Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi HSG Môn Sinh học 8 Năm 2016 - 2017

bfbe9a3948fee5968fc4e3a1934cba02
Gửi bởi: Võ Hoàng 15 tháng 3 2018 lúc 5:11:40 | Được cập nhật: 10 tháng 4 lúc 9:52:40 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 608 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO VÀ ĐÀO OỤ ẠTI IỀ KH SÁT SINH GI HUY NỀ ỆNĂM 2016-2017ỌMôn: SINH 8Ọ(Th gian làm bài 120 phút)ờCâu 1( 2,5 đi m)ể1. So sánh khác nhau gi mô vân và mô tr n?ự ơ2. Vì sao nhi môi tr ng thay mà thân nhi th ng bình th ng luôn nh ườ ườ ườ ở37 0C và không dao ng quá 0,5ộ 0C?Câu (2,5 đi m)ể1. Khi ng tai gãy ng em có nên ch ng gãy không? Vì sao? pặ ườ ươ ươ ặng gãy ng ng chân em ph trí nh th nào? ườ ươ ế2. Ch ng minh ng là quan ng?ứ ươ ốCâu (3 đi m)ể1. Gi thích sao ng tu ít ng không nên ăn th ăn giàu ch tả ườ ấcôlesteron?2. tr em, nh đo tim đo là 120 -140 n/ phút. Theo em, th gian chu kỳ tim ượ ởtr em tăng hay gi m? Nh tim em bé là 120 n/ phút, căn vào chu kỳ chu ng i,ẻ ườhãy tính th gian các pha trong chu kì em bé đó. ủCâu 4: (3 đi m)ể1. Hãy gi thích câu nói: Ch ng ng th -5 phút thì máu qua ph ch ng có Oả ẳ2 màểnh n.ậ2. sao khi ng ch mà chúng ta ph th thêm th gian hô trạ ởl bình th ng?ạ ườCâu 5: (3 đi m)ể1. các ch bã trong ru già vì lí do nào đó di chuy quá nhanh ho quá ch so iế ớbình th ng thì qu gì? Gi thích?ườ ả2. Có các ng nghi A, B, C, D. ng và ch 2ml tinh t, ng và ch 2ố ứml dung ch lòng tr ng tr ng gà. Ti nh vào ng và 2ml t, ng Bị ướ ốvà 2ml dung ch pepsin. Các ng nghi và đo pH 7,2, các ng và pH 2,5.ị ượ ốT các ng nghi trong ch nhi duy trì 37ấ ượ ướ 0C trong 15 phút. Hãycho bi ng nghi nào có ph ng hóa ra? trong th ng thì ph ng đó cóế ườ ứth ra quan nào ng tiêu hóa? Gi thích?ể ảCâu 6: (3 đi m)ể1. sao tu thì th ng xu hi tr ng cá?ạ ườ ứ2. Th ch quá trình thành ti là gì?ự ướ ể3. Nh ng ho ng nào nêu đây làm nh ng vi làm tăng, gi ng ti uữ ướ ưở ượ ướ ng i? Gi thích?ở ườ ảa. Ăn ng th ăn n.ộ ượ ặb. Ch th thao (nh bóng đá).ơ ưCâu 7: (3 đi m).ể1. Vì sao ch th ng sau gáy th ng gây vong?ấ ươ ườ ử2. ng tai giao thông li ng bên ph i. Theo em ng đó th ng vộ ườ ườ ườ ươ ịtrí nào trên não? Vì sao?ộ3. Vì sao ng nh quáng gà không nhìn th ho th kém vào lúc hoàng hôn? Vì saoườ ấlúc ánh sáng u, không nh ra màu t?ấ ậ......................................H t..........................................ếĐ CHÍNH TH CỀ ỨH và tên thí sinh: .......................................................................................................S báo danh: ................................................. Phòng ............................................ĐÁP ÁN VÀ BI ĐI MỂ ỂCâu Đáp án Điểm1(2,5đ) 1.(1đ)0,250,250,250,252.(1,5đ) Nhi môi tr ng thay mà thân nhi th ng nệ ườ ườ ẫn nh 37ổ 0C và không dao ng quá 0,50 là do th oộ ạra cân ng gi quá trình sinh nhi và quá trình nhi t:ự ệ+ Khi nhi môi tr ng tăng cao, th ch ng nóng ngệ ườ ằcách gi sinh nhi và tăng nhi th ra ngoài:ả ểCác ch máu da dãn, tăng ti hôi vì th iạ ướ ướ ượ ảra ngoài mang ph nhi th ra môi tr ng.ẽ ườ+ Khi nhi môi tr ng gi nh, th làm gi aệ ườ ỏnhi ng cách co các ch máu da, co chân lông đệ ướ ểgi thoát nhi (gi nhi cho th ).ả 0,50,50,52(2,5 đ) 1. (1,5đ) Khi ng tai gãy ng em không nên iặ ườ ươ ạch ng gãy vì có th làm cho ng gãy ngỗ ươ ươ ụch vào ch máu và dây th kinh và có th làm rách vàạ ơda.* Cách trí khi ng tai gãy ng ng chân:ử ườ ươ ẳ- nhân yên.ặ ằ- Dùng hay khăn ch nh nhàng lau ch th ng.ạ ươ- Ti hành u.ế ứ+ hai dài 30-40cm, ng 4-5cm vào hai bên chặ ỗx ng gãy, ng th lót trong ng hay ch pươ ấdày ch các ng. Bu nh ch và 2ở ươ ẹbên ch ng gãy .ỗ ươ+ Sau khi đã bu nh dùng băng ho băng băngộ ảcho ng th ng. Băng chân vào và qu ch quanhườ ươ ặvùng ng chân gãy. Sau đó chuy nhân nhẳ ệvi n.ệ 0,50,250,250,250,25Mô vânơ Mô tr nơ ơHình tr dàiụ Hình thoi, nh nầ ọT bào nhi nhân, có vân ềngang. bào có nhân, không cóế ộvân ngang.T thành ớx ng trong ngươ nên thành quanạ ộHo ng theo mu nạ Ho ng không theo ộmu nố2.(1đ) ng là quan ng vì:ươ ố- ng các phi vôi do mô liên ươ ượ ạthành, trong ch các bào ng.ứ ươ- bào ng có các tính ng: Dinh ươ ốd ng, lên, hô p, bài ti t, sinh n, ng…nh các ưỡ ưlo bào khác.ạ ế- ho ng các thành ph ng nh sau:ự ươ ư+ Màng ng sinh ra mô ng ng, mô ng p.ươ ươ ươ ố+ ng ng ch có kh năng sinh ng .Ố ươ ầ+ ng tăng tr ng theo chi dài và chi ngang.ươ ưở 0,250,250,53. (3 đ) 1.(1đ) Ng tu ít ng không nên ăn th ăn giàuườ ứch ch côlesteron vì:ấ ấ- Ch côlesterron có nhi trong th t, tr ng, a… ăn nhi uấ ềs có nhi nguy nh ng ch.ẽ ạ- nh này côlesterron ng vào thành ch kèm theo sỞ ựng các ion canxi làm cho ch i, ng và ra.ấ ữ- ng ch ng làm cho chuy máu trongộ ểm ch khó khăn, ti và hình thành máu đôngạ ụgây ho ch (đ bi nguy hi ng ch vànhứ ạnuôi tim gây nên các nh đau tim, ng ch não gây tệ ộqu ).ỵ- ng ch còn gây các tai bi tr tr ngộ ọnh xu huy dày, xu huy não, th chí gây ch t.ư 0,250,250,250,252.(2 đ) Th gian chu kì tim tr em là: 60/120 0,5 0,8 ẻs=> Th gian chu kì tim tr em gi m.ờ ả* Ta có th gian co tâm nhĩ co tâm th pha dãn chung ấ0,1: 0,3: 0,4V th gian các pha trong chu kì tim em bé là:ậ ủ+ Pha nhĩ co: 0,1 0,5/0,8 0,0625s+ Pha th co: 0,3 0,5/0,8 0,1875 sấ+ Pha dãn chung: 0,4 0,5/0,8 0,25s(HS làm cách khác đúng cho đi đa)ế 0,50,50,250,250,250,254. 1.(1,5 đ) Trong 3-5 phút ng ng th không khí trong ph ng ng uừ ưthông, nh ng tim p, máu không ng ng thông qua cácư ưmao ch, trao khí ph cũng không ng ng di ra, Oạ ễ2trong không khí ph không ng ng khu ch tán vào máu, COở ế2không ng ng khu ch tán ra.ừ Vì y, ng Oậ ộ2 trong không khí ph th cở ứkhông áp khu ch tán vào máu a.ủ 1,00,52.(1,5 đ) Khi ng ch mà chúng ta ph th thêm th iừ ờgian hô tr bình th ng, vì:ồ ườ- Khi ch th trao ch nh sinh năng ng, ngạ ượ ồth th ra nhi COờ ề2 .- Do CO2 tích nhi trong máu nên đã kích thích trung khu hôụ ềh ho ng nh th lo COấ ớ2 ra kh th .ỏ ể- Ch ng nào ng COừ ượ2 trong máu tr bình th ng thì nh pở ườ ịhô tr bình th ng.ấ ườ 0,50,50,55(3) 1.(1 đ) ch bã di chuy ch táo bón vì bế ướ ịtái thu quá nhi u.ấ ề- ch bã di chuy quá nhanh, tái thu ít nế ướ ẫđ đi phân ng.ế 0,50,52.(2) ng và có ph ng hóa ra.Ố ả* Ph ng trong ng có th ra mi ng, dày (vào giaiả ạđo u) và ru non vì:ạ ộ- Trong khoang mi ng, ph tinh chín enzim Amilazaệ ịtrong bi thành ng Mantozo( tướ ườ =37 0C, pH=7,2.- Trong dày, ph nh tinh ti phân gi iạ ượ ảnh enzim amilaza (đã tr khoang mi ng) thànhờ ượ ệđ ng Mantoz giai đo u, khi th ăn ch tr uườ ềd ch .ị ị- Trong ru non có các lo enzim phân gi các phân tộ ửph th ăn: Tinh và ng đôi enzim phânứ ườ ượgi thành ng n.ả ườ ơ* Ph ng trong ng có th ra dày vào giai đo nả ạsau khi HCl đã thay làm pH =2,5 và ra ru nonổ ộ- dày Prôtêin trong dung ch lòng tr ng tr ng bỞ ịenzim Pepsin bi Protein chu dài thành Protein chu iế ỗng n( 3-10 axit amin), trong đi ki nhi 37ắ C, pH 2,5.- Trong ru non có các lo enzim phân gi các phân tộ ửph th ăn: Prôtêin en zim phân gi thành axitứ ượ ảamin. 0, 250,2 50,250,250,250,250,250,256 1.(1) tu thì th ng xuyên xu hi tr ng cá vì tu iỞ ườ ổd thì ch ti tuy nh da tăng lên, mi ng aạ ướ ủtuy nh các chân lông ng hóa làm cho ch nh nế ờtích nên tr ng cáụ 1,02.(1) Th ch quá trình thành ti là máu và th iự ướ ảb các ch bã, các ch c, các ch th kh th đỏ ểduy trì tính nh môi tr ng trong th .ổ ườ 1,03.(1) a, Ăn làm cho ng mu trong th tăng nặ ượ ếcó nhu ng nhi lo mu ra kh thầ ướ ểVì ng ti tăng.ậ ượ ướ ẽb, Ch th thao hay lao ng ng ra hôiơ ồnhi u, th làm thoát nhi do ng cề ướ ượ ướbài ti qua th gi ng ti gi m.ế ượ ướ 0,50,57.(3đ) 1.(0,5đ) Vì hành ch trung tâm đi hòa hô và đi hòa timủ ềm ch. hành th ng => nh ng nạ ươ ưở ếho ng hô và ho ng tim ch -> vong.ạ 0,52.(1đ) Ng đó th ng bán não trái vì: ườ ươ ầ- các dây th kinh não có hi ng chéo hànhầ ượ ởt ho ng. Do đó mà th ng bên não ươ ẽlàm tê li các ph th bên phía di n.ệ 0,50,53.(1,5đ) Ng nh quáng gà không th nhìn rõ vào lúc hoàng hônườ ểhay th kém là vì :ấ ấ+ màng có hai lo bào th th giác là bào nónỞ ướ ếti nh kích thích ánh sáng nh và kích thích màu c, tế ếbào que ti nh kích thích ánh sáng giúp ta nhìn rõ banế ềđêm và không nh kích thích màu c.ậ ắ+ Ng nh quáng gà thi vitamin (vitamin này là nguyênườ ếli ra rôđ psin, thành ph giúp thu nh ánh sáng tệ ếbào que) nên bào que không ho ng.Vì lúc hoàngế ậhôn ánh sáng u, không nhìn th ho th kém.ế Vào lúc ánh sáng không th nh ra màu làế ậvì vào lúc ánh sáng u, ho không có ánh sáng, bào nónế ếkhông ho ng, ch có bào que ho ng. Mà bào queạ ếch có kh năng ti nh kích thích ánh sáng ch khôngỉ ứti nh kích thích màu nên không th nh ra màu cế ắc t.ủ 0,50,50,5L Trong quá trình ch giám kh có th chia nh cho đi theo cách trình ểbày sinh cho phù nh ng ph đúng theo đáp án. Đi làm tròn toàn bài thi ểt đa 0,25 đi m.ố