Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đề thi HSG môn Hóa học lớp 8 (5)

2efa70c0a90a16c8e2596b6750d2866a
Gửi bởi: Võ Hoàng 13 tháng 2 2018 lúc 4:20:29 | Được cập nhật: 5 tháng 2 lúc 13:34:32 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 490 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

KÌ THI KH SÁT TUY HSGẢ ỂNăm 2017-2018ọMôn thi HÓA 8Ọ ỚTh gian 120 phút (không th gian giao )ờ ềCâu đi mể Cân ng các ph ng hóa sau:ằ a) Al2 (SO4 )3 KOH KAlO2 K2 SO4 H2 b) Fex Oy CO Fe CO2 c) Cn H2n-2 O2 CO2 H2 d) Fe3 O4 HCl FeCl2 FeCl3 H2 e) HCl MCln H2 f) Cu HNO3 Cu(NO3 )2 NO H2 g) Zn FeCl3 ZnCl2 FeCl2 h) NO2 O2 H2 HNO3Câu 2. 2,0 đi m)ểM nguyên nguyên có ng ng các là 34, trong đó sộ ượ ốh không mang đi chi 35,3%. nguyên nguyên có ng sạ ốl ng các là 52, trong đó mang đi nhi không mangượ ạđi là 16 t. a. Xác nh ng lo trong nguyên X, Y? KHHH nguyên X,ị ượ ửY? b. Cho bi t, nguyên nguyên X, là kim lo hay phi kim? ạCâu 2,5 đi mể cháy hoàn toàn 2,4 gam ch trong ủV (l) khí oxi đktc). thúc ph ng th thu 3,36 lít khí COở ượ2 đktc) ởvà 5,4 gam c.ướa) nh ng nguyên nào?ồ ốb) Xác nh công th phân bi kh so khí hiđro ớb ng 8.ằc) Tính giá tr ng cách.ị ằCâu 1,0 đi mể Tính kh ng Pố ượ2 O5 thu khi cho 9,3 gam tác ng ượ ụv 9,6 lít khí Oớ2 20ở 0C; atm). Bi ph ng ra hoàn toàn.ế ảCâu đi mể Trong bình kín ch khí Hộ ồ2 và O2 đktc). ởBi kh khí so khí oxi ng 0,25.ế ằa) Tính thành ph ph trăm th tích khí trong A.ầ ỗb) Dùng tia đi kích thích 11,2 lít khí đktc) khi ph ảng ra hoàn toàn. Tính kh ng thu sau ph ng.ứ ượ ướ ượ ứCâu 0.5đ Trong thành ph mol oxit cacbon có ch 1,2.10ầ 24 nguyênt cacbon và 2,4.10ử 24nguyên oxi .Tìm công th hoá oxit đó.ử ủ(Cho 12; 1; 16; 31)DANH SÁCH SINH THI SINH GI HÓA 8(T TH I)Ọ ỜTT và tênọ pớ Ghi chú1 Đào Ng Bíchọ 8A2 Đào Thái Hà My 8A3 Lê iứ 8B4 Ph Vi Dungạ 8B