ệm ng thân em và nêu bó gi em và n.ộ ườ ạ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Doc24.vnPHÒNG GD&ĐT TAM NGƯƠTR NG TH DUY PHIÊN AƯỜH và tên:………………………ọL p:………………ớ KH SÁT CH NG ĐU NĂMỀ ƯỢ ẦNăm 2014 2015 ọMôn Toán 2Th gian làm bàiờ 25 phút (không chép đ)ể ềI/ Tr nghi mắ ệHãy khoanh vào ch cái đng tr câu tr đúng (t ng ng A, B, ho ướ ươ ặD)Câu qu phép tính 52 36 là:ế ủA. 16 B. 88 C. 84 D. 86.Câu Cho 40cm …….dm.S đi vào ch là: ấA. 400 B. 40 C. D. 50.Câu li sau 99 là:ố ủA. 100 B. 98 C. 101 D. 97.Câu Trong kho có 95 cái gh đã ra 35 cái gh trong kho còn bao ạnhiêu cái gh ?ếDoc24.vnA. 25 cái ghế B. 50 cái ghế C. 60 cái ghế D. 65 cái gh .ếCâu Dãy nào đây đc vi theo th bé đn n?ố ướ ượ ớA. 33; 54; 45; 28 B. 28; 45; 33; 54C. 33; 28; 45; 54 D. 28; 33; 45; 54.Câu Hình đây có đo th ng?ẽ ướ ẳA. đo th ngạ B. đo th ngạ ẳC. đo th ngạ D. đo th ng.ạ ẳII/ lu nự ậCâu Đt tính tính:ặ ồa) 45 24……………………………………………………….………………… b) 63 20………………………………………………………………………… c) 31 57………………………………………………………………………… d) 98 32…………………………………………………………………………Câu 2A có 35 sinh, 2A có 29 sinh. i:ớ ỏa) hai có bao nhiêu sinh.ả ọb) 2A nhi 2B bao nhiêu sinh?ớ ọBài gi iả………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Doc24.vn N……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Doc24.vn
2020-12-01 17:17:16