Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 năm 2012 - 2013 tỉnh Gia Lai

8445e939dfb5d5733284c729c86b80b7
Gửi bởi: Thái Dương 19 tháng 2 2019 lúc 17:53:08 | Được cập nhật: 4 tháng 5 lúc 15:19:34 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 526 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Lớp 10 hệ Giáo dục phổ thông, Năm học 2012-2013 Môn: Toán Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm) Câu (2,0 điểm). a) Rút gọn biểu thức ()282331+--. b) Không sử dụng máy tính, hãy giải hệ phương trình 53421-=ìí-+=îxyxy. Câu (1,5 điểm). Cho hàm số 22=-yx a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số đã cho. b) Tìm tọa độ các giao điểm của (P) và đường thẳng 1=--yx bằng phép tính. Câu (1,5 điểm). Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Gọi là giao điểm của đường kính AF với cạnh BC. Điểm di động trên cung nhỏ BC, khác ba điểm B, và F. Dây cung AM cắt dây cung BC tại D. a) Chứng minh tứ giác MDHF là tứ giác nội tiếp. b) Chứng minh AMBMCM=+. PHẦN RIÊNG (5,0 điểm) Thí sinh học chương trình nào chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần hoặc phần B) A. Theo chương trình chuẩn: Câu 4A (3,0 điểm). 1) Cho mệnh đề “2:6$Î-+¥nnnchia hết cho 6” a) Mệnh đề đã cho đúng hay sai? Vì sao? b) Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề trên. 2) Cho [)3;2=- Avà ();1=-¥B. Tìm ;ABABÇÈvà phần bù của ÇAB trong ¡. Câu 5A (2,0 điểm). Cho hình chữ nhật ABCD có tâm là O, 2,==ABaADa, là trung điểm của CD. 1) Chứng minh -=-uuuruuuruuuruuurABADCBCD. 2) Tính +uuuruuuurBDOM. B. Theo chương trình nâng cao: Câu 4B (3,0 điểm). 1) Cho mệnh đề “2:110\"Î-+-¹¡xxx” a) Hãy chứng tỏ mệnh đề đã cho là đúng. b) Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề trên. 2) Cho [)2;5A=- vµ (]3;9B=. Tìm;ABABÇÈ và phần bù của \\AB trong ¡. Câu 5B (2,0 điểm) 1) Cho ABCD vuông tại A, 3AB=, 4AC=. Trên cạnh BC lấy hai điểm và sao cho CMMNNB==. Tính AMAN+uuuuruuur. 2) Cho hình bình hành ABCD, là điểm bất kỳ. Chứng minh MAMCMBMD+=+uuuruuuuruuuruuuur. ----------------Hết-------------- ĐỀ CHÍNH THỨC1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Lớp 10 hệ Giáo dục phổ thông, Năm học 2012-2013 Môn: Toán HƯỚNG DẪN CHẤM Bản hướng dẫn chấm gồm 03 trang I. Hướng dẫn chung Đáp án này chỉ nêu sơ lược một cách giải, trong bài làm học sinh phải trình bày lời giải chi tiết. Nếu học sinh làm cách khác hướng dẫn chấm nhưng đúng thì vẫn được điểm tối đa. Làm tròn điểm theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Hệ Trung học phổ thông. II. Đáp án Thang điểm Câu Đáp án Điểm a) Ta có ()288(31)23443331(31)(31)++-=++---+…………. 44334(31)3=++-+=…………………………………………….. 0,50 0,50 (2,0điểm) b) Ta có 53453(12)42112-=-+=ì ìÛíí-+==+îî xyxxxyyx…………………………… 713xy=-ìÛí=-î. Vậy hệ phương trình có một nghiệm (7;13)--………….. 0,50 0,50 a) Bảng giá trị tương ứng của và -1 12- 12 -2 12- 12- -2 Đồ thị: là một parabol (P)......................... 0,50 0,50 (1,5điểm) b) Tọa độ giao điểm của (P) và đường thẳng 1=--yx là nghiệm của hệ phương trình 22121 2211=ìì-=-- =-ìÛÛííí=-=--=--îîîxxx yxyyxyx hoÆc 1212xy ì=-ïïíï=-ïî Vậy các giao điểm là (1;2)A- và 11;22Bæö--ç÷èø 0,502 MEFHDC BO a) Từ giả thiết, ta có ·DMF90=o (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)………………. Vì ABC là tam giác đều và là tâm đường tròn ngoại tiếp nên là trực tâm của tam giác ABC. Do đó ·DHF90=o. Suy ra tứ giác MDHF là tứ giác nội tiếp………… 0,25 0,25 (1,5điểm) b) Trên đoạn thẳng MA, lấy điểm sao cho MEMB=. Suy ra MBED là tam giác đều MBEBÞ=……………………………………………………….. Ta lại có ······60MBCCBECBEEBAMBCEBA+=+=Þ=o. Mà ABBC=. Do đó ()EBAMBCcgcD=D--. Suy ra AMAEMEBMCM=+=+…………………………………………. 0,50 0,50 1) a) Lấy 0n=, ta có 266nn-+= chia hết cho 6. Suy ra mệnh đề đã cho là mệnh đề đúng…………………………………………………………………. b) Mệnh đề phủ định là: “2:6\"Î-+¥nnnkhông chia hết cho 6”........... 1,00 1,00 4A (3,0điểm) 2) [)3;1Ç=- AB, ();2È=-¥AB............................................................. Phần bù của ÇAB trong là: ()()[)\\;31;Ç=-¥-È+¥¡AB............. 0,50 0,50 5A (2,0điểm) OEM DC 1) Ta có -=uuuruuuruuurABADDB và -=uuuruuuruuurCBCDDB…………………… Do đó -=-uuuruuuruuuruuurABADCBCD…………. .. 2) Gọi là đỉnh của hình bình hành OMED. Khi đó +=+=uuuruuuuruuuruuuruuurBDOMBDDEBE......... Ta có 52aBE=. Vậy 52+=uuuruuuuraBDOM………………. 0,50 0,50 0,50 0,50 1) a) Xét phương trình 2110-+-=xx (1), ta có 430D=-<. Suy ra phương trình (1) vô nghiệm. Do đó mệnh đề đã cho là mệnh đề đúng ……..… b) Mệnh đề phủ định là: “2:110$Î-+-=¡xxx”............................... 1,00 1,00 4B (3,0điểm) ()3;5ABÇ=, []2;9ABÈ=-, ………………………………………… []\\2;3AB=-, (\\)(;2)(3;)=-¥-È+¥¡CAB……………………….. 0,50 0,503 NDC BA 1) Ta có ;AMABBMANACCN=+=+uuuuruuuruuuuruuuruuuruuur ……. Þ+=+++uuuuruuuruuuruuuruuuuruuurAMANABACBMCN AMANABACÛ+=+uuuuruuuruuuruuur(vì 0BMCN+=uuuuruuurr)………………………. Dựng hình chữ nhật ABDC, ta có ABACAD+=uuuruuuruuur…………………. AMANABACADADÞ+=+==uuuuruuuruuuruuuruuur. Ta có ABCD vuông tại 225BCADABAC==+= Vậy 5AMAN+=uuuuruuur…………………. 0,25 0,25 0,25 0,25 5B (2,0điểm) 2) Giả sử MAMCMBMD+=+uuuruuuuruuuruuuur (1)MAMBMDMCÛ-=-uuuruuuruuuuruuuur……… BACDÛ=uuuruuur. Hiển nhiên (vì ABCD là hình bình hành) Vậy (1) đúng…………………………………………………………… 0,50 0,50 ------------------- Hết -------------------