Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đề thi học kỳ 2 môn toán lớp 12

db4cd5fae7406c9dcf9be23d0ff21293
Gửi bởi: Võ Hoàng 5 tháng 4 2018 lúc 4:23 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 14:18 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 267 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ÔN NGÀY 1.4.2018ẬYêu u: xác nh và làm các câu tr c.ự ướCâu 1: Cho hàm ố( )y x= có hàm trên ạ[]1; là /( )f xvà 21(1) 2, 5f dx= =ò Khi đó ()2/12 ).x dx-ò =?A. B. 7- C. 3- D. 3Câu 2: Ph ph ứ1,aiz Ri+= là:A. B. C. 1- D. i-Câu 3: Cho ph ứw th ỏ2w i- Tính giá tr nhị ỏnh ủ1 3T i= .A. B. 52 C. D. 510Câu 4: Trong kg xyz cho hai th th aỏ và tặc ầ2 2( 1)S b+ nh nào sau đây sai ?A. (S) có tâm (0; 1)I a- bán kínhR b=B. (S) đi qua đi ể( 1)M a-C. (S) đi qua đi ể( 1)N a- -D. Đi bên ngoài (S)ể ầCâu 5: Có bao nhiêu ph th ỏ01z iiz-+ =+ ?A. Vô số B. C. D. 2Câu 6: Trong không gian Oxyz ph ng trình ươd đi qua()1;1; 1M-c và vuông góc ớ' :d 11 1x z-= là :A. 11 1x z- += B. 1x tyz t=ìï=íï=-î C. 111xy tz t=ìï= +íï=- -î D. 111x ty tz= +ìï= -íï=-îCâu 7: Cho ph ứ, )z yi R= nh nào sai ?A. yi= B. Ph th ủ2z là 2x y-C. Ph ủ2z là 2xy D. 2z y= +Câu 8: các đi bi di ph zth aỏ1 3z i- =là ng tròn có tâm ườ và bán kính tếqu nào sau đây đúng?ảA. (1; 2); 9I R= B. (1; 2); 3I R- C. (1; 2); 3I R= D. (1; 2); 3I R=Câu 9: Cho 40(cos ).sin 4f dxp=ò Khi đó ()10f dxò =?A. B. 2C. 8-D. 2-Câu 10: cái th yộ ủtinh hình tr ng kínhụ ườtrong lòng đáy là cm ,chi cao trong lòng làề ố12 cm đang ng ng c. Ng ta nghiêng c,ự ượ ướ ườ ướv lúc khi ch mi ng thì đáy trùngừ ướ ướv ng kính đáy. Tính th tích ng trong c.ớ ườ ượ ướ ốA. 360cmp B. 372cm C. 360cm D. 372cmpCâu 11: Trong không gian xyz cho đi mể( 9; 0; 4), (3; 6; 7)M N- -. tr ng tâm tam giác OMN là:A. (2; 2;1)- B. 2; 2;1)- C. 3; 3; 1)- D. 2; 2; 1)- Câu 12: Di tích hình ph ng gi ở4 25 4y x= vàtr hoành là:ụA. 2215 B. C. 5585 D. 4Câu 13: Cho ph ứ2 3w i= Đi bi di ph cể ứ.i trong ph ng Oặ xy là đi nào trong các đi sau?ể ểA. (3; 2)- B. (2; 3) C. (3; 2) D. 3; 2)-Câu 14: Trong không gian xyz cho uặ ầ2 2( 0S z+ =và 0P z- Ti pếdi (ệ song song (ớ có ph ng trình là:ươA. 0x z- B. 0x z- =C. 0x z- D. 0x z- =Câu 15: Các nghi ph ph ng trình ươ22 0z z- là:A. 3i+ và 3i- B. 2i+ và 2i-C. 3i- và 3i- D. 2i- và 2i- -Câu 16: Hàm nào sau đây không là nguyên hàm hàm sủ ố( )xg e=?A. 2xe- B. 12xe++ C. xe D. 22017xe-Câu 17: Cho 20( 10f dx=ò Khi đó 402xf dxæ öç ÷è øò có giá tr là:ịA. 10 B. 52 C. 20 D. 5Câu 18: nguyên hàm ủ( sin 2f x= là:A. 1cos(2 2) 20172x- B. 12 cos 20172x x- -C. 12 cos 52x x+ D. 12 cos 22x-Câu 19: Cho zlà khác 0. nh nào sau đây sai ?A. 0z z+ B. iz là th cộ ựC. z= D. z=Câu 20: Di tích hình ph ng gi ở23y x= và tr cụhoành là:A. 352 B. 72 C. 8110 D. 92Câu 21: Ph ng trình nào sau đây là ph ng trình tham aươ ươ ủtr Oụ trong không gian xyz ?A. 010xyz=ìï=íï=î B. 10xy tz=ìï=íï=î C. 01xy tz=ìï=íï=î D. 010xy tz=ìï= -íï=îCâu 22: Giá tr ủ1ln .ex dxò là:A. B. 1- C. D. e-Câu 23: Trong không gian xyz cho(2; 3;1), 1; 2; 5)a b= -rr .T ủ3 2u b= -rr là:A. (8; 5; 7)- B. 3; 5; 7)- C. 8; 5; 7)- D. (8; 5; 7)-Câu 24: Cho hai th cố ự,x ph liên ph cố ứ2xi y- là ph nào sau đây?ố ứA. 2xi y+ B. 2y xi- C. 2y xi- D. 2x yi-Câu 25: Cho cos ). sin cos .x dx dx= -ò Khi đó( )f là hàm nào trong các hàm sau?ố ốA. ln sinf x= B. tanf x= C. ln cosf x=- D. cotf x=Câu 26: các đi bi di ủz th aỏ2 3z i- là ng th ng có ph ng trìnhộ ườ ươA. 0x y+ B. 0x y- =C. 0x y+ D. 0x y- =Câu 27: Cho hàm ố( )y x= là nguyên hàm aộ ủ( )y x= trên [];a nh nào sau đây đúng?ệ ềA. )abh dx b= -ò B. )bah dx a= -òC. )abh dx b= -ò D. )bah dx b= -òCâu 28: Th tích kh tròn xoay sinh hình ph ngể ượ ẳđ gi các ng ượ ườ. 0, 2xy x= khi quayquanh tr hoành là:ụA. ()22ep+ B. 21e+ C. ()21ep+ D. 22e+Câu 29: Cho ph th aỏ( 2)( )z i- là thu o. Khiố ảđó giá tr nh ủz là:A. B. C. D. 52Câu 30: Cho ph ứ1 21 ,z R= Mô đun aủs ph ứ21 2.z là:A. 24 1m+ B. 21m+ C. 22 1m- D. 22 1m+Câu 31: Trong không gian xyz cho 2OA k= -uuurrr Khi đó aọđ di là:ộ ểA. (0; 2; 1)A- B. (1; 2; 1)A- C. (1; 1; 2)A- D. (0; 1; 2)A-Câu 32: Di tích hình ph ng gi các ngệ ườ( ), ), )y b= >có công th tính là:ứA. )baS dx= -ò B. []( )abS dx= -òC. )abS dx= -ò D. )abS dxp= -òCâu 33: Góc gi hai véc ơ(1; 0; 1), 1;1; 0)u v= -r là:A. 0120 B. 045 C. 0135 D. 0150Câu 34: Trong không gian xyz cho đi ể()1; 3; 2A- và tặph ng ẳ( 0P z- Kho ng cách (ả là:A. 32 B. 23 C. 35 D. 53Câu 35: ọ1 2,z là hai nghi ph ph ng trìnhệ ươ25 2017 0z z- =. Khi đó qu ủ1 2.A z= là:A. B. 2012 C. 2017 D. 2022Câu 36: Trong không gian xyz cho 2017 0P z- =. Vect nào sau đây không là vect pháp tuy ph ngơ ẳ(P)?A. 2; 4; 6)- B. (1; 2; 3)- C. 1; 2; 3)- D. (2; 4; 6)- -Câu 37: Trong không gian Oớ xyz cho uặ ầ2 21( 0S z+ =,2 22( 0S y+ và đi mể (2; 0; 0), (0; 3; 0), C(0; 0;1)A B- Bi hai nhau theoế ắgiao tuy là ng tròn. có bao nhiêu có tâmế ườ ần trong ph ng ch ng tròn giao tuy và ti xúcằ ườ ếv ng th ng ườ AB AC và BC ?A. Vô số B. C. D. 4Câu 38: Ph ng trình ph ng đi qua ba đi mươ ể(2; 0; 0), B(0; 3; 0), (0; 0; 1)A C- -trong không gian xyz là:A. 0x z- B. 0x z- =C. 02 3x yz- D. 12 3x yz- =Câu 39: Trong không gian xyz cho hai ph ngặ ẳ2 0x y+ và 0x z- nhau theo giao tuy là tắ ộđ ng th ng. vect ch ph ng ng th ng giaoườ ươ ườ ẳtuy là:ếA. (1;1; 2)a=r B. 9; 3; 3)a= -r C. (3; 1; 1)a= -r D. (1; 1; 2)a= -rCâu 40: giao đi ng th ng ườ ẳ1:2 3x yd z-= =và ph ng ẳ( 0P z+ trong không gian xyz là:A. (2; 4;1) B. (2; 4; 1)- C. (0;1; 0) D. (0; 3; 3)-Câu 41: Cho ph ứ5 2v i= Ph th ủ23v i- là:A. 18 B. 18- C. 19 D. 19-Câu 42: Trong kg xyz cho đi ể(1; 2; 2)H- ph ng điặ ẳqua đi và tr Oể đi ượ Csao cho tam giác ABC nh làm tr tâm có ph ng trình là:ự ươA. 0x z+ B. 0x z- =C. 0x z+ D. 0x z+ =Câu 43: Cho 122031 )x dx Na bp- Îò Khi đóS b= +là:A. 18 B. 14 C. 15 D. 20Câu 44: Trong không gian Oớ xyz cho uặ ầ2 2( 1) 2) 16S z- =và ng th ng ườ ẳ1: 32x td yz= +ìï=íï=î .D ng ph ng ch ng th ng (ự ườ ng th ti xúcồ ếv (ớ ti đi ượ và Khi đó dàiộđo AB là:A. B. C. 245 D. 125Câu 45: Cho hai dt 11 2: 33 4x td tz t= +ìï= +íï= +î và 23 ': '2 'x td tz t= +ìï= +íï= +î .Trongcác nh sau, nh nào đúng?ệ ềA. 2//d B. 2d dº C. 2d d^ D. 1d và 2d chéo nhau.Câu 46: Trong không gian Oxyz Ph ng trình ươ()P đi quađi ể()0;1; 2M và ầ()()22 2: 16S z- =theo giao tuy là ng tròn ườ()C có bán kính nh nh là:ỏ ấA. 0x z- B. 0x z- =C. 0x z- D. 0x z- =Câu 47: Trong không gian Oớ xyz cho ngườth ng ẳ1 2:1 3x zd+ += và ph ngặ ẳ(): 0P z+ =. Cho đi Î()d có hoành vàộtung âm sao cho kho ng cách ừM ế()P ng 2. Khiằđó cao đi là:A. 5- B. C. 8- D. 8Câu 48: Th tích kh tròn xoay sinh hình ph ngể ượ ẳđ gi các ng ượ ườ( ), 0, 1, 2y x= khiquay quanh tr hoành có công th tính là:ụ A. []221( )V dxp=ò B. []221( )V dx=ò C. 21( )V dxp=ò D. []122( )V dxp=òCâu 49: Cho ph th ỏ3 2z i+ các đi mậ ểbi di ủ(3 2017w i= là ng tròn có Rộ ườb ng:ằA. 4034 B. 10 C. 10 D. 2017Câu 50: Trong không gian xyz cho đi mể( 1; 0; 3), (3; 6; 7)A B- -. trung đi đo AB là:ọ ạA. (1; 3; 2) -B. (1; 3; 2)- C. 1; 3; 2)- D. (1; 3; 2)1C 2C 3B 4A 5A 6B 7B 8C 9A 10B 11D 12B 13C 14C 15B 16B 17C 18B 19D 20D 21D 22C 13D 24C 25A 26B 27C 28C 29B 30D 31A 32C 33A 34B 35D 36D37D 38A 39D 40A 41A 42A 43D 44C 45A 46D 47A 48A 49B 50A