Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ 8

524987a0cc2d7d6d28328bfcce840f4b
Gửi bởi: ngọc nguyễn 17 tháng 9 2018 lúc 23:07:11 | Được cập nhật: 13 tháng 5 lúc 1:26:07 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 605 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT QUỲNH NHAITR NG THCS CHI NG KHOANGƯỜ ng hòa xã ch nghĩa Vi Namộ ệĐ do nh phúcộ ạĐ KI TRA KÌ IỀ ỌNăm c: 2017-2018 ọMôn ch 8ị ử(Th gian làm bài 45 phút)ờ I. Ma tr .ậ ềTên ch đủ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụC ngộC th pấ đấ ộcao1.Ch nghĩaủt nư ảđ xácượl trênậph vi thạ ếgi iớ sinh nhọ ớđ tên cácượphát minh vàng phátườminh câuốS đi mố %ỉ câu 1ốS đi 2ố 20% câu 1ốS đi m: 2ố ểT 20%ỉ ệ2.Nh nậ ảgi th kữ ỉXIX uầth XXế HS nêu iộdung cu củ ộDuy Tân MinhTr Nh tị ậB nảS câuốS đi mố %ỉ câu 1ốS đi m: 3ố 30% câu :1ốS đi m: 3ố ểT 30%ỉ ệ3.CM thángM Ngaườnăm 1917 vàcu uộ ấtranh vả ệcách ngạ(1917-1921) Gi thíchảđ vì saoượn Ngaướnăm 1917l có 2ạcu cáchộm ngạS câuốS đi mố %ỉ câu 1ốS đi m: 2ố 20% câu 1ốS đi m: 2ố ểT 20%ỉ ệ4. Phong tràođ dânộ sinh lý gi iọ ảđ nh ng nétượ ữt châu Áộ ở(1918-1939) phongớ ủtrào dânộ ật châu sauộ ởchi tranh TGếth nh tứ ấS câuốS đi mố %ỉ câu 1ốS đi m: 3ố 30% câu 1ốS đi m: 3ố ểT 30%ỉ ệTS câuTS đi mểT %ỉ câu 2ốS đi 5ố ểT 50%ỉ câu 1ốS đi m: 3ố ểT 20 %ỉ câu 1ố đi m: 2ố ểT 30% câu: 4ốS đi m:ố ể10T :100%ỉ ệII. bài.ềCâu 1: (2 đi m)ể ng th ng kê các ti n, phát minh trong ngành Anhậ ởtheo ng sau:ảTT Năm Tên các ti phátả ếminh Ng phát minhườ1 17642 17693 17844 1785 Câu 2: (3 đi m)ể Hãy cho bi dung cu Duy tân Minh Tr Nh Câu 3: (2 đi m)ể Vì sao Nga năm 1917 có cu cách ng?ướ ạCâu 4: (3 đi m)ể Em hãy nêu nh ng nét phong trào dân châu sau chi tranh thữ ếgi th nh t?ớ ấIII. Đáp án+bi đi m:ể ểCâu 1: (2 đi m) đúng 0,5 đi m)ể ểTT Năm Tên các ti phátả ếminh Ng phát minhườ1 1764 Máy kéo Gien-niợ Giêm Ha-gvi-vơ2 1769 Máy kéo ch ngợ ằh cơ ướ A-crai-tơ3 1784 Máy ướ Giêm-Oát 1785 Máy tiênệ Ét-m Các-raiơCâu 2: (3 đi m)ể Tháng 1-1868, Thiên hoàng Minh Tr đã ti hành cách trên các lĩnh c:ị ự-V chính tr xác quy th ng tr ng quý n; ban hànhề ảHi pháp 1889, thi ch quân ch hi (1 đi m)ế ể-V kinh th ng nh th tr ng, ti phát tri kinh ch nghĩa ườ ởnông thôn, xây ng ng, ng sá, ng.. (0,5 đi m)ự ườ ể-V quân ch và hu luy quân theo ki ph ng tây, th hi nề ươ ệch nghĩa quân phát tri kinh qu phòng. (1 đi m)ế ể- giáo c: thi hành chính sách giáo bu c, chú tr ng dung khoaề ộh c- thu t, sinh tú du ph ng Tây.(0,5 đi m)ọ ươ ểCâu 3: (2 đi m)ể Cu cách ng th nh bùng vào tháng 2.1917 đã ch Nga hoàng vàộ ộd tình tr ng chính quy song song đó là cu cách ng dân ch n.ẫ (1đi m)ể Cu cách ng th do Lê nin và ng Bôn sê vích ch ra ho ch và lãnh oộ ạth hi th ng chính ph lâm th thi chính quy th ng nh toànự ấqu xô vi đó là cu cách ng vô tiên trên th gi i.ố (1 đi m)ểCâu 4: (3 đi m)ể Do nh ng CM tháng Nga và cu chi tranh TG th nh đã mả ưở ườ ởra th kì trong phong trào dân châu Á... (0,75ộ đi m)ể+ Phong trào CM lan ng kh các khu ,đ bi Trung Qu c, Vi Nam...ộ ệ( 0,75 đi m)ể+Trong phong trào này giai công nhân các tích tham gia và gi vai tròấ ướ ữlãnh CM ... (0,75ạ đi m)ể+ Nhi ng ng thành Trung Qu ,Vi Nam... ượ (0,75 đi m)ể Chi ng Khoang, ngày 20/12/2017ề GVBM Ngô Văn Úy