Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 Phòng GD&ĐT Buôn Hồ, Đăk Lăk năm học 2016 - 2017

9405de6e08ebd85be2c28bf7ff06dffb
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 23 tháng 3 2018 lúc 22:29:17 | Được cập nhật: 31 tháng 3 lúc 9:10:21 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 472 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

UBND TX BUÔN HỒPHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ KI TRA KỲ II NĂM 2016 2017Ể ỌMÔN: SINH 9Ọ ỚTh gian làm bài: 45 phútờA/ TR NGHI M:Ắ (M câu đúng 0.25đ)ỗ1/ Hi ng giao ph chim câu không gây ra hi ng thoái hóa, vì:ệ ượ ượa. ra các gen pạ ợb. ra các gen ng gây iạ ạc. Chúng mang nh ng gen ng không gây iữ ạd. trênả2/ Các ph ng pháp th lai nuôi là:ươ ậa. Lai khác dòng b. Lai khác th c. Lai kinh d. a, b, cả3/ Nhóm cây nào sau đây thu nhóm cây sáng?ề ưa. ch đàn, lúa, lá tạ ốb. Tre, a, mítừc. t, ph ng, tiêuỚ ượ ồd. Tr không, ngô, cầ ạ4/ Nhóm ng nào sau đây thu nhóm ng ng nhi t?ộ ệa. Cá u, ch ng, giun tấ ấb. Cá voi, cá heo, mèo, chim câuồc. Th bóng đuôi dài, kè, cá chépằ ắd. Cá rô phi, tôm ng, cá thu.ồ5/ phong phú ng loài trong qu xã th hi :ứ ượ ởa. đa ng b. Loài th c. Loài tr ng d. a, b, cả6/ Trong các lo tài nguyên sau, tài nguyên nào thu lo tài nguyên tái sinh:ạ ạa. b. khoáng Tài nguyên t. d. Năng ng gióượ7/ trong các tác nhân gây nhi không khí làộ ễa. Ch th b. Khí th các nhà máyả ừc. Khí nit d. th sinh ho tướ ạ8/ quan nào sau đây có cho loài sinh t?ố ậa. ng sinh; b. sinh; c. nh tranh; d. Kí sinh9/ Nhóm sinh nào thích nghi cao thay nhi môi tr ng?ậ ườa. hai nhóm ng nhi và bi nhi t.ả ệb. Nhóm sinh bi nhi t.ậ ệc. Nhóm sinh ng nhi t.ậ ệd. Không có nhóm nào .ả10/ Ao, sông, su là thu sinh thái:ồ ệa. Các sinh thái ng t;ệ ướ ọb. Các sinh thái ng;ệ ướ ức. Các sinh thái ch y;ệ ướ ảd. Các sinh thái ven .ệ ờ11/ Ch ng III Lu môi có dung nào sau đây?ươ ộa. Kh ph suy thoái môi tr ng, kh ph nhi môi tr ng.ắ ườ ườb. Kh ph nhi môi tr ng, kh ph môi tr ng;ắ ườ ườc. Kh ph suy thoái môi tr ng, kh ph môi tr ng;ắ ườ ườd. Kh ph suy thoái, nhi và môi tr ngắ ườ12/ Hãy xác nh nào sau đây là qu th :ị ểa. các cá th nai, sóc, th ng chung trong ng.ậ ừb. các cá th cá lóc, cá trê, cá basa,... cùng ng chung m.ậ ầDOC24.VN 1c. Các cá th ng a, nai nuôi trong qu gia,ể ượ ườ ốd. Các cá th th khu Cát Tiên.ể ồB/ LU NỰ Ậ1/ (1.0đ) Vi th ăn có các loài sinh sau: dê, th chu t, y, vi sinh t.ế ướ ậ2/ (2.0đ) nhi môi tr ng là gì? Nêu các tác nhân gây nhi môi tr ng và cácễ ườ ườbi pháp ch nhi môi tr ng.ệ ườ3/ (3.0đ) Nêu đi các ng tài nguyên thiên nhiên ch u? cho VD các ng tài ạnguyên đó?4/ (1.0 đ) Gi thích vì sao ph ng lí tài nguyên ng?ả ừĐáp án thi kì môn Sinh 9ề ớA/ TR NGHI M:Ắ (M câu đúng 0.25đ)ỗDOC24.VN 2C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12c dB/ LU NỰ ẬCâu (1.0đ th ăn: có th có nh sauướ ưCâu Đáp án Đi mểCâu22.0đ nhi môi tr ng là hi ng môi tr ng nhiên n, các tính ườ ượ ườ ẩch lí, hóa c, sinh môi tr ng thay i, gây tác ườ ếđ ng con ng và các sinh khác.ờ ườ ậ- Các tác nhân: Các ch khí th ra ho ng công nghi và sinh ho tấ Hóa ch th và ch hóa cấ Các ch phóng xấ Các ch th nấ Các sinh gây nhậ ệ- Các bi pháp ch nhi mệ lí ch th công nghi và ch th sinh ho tử ti công ngh xu ít gây nhi mả ng năng ng ch nh năng ng gió, năng ng tr iử ượ ượ ượ Tr ng nhi cây xanhồ Tăng ng công tác giáo sinh môi tr ngườ ườ 0.5đ 0.75đ 0.75đ Câu33.0đ Các ng tài nguyênạa/ Tài nguyên tái sinh: khi ng lí có đi ki phát tri ph ụh nh :ồ ưVD Tài nguyên t, c, sinh tấ ướ ậb/ Tài nguyên không tái sinh: sau th gian ng ki tộ ệVD: Nh than đá, …ư ửc/ Tài nguyên năng ng vĩnh u: ng mãi mãi không gây nhi ượ ễmôi tr ngườVD Nh năng ng gió, năng ng tr …ư ượ ượ 0.75đ0.25đ0.75đ 0.25đ0.75đ 0.25đCâu41.0đ ng là ngu cung nhi lo lâm quý nh thu ch ữb nhệ- ng có vai trò quan tr ng trong vi đi hòa khí u, ngăn ch lũ ụvà xói mòn tấ- ng giúp các ngu gen sinh t, gi cân ng sinh tháiừ ằ- ng là tài nguyên tái sinh nên khai thác lý có kh năng ph iừ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đDOC24.VN