Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ THI HỌC SINH CHUYÊN MÔN TOÁN HỌC LỚP 9

ff860ae0108532be6cd8efdfcb62c25b
Gửi bởi: Võ Hoàng 25 tháng 2 2018 lúc 22:54:03 | Được cập nhật: 9 tháng 5 lúc 16:26:22 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 497 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD THÁI BÌNHĐ 01 trangề ồĐ THI TUY SINH 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNHỀ 2016 2017ọMÔN THI TOÁN(Dành cho thí sinh thi môn chuyên Toán, Tin)Th gian làm bài: 150 phút (Không th gian giao )ềBài 1. (2,0 đi m)ể 1) Gi ph ng trình ươ()5 0x x- 2) Cho hai th ,a kì Ch ng minh ng ít nh trong haiấ ộph ng ươ trình sau có nghi mệ22 (1)x ax ab+ 22 (2)x bx ab+ .Bài 2. (2,5 đi m)ể 1) Tìm các nguyên ,x yth mãnỏ 29 35 0x xy y+ 2) Cho () xlà đa th ba có cao nh ng ằ1 và th mãn ()2016 2017,P= () 2017 2018P =. Tính giá tr ủ()()3 2018 2019 .P P- Bài 3. (1,5đi m)ể Gi ph ng trình ươ()3 42 28 3.2 19y xx yìï+ +ïïíïï+ +ïîBài 4. (3,0 đi m)ể đi ểI bên ngoài ng trònằ ườ() O, các ti tuy ,IA IB(,A là các ti đi m) và cát tuy ICD (không qua tâm O) ngớ ườtròn Cn gi và ). 1) Ch ng minh ứ. .AC BD AD BC= 2) giao đi CD và AB là trung đi OI. Ch ng minhứr ngằ 2. .KA KB OE EK= 3) ọH là trung đi ủAB Ch ng minh ứ··ADH IDB= .Bài 5. (1,0 đi m)ể Cho các th 1, 1, 1x và th mãn ỏ2 23 52x z+ Tìm giá tr nh nh bi th ứF z= .-------------H T-------------ẾĐ CHÍNH TH CỀ ỨH và tên ………………………………………….S báo danh……………………………ọ