Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 2 lịch sử lớp 8

5d03bea855586640869ff92f965a206b
Gửi bởi: ngọc nguyễn 17 tháng 9 2018 lúc 22:04:37 | Được cập nhật: 21 tháng 5 lúc 17:26:44 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 547 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

MA TR THI KÌ II.Ậ ỌNăm c: 2017-2018ọMôn: ch 8ị ộN dung Bi tế Hi uể ngậ ụ1/ Cu khángộchi 1858 –ế ừ1884 Trình bày iộdung nơ ảc Hi củ ướNhâm Tu tấ1862?S đi m: 2ố ểT 20%ỷ đi m: 2ố ểT 100% ệTSĐ2/ Phong tràokháng chi nếch ng Phápốtrong nh ngữnăm cu th kố ỉXIX. Trình bày nh ngữnét chính ềphong trào ầV ng (1885-ươ1896)S đi m: 2ố ểT 20%ỷ đi m: 2ố ểT 100% ệTSĐ3/ Chính sáchkhai thác thu cộđ th cị ựdân pháp vành ng chuy nữ ểbi kinh ,ế ếxã Vi tộ ệNam. Vào cu th ỉXIX th ỉXX, th dân ựPháp đã thi hành nh ng chính ữsách gì kinh ềt Vi Nam? ệM đích ủcác chính sách đó? Tác ng chính ủsách khai thác thu cộđ đó kinh ớt Vi Nam.ế ệS đi m: 6ố ểT 50%ỷ đi m: 3ố ểT 50%ỷ ệTSĐ đi m: 3ố ểT 50% TSĐỷ ệT ng: 10 đi mổ ểT 100%ỷ đi m: 3ố ểT 30%ỷ đi m: 4ố ểT 40%ỷ đi m: 3ố ểT 30%ỷ ệGVBMTr ng Th Thanh Tuy nươ ềPhòng GD ĐT Long ThànhTr ng THCS Tân Hi pườ THI KỲ II ỌNăm c: 2017 2018ọMôn: ch 8ị ớTh gian: 45 phút (ờ không th gian giao để )Đ bài:ềCâu 1: (2 đi m)ểTrình bày dung Hi Nhâm Tu 1862.ộ ướ ấCâu2: (2 đi m)ểTrình bày nh ng nét chính phong trào ng (1885-1896).ữ ươCâu 3: (6 đi m)ểVào cu th XIX th XX, th dân Pháp đã thi hành nh ng chính sách gì ềkinh Vi Nam? đích các chính sách đó? Tác ng chính sách khai ủthác thu đó kinh Vi Nam.ộ ệ- t-ếĐÁP ÁN THI KÌ IIỀ ỌNăm c: 2017-2018ọMôn: ch 8ị ửCâu dung tr iộ Đi mểCâu 1:(2đ) Trình bày dung Hi Nhâm Tu ướ ấ1862- Tri đình th nh quy cai qu Pháp ba ướ ởt nh mi Đông Nam Kì Gia nh, nh ng, Biên Hòa) ườvà Côn lôn.ả- ba bi n: Đà ng, Ba t, Qu ng Yên cho Pháp ảvào buôn bán cho phép ng Pháp và Tây Ban Nha do ườ ựtruy Gia Tô, bãi nh tr đây.ề ướ- th ng cho Pháp kho chi phí ng ng ườ ươ ươ288 ng c.ạ ạ- Pháp tr thành Vĩnh Long cho tri đình ch ng nào ừtri đình bu dân chúng ng ng kháng chi n.ề ượ (0.5đ) (0,5đ)(0.5đ)(0,5đ)Câu 2:(2đ) Phong trào ng 1885-1896:ầ ươ- Sau khi cu ph công phái ch chi kinh thành ạHu th i, Tôn Th Thuy vua Hàm Nghi ch ra ạTân (Qu ng Tr ), đây ông nhân danh vua Hàm Nghi ạxu ng chi ng kêu văn thân sĩ phu ng lên ươ ứgiúp vua c.ứ ướ- Phong trào di ra qua giai đo n:ễ ạ+ Giai đo (1885-1888): phong trào bùng và lan ng ộkh cắ ướ+ Giai đo (1888-1896): phong trào quy trong nh ng ữcu kh nghĩa trung kì và Trung kì.ộ 1đ1đCâu 36đ Chính sách kinh ế*Nông nghi p:ệ- Pháp nh vi đo ru ng đátẩ ướ ộ- Bóc nông dân theo ki phát canh thu tô.ộ ể* Công nghi p:ệ- trung vào khai thác than và kim lo iậ ạ- Xây ng công nghi nh xi măng, ch, ạngói, đi n, c...ệ ướ* Giao thông i:ậ ả- Xây ng th ng giao thông tăng ng bóc ườl kinh và đàn áp phong trào tranh nhân dân.ộ ủ*Th ng nghi pươ ệ- gi quy th tr ng.ắ ườ- Tăng thêm các lo thu và đánh thu ng.ạ ặM đích:ụ 0,50,50,50,5V vét, bóc ng i, nhân dân Vi Nam ườ ệđ làm giàu cho Pháp.ể ảTác ng:ộ- Tích c: cu khai thác Pháp làm xu hi công ềnghi thu mang th dân, thành th theo ịh ng hi ra i, làm xu hi kinh ướ ướ ếhàng hóa, tính ch cung kinh cũ phá ịv .ỡ- Tiêu c:ự+ Tài nguyên thiên nhiên khai thác cùng ki tị ệ+ Nông nghi chân ch công nghi phát tri ểnh gi t, thi công nghi ng.ỏ ặ-> kinh Vi Nam là xu nh ỏl và ph thu c.ạ đ1,5 đ1,5đGVBMTr ng Th Thanh Tuy nươ ềĐ NG MÔN CH KÌ IIỀ ƯƠ Ọ1.T sao th dân Pháp xâm ta? ượ ướ2. dung hi Nhâm Tu 1862?ộ ướ ấ3. Th dân Pháp đánh chi Kì th nh nh th nào?ự ế4. Th dân Pháp đánh chi Kì th nh nh th nào?ự ế5. Trình bày chi th ng Gi 1, 2, nghĩa.ế ầ6.Trình bày dung hi Hác-măng, Pa-t -n t. sao nói năm ướ ừ1858 năm 1884 là quá trình tri đình Hu đi hàng ng ướ ầhàng toàn tr quân xâm c?ộ ướ ượ7.Trình bày nguyên nhân, di bi n, qu cu ph công ph ch chi ạkinh thành Hu (7/1885).ế8. Phong trào ng (1885-1896).ầ ươ9. Nh ng nét chính kh nghĩa ng Khê. Vì sao đây là cu kh nghĩa tiêu bi ươ ểnh t?ấ10. Nh xét phong trào vũ trang ch ng Pháp cu th XIX: th gian, bàn, ịl ng, tính ch t, ph ng pháp tranh, qu nghĩa.ự ượ ươ ả11. Tình hình Vi Nam cu th XIX?ệ ỉ12. dung nh ng ngh cách?ơ ả13. các ngh cách? ch các ngh cách?ế ả14. Vào cu th XIX th XX, th dân Pháp đã thi hành nh ng chính sách gì ữv chính tr kinh văn hóa, giáo Vi Nam.? đích các chính sách đó? ủTác ng chính sách khai thác thu đó kinh xã Vi Nam.ộ ệ15. Nêu đi xu ng th XX.ể ướ ướ ỉGVBMTr ng Th Thanh Tuy nươ