Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 1 Toán lớp 4 [9]

6f0c20f726e7869baacad1584e8271a9
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 24 tháng 5 lúc 16:55:17 | Được cập nhật: hôm kia lúc 12:33:19 | IP: 249.167.169.244 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 13 | Lượt Download: 0 | File size: 0.021866 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Họ và tên:………………………………………Lớp:4

Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước các câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm) M1TN

a. Số 85 201 890 được đọc là:

A. Tám trăm năm mươi hai triệu không trăm mười tám nghìn chín mươi
B. Tám mươi lăm triệu hai trăm linh một nghìn tám trăm chín mươi
C. Tám triệu năm trăm hai không một nghìn tám trăm chín mươi
D. Tám nghìn năm trăm hai mươi triệu một nghìn tám trăm chín mươi

b. Chữ số 2 trong số 7 642 874 chỉ:

A. 20 000                 B. 200                    C. 200 000                   D. 2000

Câu 2: (0,5 điểm) Cho tứ giác MNPQ như hình vẽ góc vuông thuộc đỉnh nào sau đây? M2TN

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 4

A. Đỉnh M      B. Đỉnh P     C. Đỉnh N   D. Đỉnh Q

Câu 3. (1 điểm) M1TN

a. 1 tấn = ............kg

A. 1000                   B. 100                    C. 10000                       D. 10

b. 2 giờ = ............phút

A. 60 phút                 B. 90 phút              C. 120 phút          D. 50 phút

Câu 4. (0,5 điểm) Số trung bình cộng của 125, 150 và 97 là ….. M2TN

A. 98                 B. 124              C. 120         D. 245

Câu 5. (1 điểm) Trong các số: 1000; 867; 7535; 5401. Số nào chia hết cho 2? M1TL

Số chia hết cho 2 là………………………………………………………………

Câu 6: (0,5 điểm). Tính bằng cách thuận tiện nhất. M3TN

94 x 12 + 94 × 88 = ….?

A. 9400                   B. 8400                    C. 5700                       D. 1010

Câu 7. (1 điểm) Trong các số: 107; 5643; 7853; 96. Số nào chia hết cho 9? M1TL

Số chia hết cho 9 là………………………………………………………………

Câu 8. (2 điểm). Đặt tính rồi tính. M2TL

a. 76402 + 12856;        b. 49172 – 28526; c. 334 × 27 ;                d. 128 472 : 6

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: (1,5 điểm). Hai bạn Vừ và Dung hái được tất cả 236 quả cam. Dung hái được ít hơn Vừ 24 quả. Hỏi bạn Dung hái được bao nhiêu quả cam, bạn Vừ hái được bao nhiêu quả cam ? M3TL

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10: (1 điểm). M4TL

a) Số tự nhiên thích hợp khi thay vào x ta được: 3 < x < 5 là: x = ……………….

b) Tìm x biết: x + 273 = 942 - 6

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PHÒNG GD&ĐT BẮC YÊN

TRƯỜNG PTDTBTTH xã Hồng Ngài

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN CUỐI KÌ I

Lớp 4

Câu 1: (1,0đ) Đúng mỗi đáp án (0,5đ)

Câu a b
Đáp án B D
Điểm 0,5 0,5

Câu 2: (0,5) Đáp án C

Câu 3: (1,0đ) Đúng mỗi đáp án (0,5đ)

Câu a b
Đáp án A C
Điểm 0,5 0,5

Câu 4: (0,5đ) Đáp án B

Câu 5: (1đ) Đáp án: 1000

Câu 6. (0,5đ) Đáp án: A

Câu 7: (1đ) Đáp án: 5643

Câu 8: (2 điểm - mỗi phép tính đúng 0,5 đ)

a. 89258           b. 20646               c. 9018              d. 21412

Câu 9. (1,5 điểm)

Bài giải.

Số quả cam Dung hái được là : (0,5 điểm).

( 236 - 24 ) : 2 = 106 ( quả cam ).

Số quả cam Vừ hái được là : (0,5 điểm).

236 - 106 = 130 ( quả cam ).

Đáp số : Dung: 106 quả cam. (0,5 điểm)

Vừ: 130 quả cam.

Câu 10. (1 điểm)

a) x = 4

b) x + 273 = 942 - 6

x + 273 = 936

x = 936 – 273

x = 663