Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đề thi học kỳ môn sinh 6 (1)

b12aaa223a4fcd178f12c49a831c6a06
Gửi bởi: Võ Hoàng 2 tháng 2 2018 lúc 2:05:14 | Được cập nhật: 27 tháng 1 lúc 21:24:51 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 436 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

CHÍNH TH CỀ ỨĐ CHÍNH TH CỀ ỨPHÒNG GD&ĐT LĂNGẢ KI TRA KÌ NĂM 2017-2018Ề ỌMôn: Sinh 6ọ ớTh gian: 45 phút (không th gian giao )ờ ềCâu 1: (3.0 đi m)ểS hút và mu khoáng liên quan nhau nh th nào?ự ướ có vaiướtrò nh th nào cây?ư ớCâu 2: (2.0 đi m)ểCh cành cây trong n, bóc khoanh Sau tháng th mépọ ườ ấv phía trên phình to ra. Gi thích sao có hi ng trên và rút raỏ ượk lu n?ế ậCâu (3.0 đi m)ểPhân bi ch hoa và ch lá? Ch hoa và ch lá phát tri thành nh ngệ ữb ph nào cây?ộ ủCâu (2.0 đi m)ểVì sao ban đêm không nên nhi hoa ho cây xanh trong phòng ngể ủđóng kín a?ử-----H t-----ếPHÒNG GD&ĐT LĂNGẢ KI TRA KÌ NĂM 2017-2018Ề ỌMôn: Sinh 6ọ ớTh gian: 45 phút (không th gian giao )ờ ềCâu 1: (3.0 đi m)ểS hút và mu khoáng liên quan nhau nh th nào?ự ướ có vaiướtrò nh th nào cây?ư ớCâu 2: (2.0 đi m)ểCh cành cây trong n, bóc khoanh Sau tháng th mépọ ườ ấv phía trên phình to ra. Gi thích sao có hi ng trên và rút raỏ ượk lu n?ế ậCâu (3.0 đi m)ểPhân bi ch hoa và ch lá? Ch hoa và ch lá phát tri thành nh ngệ ữb ph nào cây?ộ ủCâu (2.0 đi m)ểVì sao ban đêm không nên nhi hoa ho cây xanh trong phòng ngể ủđóng kín a?ử-----H t-----ếĐÁP ÁN VÀ NG CH MƯỚ ẤCâu dungộ Đi mể1 Quá trình hút và mu khoáng quan thi iướ ớnhau vì mu khoáng th vào và chuy trongố ượ ểcây là nh hòa tan trong c. ướ- và mu khoáng hòa tan trong t, lông hút rướ ượ ễh th chuy qua ch .ấ ỗ- hút và mu khoáng cây ch nh ng aự ướ ưở ủcác đi ki ngo nh nh các lo t, th ti t, khí u…ề 10,50,5- có vai trò quan tr ng ng cây. Trong cây,ướ ủn chi hàm ng nh so các thành ph khác. ướ ượ ầ- tham gia vào trúc và vào các quá trình sinh lí trongướ ấcây. Thi c, ho ng ng trong cây đình tr .ế ướ 0,50,52 Có hi ng nh do khi ta bóc khoanh ta đãệ ượ ỏc ph ch rây, nên ch ng lá cắ ượv chuy xu ng thân, đã phía trên làmậ ắmép phình to ra.ỏ- lu n: ch rây chuy ch lá xu ng thân,ế ốrễ 113 ch lá và ch hoa có lá bao c. ọTrong ch lá là mô phân sinh ng n,s phát tri thành cànhồ ểmang láTrong ch hoa là hoa phát tri thành cành mang hoaồ ểho hoa.ặ 0.511,54 Vì ban đêm cây không quang p, ch hô ấ- Do cây th khí cacbonic ra môi tr ng ng th khíậ ườ ấoxi môi tr ng.ừ ườ nhi cây trong phòng đóng kín thì nh ngế ưởkhông quá trình hô con ng i.ố ườ 0,510,5