Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 8 Phòng GD&ĐT Tây Hòa, Phú Yên năm học 2015 - 2016 CÓ ĐÁP ÁN

8693db657cd3141009a66cb00567f51d
Gửi bởi: đề thi thử 11 tháng 12 2016 lúc 5:19 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 8:31 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 740 | Lượt Download: 7 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vn (Đề thi có trang) I. Choose the word which has the underlined part pronounced differentlyfrom the rest. (Chọn từ có phần gạch chân có cách phát âm khác với những từ còn lại). (1point)1. A. pron nciation B. ed cation C. cky D. blic2. A. nimize B. des re C. disl ke D. nal3. A. gr ze B. le C. applic tion D. im ge4. A. ph to B. lice C. comf rt D. mato II. Circle the correct answer. (Khoanh tròn đáp án đúng) (3 points )1. My mother is …………………………..dinner. A. too tired to cook B. too tired cook C. too tired cooked D. to cook too tired 2. We must be there....................7.30 and 10.30. between B. before C. after D. at 3. His brother often drives too................................ A. bad B. fastly C. faster D. fast 4. Peter is very proud....................his school. A. in B. off C. of D. on 5. My aunt …………..do the housework without modern equipment. A. use to B. used C. used to D. didn’t used to 6. My train ………………. at 11.30, so need to be at the station by 11.15. A. is leaving B. will leave C. leaves D. left 7. Nam’s hobbies are watching TV and outdoor …………………… A. activity B. activities C. acting D. action 8. Lee was born in China. Chinese is his…………………………A. foreign language B. mother tongue C. second language D. new language 9. How much does it ……………….? It’s 2,000 VND. A. send B. weigh C. pay D. cost10. You ………………..get up early to go to school on time.A. mustn’t B. should C. might D. have to.11. Tom told me …………….off the laptop for him.A. turn B. to turn C. turning D. turned12. Be quiet! The baby……………………….in the next room.Trang 1PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTÂY HÒA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ HỌC 2015-2016 Môn: Tiếng Anh 8Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát ề)ĐỀ CHÍNH THỨCMã đề: 001Doc24.vn A. sleep B. slept C. is sleeping D. has slept III. Read the passage and then choose true (T) or false (F). (Đọc đoạn văn và chọn câu đúnghoặc sai). (2 points ).Nam and his family are going to visit Ha Long Bay next summer. They are going to travel bytrain. They can see the beautiful sights on the way to the North. They are going to take somephotographs. Photography is his hobby. After that, they are going to visit some places of interest inHa Noi such as Uncle Ho’s Mausoleum, the Sword Lake, the West Lake and the One-pillar Pagoda.They are going to stay there for week. On the way to Ho Chi Minh city they are going to visit Hueand the citadel. No STATEMENTS F1 Nam and his family are going to visit Hue. They travel to Ha Long Bay by train. They are going to stay in Ha Noi for week.4 On the way to Ho Chi Minh city they are going to visit Da Nang city. IV. Circle one underline word or phrase that must be changed in order for the sentence to be correct. (Khoanh tròn từ hoặc cụm từ phải được thay đổi để trở thành câu đúng) (1 point)1. What do your mother do D2. How much people are there in your family? V. Put the words in the correct form (1 point)1. Last night, the TV program was very ………………………................... (interest)2. I’d like to visit Australia because people are very …………………….. (friend) VI. Rewrite the following sentences. (2 points)1. Their mother said to them, “Don’t make so much noise”. (Using reported speech )Ò Their mother told them ......................................................................................................2. My sister is old. She can go to school. (Using Adj enough to V”) My sister is old ………………………………………………………………………….. ________ THE END ________Họ và tên thí sinh.................................................Lớp:..........Số báo danh:............Phòng thi:....Trang 2Doc24.vnChữ ký Giám thị 1..............................................Chữ ký Giám thị 2.........................................ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM THI HỌC KỲ MÔN TIẾNG ANH LỚP 8NĂM HỌC: 2015 2016I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest. (Chọntừ có phần gạch chân có cách phát âm khác với những từ còn lại). (1 điểm ). Mỗi câu 0.25 điểm.1. 2. 3. 4. II. (3 điểm) Circle the correct answer. (Khoanh tròn đáp án đúng) (3 điểm ). Mỗi câu 0.25 điểm.1.A 2.A 3.D 4.C 5.C 6.B 7.B 8.B 9.D 10.B 11.B 12.C III. Read the passage and then choose true (T) or false (F). (Đọc đoạn văn và chọn câu đúng hoặc sai). (2 điểm ). Mỗi câu 0,5 điểm.T F1 Nam and his family are going to visit Hue. F2 They travel to Ha Long Bay by train. T3 They are going to stay in Ha Noi for week. T4 On the way to Ho Chi Minh city they are going to visit DaNang city. FIV. Circle one underline word or phrase that must be changed in order for the sentence to be correct. (1 point). Mỗi câu 0,5 điểm.1. What do your mother do D2. How much people are there in your family? DV. Put the words in the correct form (1 điểm ). Mỗi câu 0,5 điểm.1. interesting 2. friendlyVI. Rewrite the following sentences (2 điểm ). Mỗi câu 0,5 điểm.1. Their mother said to them, “Don’t make so much noise.” (Using reported speech )Ò 1. Their mother told them not to make so much noise .2. My sister is old. She can go to school. (Using adj enough to V”) 2. My sister is old enough to go to school .Trang 3PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTÂY HÒA Mã đề: 001Doc24.vn Trang 4Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.