Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9

b3e69683ce8779b770822aafa0ce2793
Gửi bởi: Võ Hoàng 9 tháng 12 2017 lúc 5:21:35 | Được cập nhật: 16 tháng 4 lúc 12:24:33 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 2270 | Lượt Download: 27 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TR NG THCS TRUNG PHÚƯỜĐ THI CH HSG TR NG MÔN CH NĂM 2017­2018Ề ƯỜ Ọ(Th gian làm bài 120 phút) 1ờ ầCâu 1: Tr khi gi đa ra chém Nguy Trung Tr ucj đã kh ng khái ướ ảnói: Bao gi ng Tây nh Nam thì ng Năm đánh ườ ướ ườTây”.a. Nguy Trung Tr đã nói câu nói trong hoàn nh nào? Nêu nghĩa ảc câu nói đó?ủb. ng nh ng hi bi ch trong quá trình ch ng Pháp nhân dân ta ủt 1858­1884. Em hãy làm sáng câu nói trên?ừ ỏCâu 2: sao nói cu kh nghĩa ng Khê là cu kh nghĩa tiêu bi nh tạ ươ ấtrong phong trào ng?ầ ươCâu 3:Trình bày thành Liên Xô trong công cu xây ng CNXH ừnăm 1950­ 1970 Nguyên nhân đt đc nh ng thành đó? Nh ng thành uạ ượ ựđó có nh ng đn các nh th nào?ả ưở ướ Câu 4: So sánh hai xu ng đng vũ trang Phan Châu và cách ướ ảvăn hóa Phan Châu Trinh? ủCâu 5: Vì sao Nguy Ái Qu ra đi tìm đng ng đi aễ ườ ướ ướ ủng có gì so các nhà yêu tr đó?ườ ướ ướ Tr ng THCS Trung PhúườĐ thi ch đi tuy HSG môn ch 9ề Năm c: 2017­2018 Th gian: 120 phút 2ọ Câu Nguyên nhân Pháp xâm Vi Nam? Vì sao Pháp ch Đà ng là ượ ẵđi công đu tiên?ể Câu Tinh th kháng chi ch ng th dân Pháp nhân dân ta di ra nhầ ưth nào trong nh ng năm 1858­ 1873. ữCâu 3: Nêu nguyên nhân kháng chi ch ng th dân Pháp nhân dân ta ừ1858­1884 th i?ấ ạCâu 4: Vì sao cu kh nghĩa ng Khê kéo dài đc 10 năm 1885­ 1896)ộ ươ ượCâu Trình bày quá trình phát tri phong trào gi phóng dân ,Phi ộMĩ la tinh năm 1945 đn gi nh ng năm 90 th XX? Đc đi ỗb phong trào đó?ậ Tr ng THCS Trung PhúườĐ thi ch đi tuy HSG môn ch 9ề ớNăm c: 2017­2018 Th gian: 120 phút 3ọ Câu Nêu nh ng nét chính phong trào ng cu th XIX?ữ ươ Câu Trình bày di bi tr Gi 1873 và 1883 và nêu rõ nghĩa ủhai tr Gi y? ấCâu 3: Nêu nh ng ho đng ch Nguy Thành trong nh ng năm ữ1911­1918? Nh ng ho đng đó ng nh đích gì?ữ ườ ụCâu 4: Nêu nh ng thành Liên Xô tong công cu xây ng CNXH ừnăm 1945­1970 nghĩa thành đó?ủ ựCâu Nêu nét Châu 1945 đn nay?ổ ếTr ng THCS Trung PhúườĐ thi ch đi tuy HSG môn ch 9ề ớNăm c: 2017­2018 Th gian: 120 phút 3ọ Câu Nêu nh ng nét chính phong trào ng cu th XIX?ữ ươ Câu Trình bày di bi tr Gi 1873 và 1883 và nêu rõ nghĩa ủhai tr Gi y? ấCâu 3: Nêu nh ng ho đng ch Nguy Thành trong nh ng năm ữ1911­1918? Nh ng ho đng đó ng nh đích gì?ữ ườ ụCâu 4: Nêu nh ng thành Liên Xô tong công cu xây ng CNXH ừnăm 1945­1970 nghĩa thành đó?ủ ựCâu Nêu nét Châu 1945 đn nay?ổ ếTr ng THCS Trung PhúườĐ thi ch đi tuy HSG môn ch 9ề ớNăm c: 2017­2018 Th gian: 120 phút 4ọ Câu Nêu đc đi PTGP dân Á, Phi ,Mĩ la tinh sau năm ộ1945? Câu Nêu hoàn nh ra đi, tiêu nguyên ho đng ch hi pả ệh các ĐNÁ ASEAN)? ướCâu 3: Trình bày phát tri “Asean thành Asean10”. quan gi ữVi Nam và Asean?ệ Câu 4: sao nói sau 1945, di các ĐNÁ bi đi hoàn toàn? Bi ướ ếđi nào quan tr ng nh vì sao ?ổ ấCâu Trong nh ng năm1945,1967,1976,2015 có nh ng ki nào tác đngữ ộđn phát tri các qu gia ĐNÁế