Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Địa lí

3ea209a47458558993e77821af08b51f
Gửi bởi: ngọc nguyễn 12 tháng 7 2018 lúc 23:37:30 | Được cập nhật: hôm qua lúc 15:33:31 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 413 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO VÀ ĐÀO TH XÃ THU ANỤ ẬTR NG THCS TR NGHĨA ƯỜ Ạššš KI TRA KÌ II ỌMÔN LÍ 7Ị ỚNăm c: 2017-2018ọTh gian: 60 phútờA. ĐÍCH KI TRA:Ụ Ể1. Ki th c:ế ứ- ng các ki th các châu trên Th gi i, bao mủ châu Nam c, châu ng và châu Âu.ự ươ2. năng:ỹ- Phân tích bi gi thích các quan lí.ể ượ ị- Phân tích các ng li u.ả ệ3. Thái :ộ- Có th và trách nhi m, thêm yêu quê ng, c. Rèn luy tính trungứ ươ ướ ệth c, nghiêm túc trong gi ki tra.ự ể4. nh ng phát tri năng c:ị ướ ự- Năng chung: Năng c, gi quy sáng o, tính toán.ự ạ- Năng chuyên bi t: duy ng theo lãnh th ng sự ửd ng li th ng kê.ụ ốB. HÌNH TH KI TRA:Ứ Ể- thi ph n: Ph chi 100%.ề ệ- Trinh sinh làm bài ki tra: Trinh khá tr lênô ơC. XÂY NG MA TR KI TRA:Ự Ểa. ki tra ki II, môn lí 7, ch và dung ki tra ti là:ề ế33 ti (100 %)ếb. Trên phân ph ti nh trên, ta xây ng ma tr thi nh sau:ơ ưC đấ ộCh ề(n dung, ôch ng…)ươ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụC đấ ộth pấ đấ ộcaoChâu NamC Châuựl nh nh tụ ấTh gi i.ế Khí uậchâu NamC cựS đi m: 2.0 ểT 20%ỉ 2.0 đi mể20%Thiên nhiên,dân và kinhưt châu iế ạD ngươ Trinh bày cặđi dân cể ưchâu ng.ạ ươ Gi thích iả ạsao có đaựd ng thànhạ ềph dân ơchâu iạD ng.ươS đi m: 3.0 ểT 30%ỉ 2.0 đi mể20% 1.0 đi mể10%Dân châuưÂu đi dân cặ ưchâu Âu dân cấ ưxã châu Âuô đi m: 2.5 ểT 25%ỉ 1.5 đi mể15 1.0 đi mể10%Liên MinhChâu Âu đi dân ểc đô th hóa ịchâu Âu. Vi sao nói Liên minh châu Âu ômô hinh liên minh toàn di ệnh Th gi i.ấ ớS đi m: 2.5 ểT 25%ỉ 2.5 đi mể25%TS đi m: 10 đểT 100%ỉ 3.5 đi mể35% 4.5 đi mể45% 2.0 đi mể20%D. RA KI TRAỀ ỂĐ KI TRA HKIIỀ ỂMÔN: LÍ 2)Ị ềNăm c: 2017 2018ọTh gian làm bài: 60 phútờĐi mể phê Th y, Cô giáoờ âI. LU (10 Đi m):Ự ểCâu 1: (2.0 đi m)ểCho bi vi sao châu Nam có khi giá nh kh nghi t?ế ệCâu 2: (3.0 đi )ểTrinh bày đi dân châu ngặ ươ Vi sao có đa ng vự ềthành ph dân châu ng nh y?â ươ ậCâu 3: (2.5 đi )ểVi sao nói Liên minh châu Âu mô hinh liên minh toàn di nh Th ếgi i?ớCâu 4: (2.5 đi )ểNêu đi dân châu Âu? già đi dân châu Âu gây raặ ốnh ng khó khăn gi kinh xã các châu này?ữ ướ ụ- -ếE. NG CH M:ƯỚ ẤI. LU (10Ự Điểm):Câu Gi thích nguyên nhân châu Nam Cực lại có khi hậu giálạnh khắc nghiệt 2.0 đ- Do trí vùng nên mùa đông đêm kéo dài.ị ự- Mùa hè có ngày kéo dài, ng nên khườ ảnăng tích tr năng ng nhi kém.ữ ượ ị- Là ng, di tích trên 14 tri Kmô 2.- Băng nhi nên nhi quanh năm th p.ề 0,50,50,50,5Câu Trinh bày đi dân châu ngặ ươ Gi thích ượ sựđa ng thành ph dân châu ng.ạ ươ (3.0 đ)* đi dân :ặ ư- Dân ít 31 tri ng i.ố ườ- dân th nh th gi i, trung binh 3,6 ng /kmậ ườ doph di tích Ô-xtrây-li-a là hoang c, các nâ ớcòn có di tích núi n.ạ ớ- dân thành th cao 69% 2001)ỉ ạ- Phân không uố ề+ đông: Phía Đông và Đông nam Ôxtrâylia, Niu-Dilen,ơ ắPapua Niu Ghinê+ th a: Trung tâm Ôxtrâylia, các .ơ ả- Thành ph dân :â ư+ Ng 20%ườ ị+ Ng nh 80%, có đa ng ngôn ng và văn hóa.ườ ữ* Nguyên nhân: Do ph dân là con cháu ng châu Âu ườđ xâm chi và khai phá thu th XVIII.ế 0,250,50,250,250,250,250,251.0Câu Ch ng minh ượ Liên minh châu Âu mô hinh liên minh ôtoàn di nh Th gi i.ệ (2.5 đ)* Liên minh châu Âu mô hinh liên minh toàn di nh Thô ếgi iớ vi nó có ch toàn di n:ơ ệ- Chính tr Có quan pháp là ngh vi châu Âu.ị ệ- Kinh Có chính sách chung, có th ng ti chung (đ ngế ồ-rô), do thông hàng hoá, ch n.Ơ ố- Văn hóa xã i: Chú tr ng tính đa ng văn hoá vàô ềngôn ng .ữ 0,50,50,50,5- Xã quan tâm ch tài tr ngo ng trao sinhô ổviên, đào lao ng có tay ngh .ạ 0,5Câu Nêu đi dân châu Âu. già đi dân châuượ ốÂu gây ra nh ng khó khăn gi kinh xã các ướ ơchâu này.ụ 2.5* đi dân cặ ư- dân: 727 tri ng năm 2001)ố ườ- gia tăng dân nhiên th (0,1%).ỉ ấ- Dân châu Âu đang già đi.ư- Dân phân không ng u: Đông dân ng ng, thung lũng, duyên i.ơ Th dân phía c, núi cao.ư ắ* Khó khăn dân :ề Dân già, thi lao ng, làn sóng nh pố ậc gây nhi t: ng, kinh chính tr xã i.ư 0,250,250,250,250,250,251.0An Th nh, ngày 19 tháng năm 2018ạKý duy Ng ra đệ ườ ềNguy Công Hi pê