Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 1 Toán lớp 4 [8]

93d2f37db1f61433cf934149d617923e
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 24 tháng 5 lúc 16:52:51 | Được cập nhật: hôm kia lúc 11:46:24 | IP: 249.167.169.244 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 14 | Lượt Download: 0 | File size: 0.054176 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TRƯỜNG TH … KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm học : 2022-2023

Lớp: 4 . . . . Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (4 điểm )

Câu 1: Số 42 570 300 được đọc là: (1 điểm) (Mức 1)

  1. Bốn trăm hai mươi lăm triệu bảy mươi nghìn ba trăm.

  2. Bốn triệu hai trăm năm mươi bảy nghìn hai trăm.

  3. Bốn hai triệu năm bảy nghìn ba trăm.

  4. Bốn mươi hai triệu năm trăm bảy mươi nghìn ba trăm.

Câu 2: Các số 963 517; 936 751; 936 517; 963 751 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: (1 điểm) (Mức 1)

A. 963 751; 963 517; 936 751; 936 517

B. 936 517; 936 751; 963 517; 963 751. 12840

C. 936 517; 936 751; 963 751; 963 517;

D. 936 517; 963 751; 936 751; 963 517;

Câu 3: Kết quả đúng của phép tính 326 203 là: (1 điểm) (Mức 1)

A. B. C. D.

Câu 4: Kết quả của phép chia 21 870 : 54 là: (Mức 2).

A. 45 B. 405 C. 450 D. 4050

Câu 5: 3 m 3 dm = ...... dm. Số cần điền vào chỗ chấm là: (1 điểm)(Mức 1)

A. 303 B. 330 C. 33 D. 3003

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Viết tiếp vào chỗ chấm: (1 điểm) (Mức 2).

a/ Các cặp cạnh song song có trong hình bên là: A B

………………………………………………...

b/ Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình

là: ……………………………………………… D C

………………………………………………….

Câu 2: (3 điểm) Một đội công nhân sửa đường. Trong 15 ngày đầu đội sửa được 475 m đường, 12 ngày sau sửa được 470 m. Hỏi trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa được bao nhiêu mét đường? (Mức 3)

Bài giải

Câu 4: Tìm số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau mà số đó chia hết cho cả 2, 5 và 9. (1 điểm) (Mức 4)

Số cần tìm là: ………………….


ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

PHẦN 1: (5 điểm) Khoanh đúng mỗi câu được 1 điểm; kết quả là:

1. D ; 2. B; 3. C ; 4. B; 5. A

PHẦN 2: (5 điểm)

Câu 1. (1điểm) a. Cạnh AB song song với DC (0,5 điểm)

b. Cạnh AB vuông góc với AD (0,25 điểm); cạnh AD vuông góc với cạnh DC (0,25 điểm)

Câu 2: (3 điểm) Bài giải

Đội công nhân đó sửa đường hết tất cả số ngày là: (0,25 điểm)

  1. + 12 = 27 (ngày) (0,5 điểm)

Đội công nhân đó sửa được tất cả số mét đường là: (0,25 điểm)

475 + 470 = 945 (m) (0,5 điểm)

Trung bình mỗi ngày đội công nhân sửa được số mét đường là: (0,25 điểm)

945 : 27 = 35 (m) (0,75 điểm)

Đáp số: 35 mét đường (0,5 điểm)

Câu 3: (1 điểm) Số cần tìm là: 9810 được 1 điểm