Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì I môn Tiếng việt lớp 5

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc 7 tháng 12 2019 lúc 11:27 | Được cập nhật: 22 tháng 2 lúc 9:31 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 490 | Lượt Download: 3 | File size: 0.402558 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": TR??NG TI?U H?C???.. MA TR?N ?? KI?M TRA CU?I K I
KH?I: 5 N?M H?C: 2018-2019
MN: TI?NG VI?T

M?ch ki?n th?c, k? n?ng
S? cu v s? ?i?m
M?c 1
M?c 2
M?c 3
T?ng


TNKQ
TL
HT khc
TNKQ
TL
HT khc
TNKQ
TL
HT khc
TNKQ
TL
HT khc
1. Ki?n th?c ti?ng Vi?t, v?n h?c
S? cu
1


2
1
3
1


S? ?i?m
0,5


1,0
1,0
1,5
1,0

2. ??c
a) ??c thnh ti?ng
S? cu

1

1


S? ?i?m

5,0

5,0

b)??c hi?u
S? cu
2


3

5
S? ?i?m
1,0


1,5

3,5


3. Vi?t
a) Chnh t?
S? cu


1
1


S? ?i?m


5,0
5,0

b) ?o?n,bi
S? cu1


1S? ?i?m5,0


5,0

4. Nghe - ni
(k?t h?p trong ??c v vi?t chnh t?)
T?ng
S? cu
3

1
4
2


1

6
3
2

S? ?i?m
1,5

5,0
2,0
2,0


5,0

3,0
7,0
10,0

TR??NG TI?U H?C???. Th? ??. ngy ?.. thng ?? n?m 201...
L?P 5? ?? KI?M TRA CU?I H?C K I
H? v tn:???????????? Mn: Ti?ng Vi?t (??c)

?i?m
Nh?n xt c?a gio vin
???????????????????????????.
???????????????????????????.

KI?M TRA K? N?NG ??C V KI?N TH?C TI?NG VI?T (10 ?i?m)

A. ??c thnh ti?ng: (5?)
- Ho?c sinh b?c th?m va? ?o?c tha?nh ti?ng m?t ?oa?n v?n va?o khoa?ng 130 ch?? thu?c chu? ?? ?a? ho?c ?? HKI

B. ??c th?m v lm bi t?p: (5?)
1. ??c th?m bi:
V? ngi nh ?ang xy
Chi?u ?i h?c v?
Chng em qua ngi nh xy d?
Gin gio t?a ci l?ng che ch?
Tr? b tng nh ln nh? m?t m?m cy
Bc th? n? ra v? cn hu? hu? ci bay:
T?m bi?t!

Ngi nh t?a vo n?n tr?i s?m bi?c
Th? ra mi vi v?a n?ng h?ng
Ngi nh gi?ng bi th? s?p lm xong
L b?c tranh cn nguyn mu vi, g?ch.

B?y chim ?i ?n v?
Rt vo c?a ch?a s?n vi n?t nh?c.
N?ng ??ng ng? qun
Trn nh?ng b?c t??ng
Ln gi no v? mang h??ng
? ??y nh?ng r?nh t??ng ch?a trt v?a.
Bao ngi nh ? hon thnh
??u qua nh?ng ngy xy d?.

Ngi nh nh? tr? nh?
L?n ln v?i tr?i xanh?

??ng Xun Lan


2. Lm bi t?p: D?a vo n?i dung bi ??c, hy khoanh trn vo ch? tr??c cu tr? l?i ?ng nh?t.
Cu 1: Trong bi, cc b?n nh? ??ng ng?m ngi nh ?ang xy d? vo th?i gian no?
a. Sng b. Tr?a c. Chi?u

Cu 2: Cng vi?c th??ng lm c?a ng??i th? n? l:
a. S??a ???ng b. Xy nh c. Qut vi

Cu 3: Cch ngh? h?i ?ng ? dng th? "chi?u ?i h?c v?" l:
a. Chi?u/ ?i h?c v? b. Chi?u ?i/ h?c v? c. Chi?u ?i h?c/ v?

Cu 4: Hnh ?nh ngi nh ?ang xy ni ln ?i?u g?
a. S? ??i m?i h?ng ngy trn ??t n??c ta.
b. Cu?c s?ng giu ??p c?a ??t n??c ta.
c. ??t n??c ta c nhi?u cng trnh xy d?ng.

Cu 5: Trong bi th?, tc gi? ? quan st b?ng nh?ng gic quan no?
a. Th? gic, kh?u gic, xc gic.
b. Th? gic, v? gic, kh?u gic.
c. Th? gic, thnh gic, kh?u gic.

Cu 6: B? ph?n ch? ng? trong cu "tr? b tng nh ln nh? m?t m?m cy"
a. Tr? b. Tr? b tng c. Tr? b tng nh ln

Cu 7: C th? ?i?n vo ch? tr?ng trong cu "ngi nh t?a vo n?n tr?i s?m bi?c??..th? ra mi vi v?a n?ng h?ng" b?ng quan h? t?.
a. cn b. v c. m

Cu 8: T? "t?a" trong "gin gio t?a ci l?ng" v t? "t?a" trong "ngi nh t?a vo n?n tr?i s?m bi?c" l nh?ng t?:
a. Cng ngh?a b. Nhi?u ngh?a c. ??ng m

Cu 9: Tm 1 hnh ?nh so snh v 1 hnh ?nh nhn ha trong bi th?.


TR??NG TI?U H?C C? KTY Th? ??. Ngy ?.. thng ?? n?m 201?
L?P 5? ?? KI?M TRA CU?I H?C K I
H? v tn:???????????? Mn: Ti?ng Vi?t 5 (Vi?t)

?i?m
Nh?n xt c?a gio vin
?????????????????????????????..
?????????????????????????????..

KI?M TRA K? N?NG VI?T CHNH T? V VI?T V?N: (10 ?i?m)

1. CHNH T? (5 ?i?m) GV ??c cho h?c sinh nghe - vi?t.
Bi vi?t: Bun Ch? Lnh ?n c gio
(Vi?t t? Y Hoa ????n h?t bi)2. T?P LM V?N: (5 ?i?m) Ch?n m?t trong hai ?? sau:
?? 1: T? con ???ng quen thu?c t? nh em ??n tr??ng.
?? 2: T? m?t ng??i thn ( ng, b, cha, m?, anh, ch?, em?) c?a em.
H??NG D?N CH?M V ?P N CU?I H?C K? I
L?P 5 - MN TI?NG VI?T

I. KI?M TRA K? N?NG ??C V KI?N TH?C TI?NG VI?T (10 ?i?m)
1. ??c thnh ti?ng (5 ?i?m) ??c m?t ho?c hai kh? th?. ??m b?o cc m?c ?? 2
(??c hay, di?n c?m) trong kho?ng 3 - 5 pht.
2. ??c hi?u + Ki?n th?c Ti?ng Vi?t: ( 5 ?i?m)
*. Khoanh trn ch? ci tr??c tr? l?i ?ng nh?t cho t?ng cu h?i d??i ?y ( m?i cu ?ng ???c: 0,5 ?i?m, ?ng c? 6 cu: 3 ?i?m ).
?p n:
Cu 1: c (0,5 ?) Cu 3: a - (0,5 ?) Cu 5: c (0,5 ?)
Cu 2: b (0,5 ?) Cu 4: a (0,5 ?) Cu 6: b (0,5 ?)
Cu 7: b (0,5 ?) Cu 8: c (0,5 ?)
Cu 9: ( 1?) Tm hnh ?nh so snh , nhn ha
- Tr? b tng nh ln nh? m?t m?m cy, Gin gio t?a ci l?ng che ch?,?..
- Ngi nh t?a vo n?n tr?i s?m bi?c, Th? ra mi vi v?a n?ng h?ng,???
II. KI?M TRA K? N?NG VI?T CHNH T? V VI?T V?N: (10 ?i?m)
1. Chnh t?: ( 5 ?i?m) Nghe - vi?t: Bun Ch? Lnh ?n c gio
(T? Y Hoa l?y trong gi ra??..h?t bi) trang 145 Sch Ti?ng Vi?t t?p 1
- Th?i gian vi?t bi kho?ng 25pht
- Bi vi?t khng m?c l?i, s?ch ??p : 5 ?i?m
- Vi?t sai 2 l?i v? m ??u, v?n , thanh,??tr? 1 ?i?m
- Ty theo m?c ?? sai ? bi vi?t c?a HS m GV ghi ?i?m cho ph h?p: 0,5; 1.0; 1,5; 2.0; 2,5; 3.0; 3.5; 4.0; 4,5.
2. T?p lm v?n: ( 5 ?i?m)
- Th?i gian kho?ng 40 pht
?? bi: Ch?n m?t trong hai ?? sau:
1. T? con ???ng quen thu?c t? nh em ??n tr??ng.
2. T? m?t ng??i thn ( ng, b, cha, m?, anh, ch?, em?) c?a em.
- Bi v?n ??m b?o cc yu c?u: 5 ?i?m
+ B? c?c ch?t ch?
+ Cu ?ng ng? php, dng t? ?ng, khng m?c l?i chnh t?.
+ Di?n ??t tri ch?y, trnh by s?ch s?, r rng:
* Ty theo m?c ?? bi lm c?a HS m GV ghi ?i?m cho ph h?p: 0,5; 1.0; 1,5; 2.0; 2,5; 3.0; 3.5; 4.0; 4,5; 5.0.
?i?m ki?m tra mn Ti?ng Vi?t l trung bnh c?ng c?a bi ki?m tra ??c v bi ki?m tra Vi?t (lm trn 0,5 thnh 1).
Tham kh?o chi ti?t ?? thi h?c k 1 mn Ti?ng Vi?t l?p 5:
https://vndoc.com/de-thi-hoc-ki-1-lop-5