Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi HSG Môn toán lớp 2

6b4a621ee46b6976d40e32b0e1961de2
Gửi bởi: Võ Hoàng 18 tháng 1 2019 lúc 6:10:32 | Được cập nhật: 27 tháng 11 lúc 19:39:23 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 406 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Hä vµ tªn: ............................................................................................................... Líp ……………………. ------------------------------------------------------------§Ò KI TRA THÁNG 10ỂM«n: To¸n (Thêi gian 60 phót )A.PH TR NGHI MẮ 10 đi m) ểHãy khoanh vào ch cái ng tr ph ng án đúng:ữ ướ ươCâu 1: li sau tròn ch nh có hai ch là :ố A. 92 B. 91 C. 93 D. 99.Câu 2: ch và là :ố A. 44 B.54 C.18 D. 45Câu 3: Đàn gà nhà Lan 20 qu tr ng. Hôm nay đàn gà thêm ch ượ ụqu tr ng a. đàn gà nhà Lan bao nhiêu qu tr ng?ả ượ A. 23 qu .ả B. 50 qu C. 32 qu .ả D. 52 qu .ảCâu 4: §iÒn sè vµ dÊu thÝch hîp: 21 ....> 25 2; A. 26,27 B. 29 C. 28,29 D. 29,30Câu 5: Dãy tính 25 47 32 có qu :ế A. 30 B. 32 C. 42 D. 40Câu Cho c¸c sè 0,4,2,7. Có bao nhiªu sè cã ch÷ sè kh¸c nhau? A. B. C. D.9Câu 7: ViÖt cã sè bi, biÕt r»ng sè bi ViÖt cã lµ sè nhá nhÊt cã ch÷ sè. B×nh cã Ýt h¬n ViÖt hßn bi. Hái B×nh cã bao nhiªu hßn bi? A.5hòn B. hòn C. hòn D. 10 hònCâu 8: Hai sè cã tæng lµ 33, nÕu gi÷ nguyªn mét sè h¹ng vµ t¨ng sèh¹ng kia ®¬n vÞ th× tæng míi lµ bao nhiªu? A. ng 42 B. ng 24 C. ng 39ổ ớC©u Cã bao nhiªu sè cã ch÷ sè mµ tæng ch÷ sè b»ng 12? A. 5s B. C.7s D.8 số ốCâu 10 Trong hình đây: Cóẽ ướ A. hình giácứB. hình giácứ C. hình giácứ D. hình giácứB. Tù luËn: (10 ®iÓm)C©u (3®iÓm) Toàn cho Tùng 14 bông hoaế thì sau khi cho hai có ốhoa ng nhau và có 27 bông hoa. tr khi cho có bao ướ ạnhiêu bông hoa?Gi iả……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………C©u (3®iÓm) Hà có 40 viên bi hai màu xanh và Hà cho Tú 14 viên ỏbi xanh thì Hà còn 12 viên bi xanh. Hà có bao nhiêu viên bi ?ỏ ỏGi iả…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………C©u (4 ®iÓm) Hµ cã que tÝnh, sè que tÝnh cña Hµ b»ng sè que tÝnh cña HiÒn. Lan nhiÒu h¬n Hµ que tÝnh. Hái c¶ b¹n cã bao nhiªu que tÝnh?Gi iả……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………