Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì I địa lí 7

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc 9 tháng 10 2019 lúc 9:12 | Được cập nhật: 22 tháng 2 lúc 16:31 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 393 | Lượt Download: 1 | File size: 0.064 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": UBND HUY?N SNG M
TR??NG PTDTBT
TH & THCS N?M M?N
C?NG HO X H?I CH? NGH?A VI?T NAM
??c l?p - T? do - H?nh phc

?? KI?M TRA H?C K I N?M H?C 2018 - 2019
MN: ??A L 8
Th?i gian lm bi: 45 pht

MA TR?N ?? KI?M TRA
M?c ??
nh?n th?c


Ch? ??
Nh?n bi?t
Thng hi?u
V?n d?ng

C?ng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

TP nhn v?n c?a mi tr??ng
Nh?n bi?t ???c ?i?u ki?n x?y ra BNDS


S? cu
S? ?i?m
T? l?
2
0.8
8%

1
0.8
8%
Cc mi tr??ng ??a l
Bi?t ???c d?c ?i?m c? b?n c?a cc mi tr??ng

Nh?n ??nh ???c nguyn nhn phn ho c?a cc mi tr??ng
Trnh by ???c nguyn nhn v h?u qu? c?a nhi?m mi tr??ng
- Trnh by ???c nguyn nhn v bi?n php kh?c ph?c hi?n t??ng HMH trn tri ??tS? cu
S? ?i?m
T? l?
5
2
20%

3
1.2
12%
2
4
40%


11
7.2
72%
Chu Phi

Gi?i thch ???c nguyn nhn cc ??c ?i?m kh h?u c?a chu Phi


S? cu
S? ?i?m
T? l?

1
2
20%
1
2
20%
TS cu TS ?i?m
T?ng TL
7
2,8
28%
5
5,2
52%
1
2
20%
13
10
100%


UBND HUY?N SNG M
TR??NG PTDTBT
TH & THCS N?M M?N
C?NG HO X H?I CH? NGH?A VI?T NAM
??c l?p - T? do - H?nh phc

?? KI?M TRA H?C K I N?M H?C 2018 - 2019
MN: ??A L 8
Th?i gian lm bi: 45 pht

A. Ph?n tr?c nghi?m: (3 ?i?m)
Khoanh trn ch? ci ??ng ??u cu em cho l ?ng nh?t:
Cu 1: Bng n? dn s? x?y ra khi:
a. T? l? gia t?ng t? nhin c?a dn s? trung bnh n?m trn 2.1%
b. Do t? l? sinh cao, t? l? t? th?p
c Do ch?t l??ng cu?c s?ng ???c nng cao
d. Dn s? t?ng nhanh v ??t ng?t
Cu 2: Hoang m?c h?t s?c kh h?n c?a th? gi?i n?m ?:
a Trung ; b -xtry-li-a; c Nam M?. D. B?c Phi;
Cu 3: Nh?ng n?i c t?c ?? hoang m?c ha nhanh nh?t l:
a. ? ra cc hoang m?c ??i nng c ma kh ko di
b. Bn trong cc hoang m?c ??i nng c nhi?t ?? cao quanh n?m.
c. ? cc hoang m?c n ??i kh khan.
d. ? ??i l?nh
Cu 4: V?n ?? l?n c?a ??i l?nh hi?n nay l:
a. Thi?u nhn l?c ;
b. Thi?u ph??ng ti?n v?n chuy?n v k? thu?t hi?n ??i;
c. Nguy c? tuy?t ch?ng m?t s? ??ng v?t qu.
d. C? a v c ??u ?ng
Cu 5: Tnh ch?t ??c tr?ng c?a kh h?u hoang m?c l:
a. M?a theo ma b. N?ng nng quanh n?m
c. R?t kh h?n d. R?t gi l?nh
Cu 6: Gi?i h?n c?a ??i l?nh l
a. T? vng c?c ??n c?c b. T? xch ??o ??n ch tuy?n
c. T? ch tuy?n ??n vng c?c d. T? 50 B ??n 50N
Cu 7: T?p tnh no khng ph?i l s? thch nghi c?a ??ng v?t? ??i l?nh:
a. Ng? ?ng b. S?ng thnh b?y ?n ?? trnh rt
c. Ra s?c ra ngoi ?? ki?m ?n d.Di c? ?? trnh rt
Cu 8: S? phn t?ng c?a th?c v?t theo ?? cao ? vng ni l do ?nh h??ng c?a s? thay ??i:
a. ??t ?ai theo ?? cao b. Nhi?t ?? v ?? ?m theo ?? cao
c. Kh p theo ?? cao d. L??ng m?a theo ?? cao


Cu 9: N?i cc c? c?t A sao cho ph h?p v?i cc ? c?t B:
Ki?u mi tr??ng
C?nh quan t??ng ?ng
1.Xch ??o ?m
a. R?ng cy b?i l c?ng
2.Nhi?t ??i
b. Cy x??ng r?ng
3. Hoang m?c
c. R?ng r?m xanh quanh n?m
4. ??a Trung H?i
d. Xa van cy b?i
Cu 10: Nh?n ??nh sau ?ng hay sai:
Vi?c s? d?ng nhi?u phn bn thu?c tr? su trong nng nghi?p khng ?nh h??ng g ??n mi tr??ng ??i n ha:
?ng Sai:

B. Ph?n t? lu?n (6 ?i?m)
Cu 1 (2?): Trnh by nguyn nhn v h?u qu? c?a nhi?m khng kh ? ??i n ha
Cu 2 (2?): Trnh by nguyn nhn v bi?n php kh?c ph?c c?a hi?n t??ng hoang m?c ha ngy cng m? r?ng ? trn tri ??t?
Cu 3 (2?): Gi?i thch t?i sao chu Phi l chu l?c c kh h?u kh nng v nhi?u hoang m?c nh?t th? gi?i?


UBND HUY?N SNG M
TR??NG PTDTBT
TH & THCS N?M M?N
C?NG HO X H?I CH? NGH?A VI?T NAM
??c l?p - T? do - H?nh phc

H??NG D?N CH?M ?? KI?M TRA H?C K I N?M H?C 2018 - 2019
MN: ??A L 8
Th?i gian lm bi: 45 pht


A. Ph?n tr?c nghi?m khch quan ( 4?i?m) : M?i cu ch?n ?ng ???c 0.4 ?

Cu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
?p n
a
d
a
d
c
a
c
b

sai
Cu 9: 1- c; 2-d; 3 - b; 4- a

B. Ph?n t? lu?n
Cu 1(2?).Em hy trnh by cc nguyn nhn v h?u qu? c?a nhi?m khng kh ? ??i n ha?
* Nguyn nhn : (1?)
- Kh th?i trong cng nghi?p v cc ph??ng ti?n giao thng
- Chy r?ng, ho?t ??ng ni l?a, s? b?t c?n do s? d?ng n?ng l??ng nguyn t?.
*H?u qu? :(1?)
- Gy m?a axit ?n mn cng trnh xy d?ng, ch?t cy c?i,..
- Gy b?nh ???ng h h?p, gy hi?u ?ng nh knh, t?o l? th?ng t?ng dn ?
Cu 2(2?)
- Nguyn nhn c?a hi?n t??ng hoang m?c ha trn th? gi?i: (1?)
+ Do n?n ct bay
+ Do s? bi?n ??i kh h?u ton c?u.
+ Do tc ??ng c?a con ng??i nh? ch?t ph r?ng?
- Bi?n Php: (1?):
+ Tr?ng r?ng ch?n ct v b?o v? cc vnh ?ai r?ng phng h? ven cc hoang m?c
+ Khai thc n??c ng?m c?i t?o hoang m?c
+ Kh?c ph?c cc nguyn nhn d?n ??n s? bi?n ??i kh h?u ton c?u
Cu 3: (3?)
Gi?i thch t?i sao chu Phi l chu l?c c kh h?u kh nng v nhi?u hoang m?c nh?t th? gi?i?
- C ???ng ch tuy?n b?c v nam ch?y ngang ph?n b?c v nam c?a chu l?c nn v? tr n?m k?p gi?a hai ch tuy?n, ph?n l?n di?n tch chu Phi thu?c ??i nng, nn ch?u ?nh h??ng c?a kh?i kh ch tuy?n l?c ??a kh v nng.(1.0)
- Hnh d?ng m?p m?p ???ng b? bi?n t b? ct x? t bi?n ?n su vo n?i ??a nn t ch?u ?nh h??ng c?a bi?n.(1.0)
- C cc dng bi?n l?nh Benghela, Canasi..ch?y st b? n??c bi?n t b?c h?i..t m?a.(1.0)

N?m M?n, ngy 12 thng 12 n?m 2018
DUY?T C?A CHUYN MN
NG??I RA ??


Nguy?n Trung Kin