Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 Phòng GD-ĐT Châu Thành, Bến Tre năm học 2012 - 2013 có đáp án

37ec9b3bf275261ddba5f4ff03227be2
Gửi bởi: Học Mãi 22 tháng 6 2016 lúc 17:24:45 | Được cập nhật: hôm kia lúc 18:53:17 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 542 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCHÂU THÀNH---------------------------ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HKII, NĂM HỌC 2012 2013M ÔN: TIẾNG ANH LỚP 6Thời gian: 45 phút (không kể phát đề) Điểm bằng số Điểm bằng chữ Giám khảo Số thứ tựGiám khảo Số pháchI. Choose the best option (from A, B, or D) to complete each sentence: (5,0pts) (Chọn đúng nhấttừ A, B, hoặc để hoàn thành mỗi câu sau).1. What about ______________ soccer this weekend, Lan?A play plays to play playing2. Mom Are there any onions on the table? Phuong ______________.A No, there are No, there isn’t Yes, there are Yes, therearen’t3. How much ______________ does he want? One kilo, please.A cabbages potatoes beef carrot4. Mai is ______________ her homework at the moment.A doing playing going visiting5. Nam is ______________. He’d like to sit down.A tired cold hungry full6. ______________ is his hair? It’s brown.A What What color Where Which7. What’s your ______________? I’m Vietnamese.A language country nationality name8. ______________ of noodles is 12.000 dong.A bar bottle box bowl9. Nga doesn’t want ______________ to Huong Pagoda by bike because it’s too hot.A to go ing go go ing to go10. Mai ______________ go to Huong Pagoda? Ba That’s good idea.Doc24.vnA Why don’t we Do you What about Let’s11. What’s ______________ like in the spring? It’s warm.A weather winter the weather the winter12. Miss Chi is very beautiful. She has ______________.A black long hair long black hair hair long black black hairlong13. am thirsty. would like ______________ can of soda.A an some D. any14. He isn’t fat. He is ______________. short heavy tall thin15. My father is going to travel to Ha oi ______________.A at present every day tomorrow now16. Do ______________ like cold weather?A they he she your brother17. Mexico is ______________ city in the world.A the bigger the biggest biggest bigger than* Choose the word that is not correct: (Chọn từ không đúng trong câu)18. We sometimes make picnic in the park. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. (Chọn từ cóphần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại.)19. nnis nt socc ver Odd one out: Chọn từ không cùng nhóm với những từ còn lại) 20. A. hand red orange lueII. Circle the best options to complete the passage (1pt): Khoanh tròn đúng nhất để hoàn thànhđoạn văn)Minh likes (21) ____________. On the (22) ____________, he often goes walking in the mountains. Heusually goes with two friends. Minh and his friends always (23) ____________ strong boots and warmclothes. (24) ____________ always take food, water and camping stove. Sometimes they campovernight.Doc24.vn(21) walk walking walks to walking(22) summer weekend week morning(23) are going to wear are wearing wear wears(24) They He She WeIII. Give the correct form of the verbs in the brackets (1pt): (Cho dạng đúng của động từ trongngoặc)25. Lan sometimes visit _________________ her old friend in the vacation .26. (see) _________________ new film tonight. 27. They (watch) _________________ television now.28. My sister can (go) _________________ to the store for mom.IV. Write sentences from the words given (1pt): (Viết câu từ các từ đã cho.)29. We often volleyball summer. ……………………………………………………………………………………………………….30. Hoa walk school every day. ……………………………………………………………………………………………………….31. My mother/ have full lips. ……………………………………………………………………………………………………….32. The students be the canteen. ……………………………………………………………………………………………………….V. Read the text carefully, then answer the questions (2pts): (Đọc đoạn văn cẩn thận, trả lời câu hỏi)Miss Huong is teacher. She teaches us Math. She is tall and thin but she is not weak. She plays sportsevery day. Her favorite sport is aerobics. She does aerobics three times week. She likes jogging, too. Shejogs in the park near her house every morning. In her free time, she reads and helps her mom.33. What does Miss Huong do? ……………………………………………………………………………………………………….34. Is she weak? ……………………………………………………………………………………………………….35. Does she play sports?Doc24.vn ……………………………………………………………………………………………………….36. What is her favorite sport? ……………………………………………………………………………………………………….37. How often does she jog? ……………………………………………………………………………………………………….38. What does she do in her free time? ……………………………………………………………………………………………………….* About you 39. What do you do in your free time? ……………………………………………………………………………………………………….40. How often do you help your mom? ………………………………………………………………………………………………………. -THE END -Doc24.vnANSWER KEYSI/ 5,0 Mỗi lựa chọn đúng 0,25 (0,25đ 20c 5,0đ) 1. 5. 9. 13. 17. B2. 6. 10. 14. 18. B3. 7. 11. 15. 19. C4. 8. 12. 16. 20. AII/ 1,0 Mỗi câu điền đúng 0,25 (0,25 4c 1,0 đ)21. B22. B23. C24. AIII/ 1,0 Mỗi động từ chia đúng 0,25 (0,25 4c 1,0 đ)25. visits26. am going to see27. are watching28. go IV/ Mỗi câu viết lại đúng 0,25 (0,25 4c 1,0 đ)29. We often play volleyball in the summer .30. Hoa walk to school every day .31. My mother has full lips .32. The students are at the canteen.V/ 2,0 đ. Mỗi câu trả lời đúng 0,25 (0,25đ 8c 2,0đ)33. Miss Huong She is teacher.34. No, she isn’t.35. Yes, she does.36. Her favorite sport is aerobics.37. She jogs every morning. 38. In her free time, she reads and helps her mom.Doc24.vn39. (Students’ answers) 40.- THE END –Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.