Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 2 Hóa 11 trường THPT Thống Nhất mã đề 04 năm 2020-2021

1644bfeab6885747ea448202cda5b7d4
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 1 tháng 8 lúc 1:08:02 | Được cập nhật: 7 giờ trước (17:19:05) bởi: pascaltinhoc8 | IP: 248.216.172.95 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 35 | Lượt Download: 1 | File size: 0.060416 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC ĐỀ THI KIỂM TRA LẦN 3 NĂM HỌC 2015 - 2016

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020 - 2021

TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT Môn: HÓA Khối 11

Số mật mã do chủ khảo ghi

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Thời gian: 45 Phút (Không kể phát đề)

Họ và tên…………………………………......Lớp 11A….SBD………….Dân tộc…………

Họ tên GT 1…………………………………Chữ ký ………………

Họ tên GT 2…………………………………Chữ ký……………….

MÃ ĐỀ: 116

Câu 1. Lấy một lượng Na kim loại phản ứng vừa hết với 12,4 gam hỗn hợp X gồm ba ancol no, đơn chức thì thu được 3,36 lít H2 (đktc) và m gam rắn Y. Giá trị của m là:

A. 19,0 gam. B. 15,7 gam. C. 15,85 gam. D. 19,3 gam.

Câu 2. Cho 6,52 gam hỗn hợp phenol và ancol etylic tác dụng hết với Na kim loại dư, thấy thoát ra 1,12 lít H2 (đktc). Phần trăm số mol của phenol trong hỗn hợp là:

A. 50%. B. 60%. C. 75%. D. 40%.

Câu 3:Hỗn hợp X gồm ancol metylic, ancol etylic và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 15,68 lít khí CO2 (đktc) và 18 gam H2O. Mặt khác, 80 gam X hòa tan được tối đa 29,4 gam Cu(OH)2. Phần trăm khối lượng của ancol etylic trong X là

A. 23%. B. 46%. C. 16%. D. 8%.

Câu 4 : Cho 3,5 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức tác dụng với Na vừa đủ thu được 1,12 lít H2 ở đktc. Sau phản ứng cô cạn thu được m gam muối. Giá trị m là :

A. 5,7 gam B. 6,2 gam C. 7,5 gam D. 4,2 gam

Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn 1 anken, rồi dẫn hết sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đựng dd H2SO4 đặc, dư, bình 2 đựng dd Ca(OH)2 dư. Sau phản ứng thấy ở bình 2 có 15 gam kết tủa. Khối lượng bình 1 tăng là:

A. 2,7 gam. B. 2,2 gam. C. 3,5 gam. D. 4,4 g.

Câu 6. Cho 4,0 g propin tác dụng với AgNO3 dư trong dd NH3. Số gam kết tủa tối đa thu được bằng:

A. 14,7 gam. B. 24 gam. C. 10,8 gam. D. 21,6 gam.

Câu 7. Chất nào sau đây khi cộng H2O (H+, to) chỉ cho một sản phẩm duy nhất:

A. CH3-CH=CH-CH3. B. CH2=CH-CH3. C. CH2=CH-CH2-CH3. D. CH2=C(CH3)2.

Câu 8. Khi cộng H2 (Ni, to) vào buta-1,3-dien theo tỉ lệ mol 1:1 tạo ra số sản phẩm đồng phân cấu tạo là:

A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

CDrawObject2 âu 9. Cho chất sau: CH3−CH2−CH−CH3. Tên gọi theo danh pháp thay thế của chất này là:

CH3

A. pentan. B. 2-metylbutan. C. 2-etylpropan. D. isopentan.

Câu 10. Để nhận biết: etin, eten, etan. Người ta dùng thuốc thử là:

A. dd Br2, dd AgNO3/NH3. B. dd Br2.

C. dd AgNO3/NH3. D. dd quỳ tím.

Câu 11. Đốt cháy hoàn toàn 1,568 lít hiđrocacbon A (đktc) thu được CO2 và H2O. Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy bằng nước vôi trong dư thấy khối lượng bình đựng dd Ca(OH)2 tăng 17,36 gam và trong bình có 28 gam kết tủa. Công thức phân tử của A là:

A. C3H6. B. C4H8. C. C3H8. D. C4H10.

Câu 12. Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức liên tiếp trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 140oC. Sau phản ứng được hỗn hợp Y gồm 5,4 gam nước và 19,4 gam 3 ete. Hai ancol ban đầu là

A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH.

C. C3H5OH và C4H7OH. D. C3H7OH và C4H9OH.

Câu 13. Một anđehit no, đơn chức có tỉ khối hơi so với không khí bằng 2. Công thức của anđehit là:

A. HCHO. B. CH3CHO. C. C2H5CHO. D. C3H7CHO.

Câu 14. Oxi hoá hoàn toàn 1,76 gam anđehit no đơn chức, mạch hở bằng một lượng dd AgNO3/NH3 vừa đủ thu được 8,64 gam Ag. CTPT của anđehit là:

A. HCHO. B. C2H5CHO. C. C3H7CHO. D. CH3CHO.

Câu 15. CTPT của ankanal có 27,5862% Oxi theo khối lượng là

A. HCHO. B. CH3CHO. C. C2H5CHO. D. C3H7CHO.

Câu 16. Cho các chất sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hiđroxit. Số cặp chất tác dụng được với nhau là A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 17. Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.

Câu 18. Hãy hoàn chỉnh sơ đồ phản ứng sau: CH4 → X → Y → PVC

A. C3H4, CH3CH=CHCl. B. C2H6, CH2=CHCl.

C. C2H4, CH2=CHCl. D. C2H2, CH2=CHCl.

Câu 19. Số ancol bậc 2, no, đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng oxi bằng 18,18%:

A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 20. Hãy chọn câu phát biểu đúng về phenol:

1. Phenol là hợp chất có nhóm –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử Cacbon của vòng benzen.

2. Phenol có tính axit nhưng nó là axit yếu hơn axit cacbonic.

3. Phenol tan vô hạn trong nước lạnh.

4. Phenol tan trong dung dịch NaOH tạo thành natri phenolat.

A. 1, 2, 3. B. 1, 3, 4. C. 1, 2, 4. D. 2, 3, 4.

Câu 21. Để phân biệt ba chất lỏng sau: Glixerol, etanol, hexan, thuốc thử cần dùng là:

A. Cu(OH)2, dd Br2. B. Quỳ tím, Na. C. Cu(OH)2, Na. D. Dd Br2, quỳ tím.

Câu 22: Cho m gam một ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối

đối với hiđro là 15,5. Giá trị của m là (cho H = 1, C =12, O = 16)

A. 0,92. B. 0,32. C. 0,64. D. 0,46

Câu 23:Oxi hoá 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO, H2O và CH3OH dư). Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3, được 12,96 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi hoá CH3OH là

A.76,6%. B. 80,0%. C. 65,5%. D. 70,4%.

Câu 24. Cho 0,125 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dd AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 37,8 gam Ag. Hai anđehit trong X là

A. HCHO và C2H5CHO. B. HCHO và CH3CHO.

C. C2H3CHO và C3H5CHO. D. CH3CHO và C2H5CHO.

Câu 25 (1,5 đ): C2H4 C2H5Cl C2H5OH CH3CHO C2H5OH CH3COOH.

Câu 26 (2,5 đ): Cho natri kim loại tác dụng vừa đủ với 12.4 gam hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp trong dãy đồng đẳng của ancol etylic thấy thoát ra 3,36 lit H2(đktc).

  1. Tìm CTPT từng ancol.

  2. Xác định thành phần phần trăm khối lượng của từng chất trong hỗn hợp ban đầu.

  3. Cho 9,3 gam hỗn hợp 2 ancol trên vào CuO dư đun nóng đến phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp X gồm 2 andehit. Dẫn hỗn hợp X qua AgNO3 trong NH3 dư thu đươc m gam kết tủa. Tính m =?

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:H =1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, S =32, Cl = 35,5, K = 39, Ca = 40, Cr = 52, Fe=56, Cu = 64, Zn = 65, Ag = 108, Ba=137