Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Địa lí

4c0334aa5e13f57402055d90406f4cd6
Gửi bởi: ngọc nguyễn 8 tháng 11 2018 lúc 23:09:30 | Được cập nhật: 19 tháng 5 lúc 16:39:19 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 490 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀOỞ ỤT ẠBÌNH PH ƯỚ KỲ THI CH SINH GI NH THPTỌ ỈNĂM 2013 2014Ọ MÔN THI: LÍỊ Th gian: 180 phút (Không th gian phátờ ờđ )ề Ngày thi: 03/10/2013 (Đ thi 02 trang)ề Câu 1. (3,0 đi m)ểa. Quy lu bi hi qua phân các vành đai nhi và khí áp trên Tráiậ ệĐ nh th nào?ấ ếb. Vì sao mùa hè Bán dài mùa hè Nam Bán u?ở ầCâu 2. (2,0 đi m)ểa. Cho ng li sau: ệBi ng nhiên dân trên th gi th kì 1995 2005ế ờKhu cự su gia tăng dân sỉ ốt nhiên năm 1995 (%)ự su sinh thôỉ ấnăm 2005 ‰) su thôỉ ửnăm 2005 )Th gi iế 1,5 21 9Trong đó:- Châu Phi- Châu Á- Mĩ La-tinh- Mĩắ- Châu Âu- Châu ạD ngươ 2,81,71,90,7 -0,1 1,2 382022141017 15768117 (Ngu n: lí ng li SGK Lí 10 NC trang 103)ồ ịT ng li u, hãy tính su gia tăng dân nhiên th gi và các châuừ ớl năm 2005.ụb. sao nóiạ phát tri kinh tể xã iộ mi núi, giao thông ph điề ảtr c?ướ ướCâu 3. (3,0 đi m)ểD vào Átlát lí Vi Nam và ki th đã c, hãy:ế ọa. Nêu đi chung hình Vi Nam.ặ ệTrang /2Đ THI CHÍNH TH CỀ Ứb. Phân tích nh ng chung hình hình thành đi sôngả ưở ểngòi ta.ướCâu 4. (3,0 đi m)ểD vào Átlát lí Vi Nam và ki th đã c, hãy cho bi t:ế ếa. ng tây đông nam dãy Tr ng có nh ng nh th nào iướ ườ ưở ớkhí mi Tây và Trung ?ậ ộb. Ch rõ khác nhau tính phân mùa mi khí phía và phía Namỉ .Gi thích sao mùa khô khu sâu so khu Nam Bả ộvà Tây Nguyên?Câu 5. (3,0 đi m)ểa. vào Átlát lí Vi Nam và ki th đã c, hãy trình bày và gi thích cế ơc lao ng phân theo khu kinh ta.ấ ướb. Vì sao lao ng th nghi th ng cao các đô th còn nông thôn lỉ ườ ệthi vi làm cao n?ế ơCâu 6. (3,0 đi m)ểD vào Átlát lí Vi Nam và ki th đã c, hãy nh xét và gi thích tìnhế ảhình phát tri ngành du ch ta.ể ướCâu 7. (3,0 đi m)ểa. vào Átlát lí Vi Nam và ki th đã c, hãyự ng minh Đông NamứB là vùngộ có ngành công nghi phát tri nh ta.ệ ướb. th ng sông ngòi, kênh ch ng ng sông Long có nh ng vai trò gìệ ữđ phát tri kinh xã vùng?ố ủ------H T------ẾL ý: Thí sinh ng ượ Átlát lí Vi Namị thí sinh các trung tâm GDTX thì gi nh ng câu 1b,5b và ượ ữkhông gi thích câu 4b.ả Cán coi thi không gi thích gì thêm.ộ ảTrang /2S GIÁO VÀ ĐÀO ẠBÌNH PH CƯỚ KÌ THI CH SINH GI NHỌ ỈTHPT NĂM 2013 2014Ọ ng ch môn: ướ LÍỊ Th gian làm bài: 180 phútờ (Đáp án 05 trang)ồ (Thang đi mể20,0) STT DUNGỘ ĐI ỂHệTHPT ĐI MỂHệGDTXCâu 1(3,0 đ) a. Quy lu bi hi qua phân các vành đai nhi tậ ệvà khí áp trên Trái t:ấ*Khái ni quy lu i:ệ là thay có quy lu cácự ủthành ph lí và nh quan lí theo vĩ (t xích 2ầ ềc c)ự* Bi hi quy lu t:ể ậ- phân các vòng đai nhi t:ự vòng đai nhi t, ranh gi iồ ớgi các vành đai nhi xác nh các ng ng nhi t.ữ ượ ườ ệ+ Vành đai nóng gi hai ng ng nhi +20ằ ườ 0C vàủ ắNam Bán (kho ng gi hai vĩ tuy 30ầ 0B và 30 0N)+ Hai vành đai ôn hoà hai bán gi hai ng ng nhi tở ườ ệ+20 0C và +10 0C tháng nóng nh t.ủ ấ+ Hai vành đai nh các vĩ hai bán u, gi aạ ữhai ng ng nhi +10ườ 0C và 0C tháng nóng nh t.ủ ấ+ Hai vành đai băng giá vĩnh khu xung quanh cử ựB và Nam, nhi quanh năm 0ắ ướ 0C.- phân các đai khí áp:ự Trên hình thành đai khíề ảáp.+ Đai áp th xích (áp th nhi c) hình thành quanh xíchấ ựđ o.ạ+ Hai đai áp cao chí tuy (áp cao ng c) hình thành kho ng vĩế ảtuy 30ế 0B, hai bán u.ở ầ+ Hai đai áp th ôn (áp th ng c) hình thành kho ng vĩấ ảtuy 60ế 0B, hai bán u.ở ầ+ Hai đai áp cao (áp cao nhi c) hình thành quanh hai cự ựB và Nam.ắb. Nguyên nhân mùa hè Bán dài mùa hè Namở ởBán u:ầ- Mùa hè Bán tính ngày 21/3 ngày 23/9 dàiở ượ ế186 ngày. Còn mùa hè Nam Bán tính ngày 23/9 nở ượ ếngày 21/3 năm sau dài 179 ngày. Nh mùa hè Bán uư ầdài mùa hè Nam Bán ngày.ơ ầ- Nguyên nhân là do mùa hè Bán u, Trái chuy ngở ộquanh Tr trên qu có ch đi vi nh (5/7) nênặ ậv chuy ng ch và th gian kéo dài ra.ậ ờ- Còn mùa hè Nam Bán u, Trái chuy ng quanh tở ặTr trên qu nh có ch đi nh (3/1) nên cờ 2,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,750,250,250,25 3,00,50,250,250,250,250,250,250,250,250,250,25 (Thísinhkhônglàmph nầnày)Trang /2ĐÁP ÁN CHÍNH TH CỨchuy ng nhanh và th gian ng i.ể ạCâu 2(2,0 đ) a. su gia tăng dân nhiên th gi và các châu c:ỉ ụTh gi i: 1,2%; Châu Phi: 2,3%; Châu Á: 1,3%; Mĩ La-tinh: 1,6%.,ế ớB Mĩ: 0,6%; Châu Âu: -0,1%; Châu ng: 1,0%ắ ươb. phát tri kinh tể xã mi núi, giao thông iề ảph đi tr cả ướ ướ vì:* đi kinh xã mi núi:ặ ề- Dân ng ch vào ngành tr ng tr t, chăn nuôi, khaiư ọthác ch bi lâm n.ế ả- kinh mi núi ph trong tình tr ng ch phát tri nề ểmang tính cung, p, truy này sang nhà khác.ự ờ* nghĩa vi phát tri giao thông mi núi:ủ ề- Thúc giao gi các ph ng mi núi cóẩ ươ ốnhi tr ng do hình; gi mi núi ng ng nh đó sề ẽgiúp phá th cô p, túc kinh .ượ ế- Khai thác các tài nguyên là th nh to mi núi, hìnhế ềthành các nông lâm tr ng, thúc phát tri nôngườ ủnghi p, đô th thúc phân công lao ng theo lãnh th hìnhệ ổthành kinh mi núi, khai thác có hi qu ngu tàiơ ồnguyên, nâng cao ch ng cu ng ng dân.ấ ượ ườ- Tăng ng thu hút dân ng ng lên mi núi đó phânườ ừb dân gi các vùng.ố ữ- Phát tri ng, văn hoá nâng cao hi bi t, trình để ộng dân. Các ho ng ch (k văn hoá, giáo c)ườ ụcũng có đi ki phát tri nề gi chênh ch gi cácả ữvùng, tăng ng ti qu phòng cho c.ườ ướ 0,51,50,250,250,250,250,250,25 0,51,50,250,250,250,250,250,25Câu 3(3,0 đ) a. đi chung hình Vi Nam:ặ ệ- hình núi chi ph di tích nh ng ch là iị ồnúi th p.ấ- trúc hình ta khá đa ng.ấ ướ ạ- hình vùng nhi gió mùa.ị ẩ- hình ch tác ng nh con ng i.ị ườb. nh ng chung hình hình thành cẢ ưở ặđi sông ngòi ta.ể ướ- hình có vai trò quan tr ng trong vi hình thành các đi mị ểsông ngòi ta và nên phân hóa đa ng sôngủ ướ ủngòi ta. (D/c)ướ- hình núi chi di tích lãnh th nên sông ngòi taị ướph ch qua vùng núi và mang đi sông ngòiầ ủmi núi (D/c)ề- hình lãnh th ngang nên ph các sông ởn ta ng n, c, nh ng th ng sông có di tích cướ ựl chi nh và th ng ngu ngoài lãnh th (D/c)ớ ườ ổ- Theo ng trúc hình, sông ngòi ta có ng chính làướ ướ ướh ng TB-ĐN, ng vòng cung. (D/c)ướ ướ- hình ta là hình già tr và có tính phân aị ướ ịhình núi nên trên dòng sông có khúc ch êm m, có khúcồ 1,00,250,250,250,252,00,250,250,250,250,25 1,00,250,250,250,252,00,250,250,250,250,25Trang /2nhi thác gh nh, sông đào lòng i.ề (D/c)- hình có ng ph sâu gi đia hình núi và aị ươ ịhình ng ng và có thay ng gi vùng du và vùngồ ạth ng sông.ượ (D/c)- hình ta là núi nh, n, quáị ướ ườ ớtrình xâm th di ra nh khi cho ng ng phù sa cácự ượ ủcon sông (200 tri n/năm).ấ ấ- hình có phân hóa đa ng thành các khu hình nị ẫđ phân hóa ng sông ngòi và ch sông.ế ướ ướ 0,250,250,25 0,250,250,25Câu 4(3,0 đ) a. ng tây c- đông nam dãy Tr ng nh ngướ ườ ưởt khí mi Tây và Trung :ớ ộ*Vào mua :ạ- Gây ra hi ng ph n. Nguyên nhân hi ng ph n: gió mùaệ ượ ượ ơTây Nam th nh Bengan ta, sau khi gây choổ ướ ưs đón gió (s Tây), gió núi và hình thành gió Tây khôườ ườ ượnóng (gió Lào) có ch do hi ng Ph n.ả ơ- Tác ng th ti khô và nóng.ộ ấ* Vào mua đông:- Gây ra n. Nguyên nhân: vào mùa đông ch tác ng gióư ủmùa Đông c, ng gió nh vuông góc ng hìnhắ ướ ướ ịnên gây a.ư- Tác ng th ti t: nh và m, nhi có ng tộ ượ ấl Hà Tĩnh, Th Thiên Hu )ớ ếb. *Ch rõ khác nhau tính phân mua mi khí phía cỉ ắvà phía Nam:- phân mua:ự+ Mi có mùa đông nh ít và mùa nóng aề ưnhi u.ề+ Mi Nam có mùa và mùa khô sâu c.ề ắ- phân mua:ơ ự+ Ch nhi đóng vai trò quan tr ng nh trong phân mùa aế ủkhí mi c.ậ ắ+ Ch là cho phân mùa mi khí phíaế ậNam. Còn ch nhi thì cao và nh quanh năm.ế ị*Mua khô khu sâu so khu Namủ ựB và Tây Nguyên vì:ộ- có ho ng gió mùa Đông c, sau mùa đôngƠ ửgió này di chuy ch phía đông qua bi có tính ch nh mể ẩgây phùn...ư- Gió mùa Đông ho ng thành ng t, gió mùaắ ợtràn th ng gây nhi lo không khí, gây a...ề ườ 1,50,50,250,50,251,00,250,250,250,250,50,250,25 1,50,50,250,50,251,50,250,250,50,5(Thísinhkhônglàmph nầnày)Câu 5(3,0 đ) a. Trình bày và gi thích lao ng phân theo khu cả ựkinh ta:ế ướ*C lao ng theo khu kinh ta có chênh chơ ướ ệl gi các khu c.ớ ự+ Ph lao ng khu nông, lâm, th n; các khu cầ ựcòn chi tr ng còn nh 2,250,25 3,00,250,25Trang /2+ Nguyên nhân do ta có đi xu phát là nông nghi p,ướ ướ ệđ ph dân ng nông thôn và xu nông, lâm, ngạ ưnghi là ho ng kinh ch u.ệ ế*C lao ng ta đang có chuy ch theo ngơ ướ ướcông nghi hóa hi hóa nh ng chuy ch còn ch m:ệ ậ- tr ng lao ng trong khu nông lâm th có xu ngỉ ướgi m. ch ng: gi 71,2% năm 1995 xu ng còn 53,9% 2007.ả ố- tr ng lao ng trong khu công nghi xây ng và chỉ ịv có xu ng tăng: khu công nghi xây ng tăng tụ ướ ừ11,4% năm 1995 lên 20,0% năm 2007, khu ch tăng tự ừ17,4% năm 1995 lên 26,1% năm 2007.- Nguyên nhân chuy ch lao ng là do:ủ ộ+ Cu cách ng khoa thu t, quá trình i…ộ ớ+ kinh ta ngày càng phát tri n, các ho ng xu tề ướ ấcông nghi p, ch có phát tri nhanh nên nhu vệ ềngu lao ng n, trình cũng ngày gia tăng.ồ ộb. lao ng th nghi th ng cao các đô th còn ườ ởnông thôn thi vi làm cao vì:ỉ ơ- lao ng th nghi th ng cao các đô th vì đô th dân ườ ịs đông, ng trong tu lao ng n, chuy ch ườ ấkinh gi quy vi làm ch đáp ng cho ng trongế ườtu lao ng nên th nghi cao. .ổ ệ- nông thôn ch là thu nông nên thi vi làm ...Ơ 0,250,250,250,50,250,50,750,50,25 0,50,250,250,50,250,75(Thísinhkhônglàmph nầnày)Câu 6(3,0 đ) a. Tình hình phát tri du ch:ể ịKhách du ch và doanh thu du chị ịNăm Khách du ch (tri ng i)ệ ượ ườDoanh thu(nghìn tỉđ ng)ồT ngổsố Kháchqu tố Khách iộđ aị1995 6,9 1,4 5,5 8,02000 13,3 2,1 11,2 17,42005 19,5 3,5 16,0 30,02007 23,3 4,2 19,1 56,0 Ngành du ch ta có phát tri nh trong giai đo 1995ị ướ ướ ạ– 2007, th hi n:ể ệ- ng khách và doanh thu:ố ượ+ ng khách và doanh thu ngành du ch tăng nhanhố ượ ấtrong giai đo 1995 2007.ạ+ ng khách du ch tăng 3,4 trong đó khách tăngổ ịnhanh khách qu (3,5 so n).ơ ầ+ Doanh thu ngành du ch tăng nhanh nhi so đủ ộtăng ng khách du ch (g n). Đi đó ch ng kh năngượ ảch tiêu khách du ch ngày càng tăng.ỉ ị- Th tr ng khách:ị ườ+ Khách du ch qu Vi Nam nhi qu gia và vùngị ốlãnh th Năm 2007, khách khu ĐNA chi tr ng caoổ ọnh t. Các và vùng lãnh th có du khách ta đông nh tấ ướ ướ ấlà Trung Qu (13,6%), Hàn Qu (11,2%), Nh (9,9%), Hoaố ảKì (9,7%), Đài Loan (7,5%), Ôxtrâylia (5,3%), Pháp (4,3%), Anh 1,50,250,250,250,250,25 1,50,250,250,250,250,25Trang /2(2,5%). Còn các qu gia khác 19,5%.ạ ố+ khách du ch qu có thay đáng năm 2000ơ ừđ năm 2007. khách ĐNA, NB, HQ, HK, Ôxtrâylia có xuế ệh ng tăng nhanh. Trong khi đó, khách Trung Qu c, Đài Loanướ ốvà các qu gia khác gi nhanh. Khách Pháp, Anh chi lố ệnh và ít có chuy bi n.ỏ ếb. Gi thích:ả- Du ch phát tri nh, bi sau nh ng năm 1990 nh chínhị ờsách Nhà c: a, nh p, liên cácổ ướ ớcông ti du ch hành qu ….ị ế- ta có ti năng du ch to và đang khai thác nhướ ượ ạm tài nguyên nhiên… tài nguyên nhân văn…ẽ ự- Ch ng cu ng, nh là ng ng dân ngày càngấ ượ ườđ nâng cao nên có kh năng th mãn nhu du ch tượ ộb ph dân .ộ ư- Thu hút cho ngành du ch nh giao thông, thông tin liênầ ưl c, đi c, trú, tôn nhi di tích văn hóaạ ướ ềl ch khu gi trí trong c…ị ướ- Đào o, nâng cao ch ng ngũ cán du ch.ạ ượ ị- Các nguyên nhân khác (Vi Nam là đi an toàn, tình hìnhệ ếchính tr nh…).ị 0,251,50,250,250,250,250,250,25 0,251,50,250,250,250,250,250,25Câu 7(3,0 đ) a. Đông Nam là vùngộ có ngành công nghi phát tri nh tệ ấn ta:ướ- Là vùng có giá tr xu công nghi cao nh c: nămị ướ2005 chi 55,6% ng giá tr xu CN c.ế ướ- Ngành công nghi chi tr ng cao nh trong GDP aệ ủvùng: năm 2007: 65,1% ng GDP vùng.ổ- Là vùng có giá tr xu công nghi các nh so cị ản cao nh trung bình trên 10%.ướ ấ- Là vùng có các trung tâm công nghi nh c:ệ ướ+ TPHCM: là trung tâm công nghi nh giá trệ ướ ịs xu công nghi trên 120 ng.ả ồ+ Có TTCN có giá tr trên 40 120 ng: Vũng Tàu;ớ ồBiên Hòa; Th t.ủ ộ- Có ngành công nghi đa ng, nh c. Cóơ ướs có nhi ngành mà các vùng khác không có: công nghi pự ệd khí, công nghi xu đi n, khí, luy kim màu…ầ ệ- ĐNB là vùng có nhi ngành CN ng c: Đi khí nề ướ ớnh nh Phú 1,2,3,4 (4164 MW), Bà (411 MW);ấ ướ ịCN khí nh trung tâm Bà Vũng Tàu;ầ ướ ịCNCB LT-TP, CNSX hàng tiêu dùng nh c: TPHCM,ớ ướBiên Hòa…b. Vai trò th ng sông ngòi, kênh ch ng ng SCL:ủ ằ- Mang phù sa màu ng ng châu th .ạ ổ- Phát tri ng giao thong ng sông quan tr ng.ể ướ ườ ọ- Thoát lũ cho ng ng, cho mùa khô, tồ ướ ướ ấphèn, n.ấ ặ- Vai trò khác: th n, du ch, sinh ho t…ủ ướ 2,00,250,250,250,50,250,51,00,250,250,250,25 2,00,250,250,250,50,250,51,00,250,250,250,25Trang /2---H T---ẾL y:ư thí sinh không trình bày nh đáp án nh ng có nh ng đúng, ượ ộđáo thì giám kh th ng nh cho đi th ng. Tuy nhiên, đi th ng đi ph thí sinh ưở ưở ầlàm đúng đáp án không quá đi quy nh ng câuượ .Trang /2