Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi HSG Môn Hóa 9 Phù Ninh 2017-2018

e15c5977cd6180d2f395f75c9e972d03
Gửi bởi: Võ Hoàng 8 tháng 3 2018 lúc 15:13:33 | Được cập nhật: hôm qua lúc 0:56:01 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 519 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO VÀ ĐÀO PHÙ NINHỤ ẠĐ THI CH SINH GI NĂM 2017-2018Ề ỌMÔN: HÓA CỌ (Th gian làm bài 135 phút không th gian giao )ờ ề(Đ thi trang)ề ồI PH TR NGHI KHÁCH QUAN: 10 đi mẦ ểEm hãy ch các ph ng án tr đúng và ghi vào bài làm trên gi thi:ọ ươ ấCâu 1. Trong có nhôm, làm ch có th đem ngâm trong:ộ ểA. dung ch HCl. B. dung ch CuSOị ị4 .C. dung ch NaOH.ị D. c.ướCâu 2. Cho kim lo t, c, ng vào dung ch HCl, th có khíỗ ọthoát ra. Ph ng ra xong, kh ng kim lo không gi là:ả ượ ảA. t, ng B. ngạ C. t, ng D. tắ ắCâu 3. bi (II) oxit thành (III) hiđroxit có th dùng hoá ch tể ượ ấlà:A. HCl NaOH, không khí m.ẩ B. NaOH HCl; không khí khô.C. NaOH c; không khí m.ướ D. NaOH; không khí khô.ướCâu 4. Dãy các baz nào sau đây phân nhi cao?ơ ộA. Ca(OH)2 NaOH, Zn(OH)2 Fe(OH)3 B. Cu(OH)2 NaOH, Ca(OH)2 Mg(OH)2 C. Cu(OH)2 Mg(OH)2 Fe(OH)3 Zn(OH)2 D. Zn(OH)2 Ca(OH)2 KOH, NaOH C©u 5. Cho ng nhôm vào dung ch (X) ch CuSOượ ứ4 và CuCl2 .Khiph ng thúc ,s ph thu nh ng ch nào sau đây:ả ượ ấA. Al2 (SO4 )3 và AlCl3 B. Cu,Al2 (SO4 )3 và AlCl3C. Cu và Al D. Cu,Aldư ,Al2 (SO4 )3 và AlCl3Câu 6. thu dung ch HCl 25% mể ượ ấ1 gam dung ch HCl 45% pha iị ớm2 gam dung ch HCl 15%. mỉ ệ1 m2 là. A. 1: B. 1: C. 2: D. 3: Câu 7. Có th dùng NaOH(r n) làm khô các khí:ể A. NH3 SO2 CO, Cl2 B. N2 NO2 CO2 CH4 H2 C. NH3 O2 N2 CH4 H2 D. N2 Cl2 O2 CO2 NO2Câu 8. Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam Fe, Mg, Zn ng ng đỗ ượ ủdung ch Hị2 SO4 loãng. Sau ph ng thu 1,344 lít hiđro đktc) và dung ch ch aả ượ ứm gam mu i. Giá tr là:ố ủA. 9,25g B. 7,25g C. 8,98g D. 10,27gCâu 9. Cho ph ng sau:ơ BaCO3 Ba(OH)2 BaCO3X, có th là:ể A. BaO và Ba(HCO3 )2 B. BaSO4 và BaCl2 C. BaO và BaCl2 D. CO2 và BaCl2Câu 10. Có dung ch KOH, AgNOị3 NaNO3 NaCl. Ch dùng thêm thu thỉ ửnào cho đây nh bi các dung ch trên:ướ A. Quỳ tím B. HCl C. H2 SO4 D. Phenolphtaleinhttps://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/1Câu 11 Cho bi công th hóa ch nguyên nhóm (SOế ớ4 làX2 (SO4 )3 và công th hóa ch nhóm nguyên là Hứ ớ3 Y. Công th cứhóa đúng cho ch và là:ọ ủA. XY B. X2 Y2C. XY2 D. Y2 XCâu 12: Kim lo tác ng dung ch HCl sinh ra khí hiđro. khí nàyạ ẫđi qua oxit kim lo nung nóng, oxit này kh cho kim lo N. i: và Nủ ỏcó th là kim lo nào sau đây:ể ạA. ng và cồ B. Chì và mẽC. và ngẽ D. ng và chìồCâu 13. Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam Fe, Mg, Zn ng ng aỗ ượ ừđ dung ch Hủ ị2 SO4 loãng. Sau ph ng thu 1,344 lít hiđro đktc) và dung chả ượ ịch gam mu i. Giá tr là:ứ A. 9,25g B. 7,25g C. 8,98g D. 10,27gCâu 14. Cho lá có kh ng 5,6g vào dung ch CuSOắ ượ ị4 Sau th gian, nh cộ ấlá ra, nh làm khô và cân th kh ng lá là 6,4g. Kh ng mu tắ ượ ượ ắđ thành là:ượ A. 30,4g B. 15,2g C. 12,5g D. 14,6gCâu 15. Tr 200ml dung ch Hộ ị2 SO4 0,3M 300ml dung ch KOH 0,7M thuớ ịđ dung ch X. Dung ch có th hòa tan đa gam nhôm nh sau:ượ ưA. 1,27 B. 2,43 C. 2,7 D. 3,5 Câu 16. Th ngân kim lo ít ch Al, Fe, Cu, Zn. Nên dùngủ ấch nào thu Hg tinh khi t?ấ ượ ếA. HCl B. NaOHC. O2 D. HgCl2Câu 17. Trong các dung ch: Naố ị2 SO4 KCl, HCl, KOH, CH3 COOH nh ng dungữd ch có pH là:ịA. KCl, CH3 COOH. B. Na2 SO4 HClC. KOH, HCl D. HCl, CH3 COOHCâu 18. Trong công nghi p, natri hiđroxit xu ng ph ng phápệ ượ ươA. đi phân dung ch NaCl, có màng ngăn đi c.ệ ựB. đi phân dung ch NaCl, không có màng ngăn đi c.ệ ựC. đi phân NaCệ nóng ch y.ảD. đi phân dung ch NaNOệ ị3 không có màng ngăn đi c.ệ ựCâu 9. khí SOỗ ợ2 và O2 có kh so CHỉ ớ4 ng 3. thêm bao nhiêu lítằ ầO2 vào 20 lít khí đó cho kh so CHỗ ớ4 gi đi ả61 Các khí ởcùng đi ki nhi và áp su t.ề ấA. 10 lít. B. 20 lít. C. 30 lít. D. 40 lít.Câu 20. Kh hoàn toàn 3,48 gam oxit kim lo dùng 1,344 lít hidroử ầ(đktc) Toàn ng kim lo sinh ra cho tác ng dung ch HCl thu cộ ượ ượ1,008 lít hidro (đktc). Công th oxitứ là:A. ZnO B. Fe2 O3 C. Fe3 O4 D. FeOII. PH LU N: 10 đi mẦ ểCâu 1. (2,0 đi m)ểHoàn thành chuy hóaơ vi ph ng trình hóa minh a, ghi rõ đi ki uế ươ ếcó.https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/2A B+¾¾® D+¾¾® F+¾¾® X+¾¾® Y+¾¾® Z+¾¾®Câu 2. (2,0 đi m)ểHòa tan hoàn toàn ng oxit kim lo hóa tr II vào ng dungộ ượ ượ ủd ch Hị2 SO4 a% thành dung ch mu sunphat cạ ng b%.ồ ộa. Xác nh kh ng mol kim lo theo và b.ị ượ ạb. Cho a% 10% và b% 11,76%. Hãy xác nh oxit kim lo i.ị ạCâu 3. (2,0 đi m)ể Cho 200ml dung ch AgNOị ợ3 0,1M và Cu(NO3 )2 0,5M. Thêm 2,24 gam tộFe kim lo vào dung ch đó khu ph ng hoàn toàn thu ch vàạ ượ ắdung ch B.ịa. Tính gam ch A?ố ắb. Tính ng mol các mu trong dung ch ?( Bi th tích dung ch khôngồ ịthay i).ổCâu 4. (2,0 đi m)ể các kim lo Mg, Al, Fe. 14,7 gam cho tác ngỗ ụv dung ch NaOH sinh ra 3,36 lít khí (đktc). khác cung 14,7 gam pớ ợA cho tác ng dung ch HCl sinh ra 10,08 lít khí (đktc) và dung ch B. Choụ ịdung ch tác ng dung ch NaOH thành ch, nungị ượ ạnóng trong không khí kh ng không thu ượ ượ gam ch n. ắTính và tính theo kh ng kim lo trong A.ố ượ ợCâu 5. (2,0 đi m)ể Hòa tan hoàn toàn Fe và Mg ng ng dung ch HClỗ ượ ị20% thu dung ch Y. Bi ng MgClượ ủ2 trong dung ch là 11,787%.ị1. Tính ng mu trong dung chộ Y.2. thêm vào dung ch nói trên ng ượ dung ch NaOH 10% thìn ng %ộ ch tan có trong dung ch sau ph ng là bao nhiêu?........................ .....................ếCán coi thi không gi thích gì thêm.ộ ảH và tên thí sinh: ...................................SBD: ..................ọhttps://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/3H NG CH THI SINH GI NĂM 2017-2018ƯỚ ỌMÔN: HÓA CỌI. PH TR NGHI MẦ 10 đi mểM câu đúng 0,5 đi m, câu có nhi ch đúng, ch cho đi ượ ểkhi sinh ch các ph ng án đúng.ọ ươCâu 10Đáp án A,C A,B,DCâu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Đáp án CII. PH LU N: 10 đi mẦ ểCâu dungộ Đi mểCâu 1(2 ,0 đ) bi hóa có th là:ơ ểCaO Ca(OH)2 CaCl2 CO2 K2 CO3 KHCO3 Các ph ng trình ph ng:ươ ứCaCO3 0t¾¾® CaO CO2 CaO CO2 Ca(OH)2Ca(OH)2 2HCl CaCl2 2H2 OCaCl2 Na2 CO3 CaCO3 2NaClCO2 2KOH K2 CO3 H2 OK2 CO3 CO2 H2 KHCO32KHCO3 Ca(OH)2 CaCO3 K2 CO3 2H2 OGhi chú Có th trí gi Kể ữ2 CO3 và KHCO3 khi đó:CO2 KOH KHCO3KOH KHCO3 K2 CO3 H2 0,50,200,200,200,200,200,250,25Câu 2(2 ,0 đ) MO H2 SO4 MSO4 H2 (M 16)g 98g (M 6)gTính kh ng dd Hố ượ2 SO4 dùng:ầMu có (g) Hố2 SO4 ph 100g ddả 98g H2 SO4 (g) dd 9800a .Theo công th tính C% ta có: C% 96).100( 16) 9800 MM ++ bRút ra: M= 16a 100.(98 96a )(100 )b ba b+ -- b) Đáp 24 Mg Oxit là MgO. 0,50,50,50,5Câu nAgNO3 0,2.0,1=0,02 (mol)https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/4(2,0đ) nCu(NO3)2 0,2.0,5 =0,1 (mol) nFe 0,04 (mol)a. Các ph ng ra:ả Fe 2AgNO3 Fe(NO3 )2 2Ag↓ 0,01 0,02 0,01 0,02 (mol) Fe Cu(NO3 )2 Fe(NO3 )2 Cu↓ (0,04-0,01) 0,03 0,03 0,03 (mol)- Ch m: Ag và Cuấ ồ=> mA 0,02.108 0,03.64 4,08 (g)b. Dung ch m:ị Fe(NO3 )2 (0,01 0,03) 0,04 (mol) Cu(NO3 )2dư (0,1 0,03 )=0,07 (mol) CM Fe(N )2Ỏ 0,2 (M) CM Cu(N 3)2Ỏ 0,35 (M) 0,50,50,50,5Câu x, y, ng ng là mol Mg, Al, Fe có trong 14,7g pọ ươ ợA:- Hoà tan trong NaOH :ư Al NaOH H2 ¾¾® NaAlO2 1,5H2 (1) 1,5y 1,5y 3,36/22,4 0,15 0,1- Hòa tan trong HCl :ư Mg 2HCl ¾¾® MgCl2 H2 (2) Al 3HCl ¾¾® AlCl3 1,5H2 (3) 1,5y Fe 2HCl ¾¾® FeCl2 H2 (4) zTheo và trên PT, ta có:ề24x 27y 56z 14,7 (I)x 1,5y 10,08/22,4 0,45 (II) 0,1 (III)Gi (I, II, III), ta c: 0,15; 0,1.ả ượV kh ng:ậ ượm (Mg) 24. 0,15 3,6 (g) chi 24,49%ếm (Al) 27. 0,10 2,7 (g) chi 18,37%ếm (Fe) 56. 0,15 8,4 (g) chi 57,14%.ế- Cho dung ch (g HCl MgClị ư2 AlCl3 FeCl2 tác ng NaOHụd có các PTHHư HCl NaOH ¾¾® NaCl H2 (5) MgCl2 2NaOH¾¾® Mg(OH)2 2NaCl (6) AlCl3 3NaOH¾¾® Al(OH)3 3NaCl (7) Al(OH)3 NaOH ¾¾® NaAlO2 2H2 (8) FeCl2 2NaOH¾¾® Fe(OH)2 2NaCl (9) 0,50,50,50,5Câu Nung trong không khí thu ch MgO,Feế ượ ồ2 O3https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/5(2,0đ) Mg(OH)2 ot MgO H2 (10) Fe(OH)2 O2 ot 2Fe2 O3 4H2 (11)Theo các PTHH 6,9,10,11 có: 0,15 40 0,075. 160 18 (gam). 0,5Câu (2,0đ) 1) Mg 2HCl MgCl2 H2 2x (mol) Fe 2HCl FeCl2 H2 2y (mol) (2x+ 2y). 36,5MddHCL 100 (365x 365y (gam) 20m dd 24x 56y 365x 365y (2x 2y) (387x 419y) gam)Ph ng ươ tr ình bi di ng MgCl2 trong dung ch Yị: 100787,1141938795yxx gi ra mFeCl2 127y 127x gam)Vì ng thu kh ng ch tan trong dung ch nênồ ượ ị: C%FeCl2 787,11.9527xx 15,76 %2) Cho dung ch tác ng NaOH thì thu ượ dung ch Zị MgCl2 2NaOH Mg(OH)2 2NaCl 2x 2x mol) FeCl2 2NaOH Fe(OH)2  2NaCl 2y 2y (mol) ddNaOH10% 1040).22(yx 100 (800x 800y) gam) MKT (58x 90y gam)mdd 387x 419y 800x 800y (58x 90y)1 129(x y) (gam)C%NaCl %100.).(1129)22.(5,58yxyx ... 10, 36% 0,50,50,50,5Ghi chú: sinh làm các cách khác, đúng cho đi ng ng.ọ ươ ươ- Các ph ng trình hoá có ch vi sai không cho đi m, thi đi ki ph nươ ảng ho cân ng sai thì tr đi ph ng trình đó.ứ ươ- Trong các bài toán, ng ph ng trình hoá không cân ng ho vi tế ươ ếsai tính toán thì qu không công nh n.ể ượ ậhttps://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/6