Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ THI HỌC KỲ I KHỐI 12 MÔN TOÁN NĂM 2016 - 2017

9a63335340cbee11c82a4e89327370b9
Gửi bởi: Phạm Võ Thanh Quí 28 tháng 12 2016 lúc 2:11:35 | Được cập nhật: hôm kia lúc 5:08:39 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 452 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Ths Ph¤m Vã Thanh Qu½ THPT Và THÀ SUTÊ TON · gçm câ 50 c¥u, 05 trang— THI HÅC KÝ IMæn: To¡n M¢ · thi 916 Thíi gian i: 90 phót, khæng kº thíi gian ph¡t ·C¥u 1.ç thà sè y= x 2 xcâ ti»m cªn ngang :A. x= 1. B.y= C.y= 1. D.x= .C¥u 2. ç thà sau ç thà cõa mët trong bèn sè ÷ñc n¶u ra A; B; C; D. Vªy sè â msè o? 8: 7: 6: 5: 4: 3: 2: 1: 1: 5: 4: 3: 2: 1: 1: 2: 0A.y= 2 x 3.B.y= x+ x 3.C.y= 1 x+ .D.y= x 3 x.C¥u 3. Tªp nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh 2x2 4:2 x< 0l :A. ( 1; 2) B.(1 ; 1) \\\\(2; 1).C. (1 2). D.(1; 1).C¥u 4. Gi¡ trà lîn nh§t cõa sè y= 1 x2+ :A. 2. B.1. C.5. D.1.C¥u 5. Cho h¼nh châp S:ABCcâS ?(ABC ), ¡y ABC tam gi¡c vuæng t¤i B. Bi¸t B= 2a,BC =av thº t½ch khèi châp S:ABCl 2a 3. T½nh kho£ng c¡ch tø A¸ (S ).A. a. B.6a C.3a D.4a .C¥u 6. Ph÷ìng tr¼nh 32x +14:3 x+ câ hai nghi»m x1; x2trong âx1 x2chån ph¡t biºu óng?A. x1 2x2 =1. B.x1 +x2 =2. C.2x1 +x2 0. D.x1x2 =1.C¥u 7. T½nh thº t½ch khèi rubic mini (méi m°t cõa rubic câ vuæng), bi¸t chu vi méi 8cm.A. 512 cm3. B.27cm3. C.216 cm3. D.54cm3.C¥u 8. Ph÷ìng tr¼nh x2(x 2 2) mcâ hai nghi»m ph¥n bi»t khiA. 2. B.m 3_ C.m 3. D.m 3_ 2.Trang 1/5- M¢ · thi 916Ths Ph¤m Vã Thanh Qu½C¥u 9.¡y cõa l«ng trö ABC:A0B 0C 0l tam gi¡c ·u c¤nh b¬ng 2a H¼nh chi¸u cõa ¿nh A0l¶n m°tph¯ng (ABC )tròng vîi trung iºm c¤nh AB, gâc giúa c¤nh b¶n AA0v m°t ph¯ng (ABC )b¬ng 600. Thº t½ch cõa khèi l«ng trö â :A. 3a 3. B.3a 2.C.a3 2.D.a3.C¥u 10. Trong c¡c sè sau sè câ cüc ¤i, cüc tiºu xCT xC?A. y= x3 3x 2. B.y= x3+ x2+ x+ .C. y= x3+ x2+ x+ D.y= x3 9x 2 3x .C¥u 11. Mët h¼nh tù di»n ·u c¤nh acâ mët ¿nh tròng vîi ¿nh cõa h¼nh nân trán xoay cán ba ¿nh cánl¤i cõa tù di»n n¬m tr¶n ÷íng trán ¡y cõa h¼nh nân. Di»n t½ch xung quanh cõa h¼nh nân tránxoay mët trong c¡c k¸t qu£ sau ¥y?A. a2p 32.B.a2p 23.C.a2p 2. D.a2p 33.C¥u 12. °ta= log315; log310. H¢y biºu di¹n logp 250theo av b.A. logp 250 =a+ b 4. B.log 250 2(a+ b 1).C. log 250 2a+ b 1. D.logp 250 2a 2b .C¥u 13. Cho mët khèi trö câ ë ÷íng sinh b¬ng 10, bi¸t thº t½ch cõa khèi trö b¬ng 90. Di»n t½chxung quanh cõa khèi trö :A. 81. B.60. C.36. D.78.C¥u 14. Mët h¼nh nân sinh bði mët tam gi¡c ·u c¤nh akhi quay quanh mët ÷íng cao. Mët m°t c¦ucâ di»n t½ch b¬ng di»n t½ch to ph¦n cõa h¼nh nân th¼ nâ câ b¡n k½nh :A. ap 32.B.ap 24.C.ap 34.D.ap 22.C¥u 15. Cho h¼nh châp O:AB CcâOA; OB OC æi mët vuæng gâc vîi nhau OA= 1,OB 3v OC 4. ë ÷íng cao OHcõa h¼nh châp :A. 14 13.B.13 12.C.7. D.12 13.C¥u 16. ÷íng th¯ng (d y= mx 2m 4c­t ç thà (C )cõa sè y= x3 6x 2+ x 6t¤i baiºm ph¥n bi»t khi:A. 3. B.m 3. C.m 1. D.m 1.C¥u 17. Cho sè y= x4+ m+ 1) x2+ câ ç thà (Cm). T¼m mº (Cm)câ ba iºm cüc tràA; B; lªp th nh mët tam gi¡c ·u.A. m= 3p 1. B.m= 3p 3. C.m= 3p 3 1. D.m= 3p 3 3.C¥u 18. ç thà sè y= p1 x2 câ bao nhi¶u ÷íng ti»m cªn?A. 4. B.3. C.2. D.1.C¥u 19. Cho h¼nh châp tù gi¡c ·u S:ABC Dc¤nh ¡y b¬ng a, m°t b¶n t¤o vîi m°t ¡y mët gâc 450. Tacâ kho£ng c¡ch giúa hai ÷íng th¯ng ABv b¬ng:A. ap 2. B.a 2p 2.C.a 2.D.a p2.C¥u 20. sè sau ¥y sè nghàch bi¸n tr¶n RA. y= log 2x. B.y= x.C. y= 1 3x3+ x2 x+ 3.D.y= 1 2x.Trang 2/5- M¢ · thi 916Ths Ph¤m Vã Thanh Qu½C¥u 21.Cholog25 =a. T½nh log41250theoal :A. 3(14a ). B.1 2(1 4a). C.1 3(1 4a). D.1 2(14a ).C¥u 22. M»nh · sau ¥y óng?A. sè y= 1 x+ luæn câ cüc trà.B. sè y= x4khæng câ cüc trà.C. sè y= x4 2x 2+ câ mët iºm cüc trà.D. sè y= x3+ mx 2 x+ câ hai iºm cüc trà vîi måi gi¡ trà cõa tham sè m.C¥u 23. ç thày= f(x x3+ x2+ câ t¥m èi xùng :A. ( 1; 3) B.( 2; 5) C.(0; 1) D.(1; 5) .C¥u 24. º sè y= x4 2m 2x 2+ câ ba iºm cüc trà ba ¿nh cõa mët tam gi¡c vuæng th¼:A. m=1. B.m=2. C.m=1. D.m= .C¥u 25. sèy= 3x3 mx 2+ (2 m+ 3) x 5câ hai iºm cüc trà n¬m v· hai ph½a cõa tröc tung .Khi â gi¡ trà cõa tham sè ml :A. m 2.B.m 3 2.C.m 3 2.D.m 2.C¥u 26. sè trong c¡c sè sau ¥y nghàch bi¸n tr¶n R?A. y= 2x x 3.B.y= 2 3x .C. y= x4+ x2+ D.y= 2 x3 3x.C¥u 27. sèy= x3+ x2nghàch bi¸n tr¶n kho£ng:A. (1 ; 3) B.( 3; 0) C.(0; 2) D.( 2; 0) .C¥u 28. Vîi gi¡ trà cõa mth¼ ph÷ìng tr¼nh x4 2x 2= câ nghi»m ph¥n bi»t?A. m2( 4; 3) B.m=4_ =3. C.m2( 3; 1). D.m2(1 ; 4) .C¥u 29. Tr¶n o¤n [1;e] sè y= x2ln xcâ gi¡ trà lîn nh§t :A. e2. B.1. C.4e. D.2e.C¥u 30. T¼m mi·n gi¡ trà cõa sè y= x+ xl :A. ( 2; 2) B.(1 ; 2) [(2; 1).C. (1 ; 2] [[2; 1). D.[ 2; 2] .C¥u 31. Cho sè y= (1 m)x 4 mx 2+ m1. T¼m mº sè câ óng cüc trà.A. 1. B.(m 0m 1 .C.m 1. D.(m 0m 1.C¥u 32. T¼m c¡c gi¡ trà cõa tham sè mº sè y= x3 3x 2+ mx çng bi¸n tr¶n (2; +1).A. m3. B.m0. C.m 0. D.m 3.C¥u 33. sèy= p1 lnxcâ tªp x¡c ành :A. (0; e). B.(0; 1)n eg C.Rn eg D.(0; 1) .C¥u 34. Tªp x¡c ành cõa sè y= (1 p x)5 4l :A. D= 1 1). B.D= [0; 1) C.D= [0; 1] D.D=Rn 1g .Trang 3/5- M¢ · thi 916Ths Ph¤m Vã Thanh Qu½C¥u 35.Cho sè y= ex. ¯ng thùc sau ¥y óng?A. 2y 0ln y y= B.2y 0ln y+ y= C.y0ln y 2y D.y0ln y+ y= .C¥u 36. Ph÷ìng tr¼nh log4(log2x) log2(log4x) câ nghi»m :A. x= B.x= 16 C.x= D.x= .C¥u 37. Tªp nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh p 1x+1>p 2 1x x 1A. (1; 1). B.?.C. 1 52;1 52[(1; 1). D.1 52;1 52.C¥u 38. T¼m tham sè mº ph÷ìng tr¼nh x4 2x 2+ 1 câ óng hai nghi»m thuëc o¤n [ 2; 3] .A. 7 1m .B.7< 1. C.m2. D.7 1m .C¥u 39. Cho h¼nh châp S:ABC,S vuæng gâc vîi m°t ph¯ng (ABC ), tam gi¡c ABCvuæng t¤i Bv AB 3,BC 4,S 5. B¡n k½nh m°t c¦u ngo¤i ti¸p h¼nh châp S:ABCb¬ng:A. 5p 26.B.5p 2. C.5p 23.D.5p 22.C¥u 40. sèy= m4)x (2m 1) cos xnghàch bi¸n tr¶n Rth¼:A. m1. B.5 1. C.4 3.D.m0.C¥u 41. Vîi gi¡ trà cõa sè mth¼ ph÷ìng tr¼nh x+ mp x2+ (m tham sè thüc) cânghi»m duy nh§t?A. m2?. B.m=p 10hay 1< 1.C. m=p 10hay 1 1. D.m=p 10.C¥u 42. Cho sè y= f(x mx+ x+ nghàch bi¸n tr¶n kho£ng(1 1)th¼mthäa:A. m= haym=1. B. 2< 1. C.2 1. D.2< 1.C¥u 43. Cho sè y= f(x mx4 2mx 2+ T¼m mº gi¡ trà cüc ¤i cõa y¤t gi¡ trà nhä nh§t?A. m0. B.m2?. C.m0. D.m 0.C¥u 44. Vîi gi¡ trà cõa mth¼ ph÷ìng tr¼nh ex= e:x +m câ hai nghi»m ph¥n bi»t?A. 0. B.m0. C.m0. D.m2?.C¥u 45. Cho sè y= f(x x2+ x x2 (C ). Vîi gi¡ trà cõa mth¼ (C )ch¿ câ ÷íng ti»mcªn?A. 0. B.m0. C.m0. D.m 0.C¥u 46. T¼mmº f(x m1)2 cos2x+ 1+sin2x+ 0, R.A. m0. B.m2?. C.m0. D.m 0.C¥u 47. sèy= mx 3 3mx 2+ m2 3çng bi¸n trong (2; +1)khi â gi¡ trà cõa tham sè ml :A. 0. B.m 0. C.0 3.D.0< 3.C¥u 48. Cho sè y= f(x x3+ x2+ mx +m (m tham sè). Vîi gi¡ trà cõa mth¼ sènghàch bi¸n tr¶n mët o¤n câ ë b¬ng 4?A. m=9. B.m 3. C.m3. D.m 9.Trang 4/5- M¢ · thi 916Ths Ph¤m Vã Thanh Qu½C¥u 49.Vîial nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh 3j3 4j= 2x 2. T½nh gi¡ trà cõa a 7.A. 2. B.1 7.C.0. D.1.C¥u 50. B§t ph÷ìng tr¼nh 1 32 x+ 1 31 x+2>12 câ nghi»m :A. 1< 0. B.0< 1. C.1< 2. D.2< 1. H˜T Trang 5/5- M¢ · thi 916Ths Ph¤m Vã Thanh Qu½M¢ · thi 916 P NC¥u 1. C.C¥u 2. C.C¥u 3. A.C¥u 4. C.C¥u 5. B.C¥u 6. A.C¥u 7. C.C¥u 8. B.C¥u 9. A.C¥u 10. C. C¥u 11.D.C¥u 12. B.C¥u 13. B.C¥u 14. C.C¥u 15. D.C¥u 16. B.C¥u 17. C.C¥u 18. C.C¥u 19. D.C¥u 20. C. C¥u 21.B.C¥u 22. D.C¥u 23. A.C¥u 24. C.C¥u 25. C.C¥u 26. D.C¥u 27. D.C¥u 28. A.C¥u 29. A.C¥u 30. C. C¥u 31.B.C¥u 32. B.C¥u 33. A.C¥u 34. B.C¥u 35. C.C¥u 36. B.C¥u 37. C.C¥u 38. A.C¥u 39. D.C¥u 40. B. C¥u 41.B.C¥u 42. D.C¥u 43. D.C¥u 44. A.C¥u 45. D.C¥u 46. D.C¥u 47. A.C¥u 48. A.C¥u 49. D.C¥u 50. D.Trang 1/5- M¢ · thi 916Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.