Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2018-2019 mã đề 001

1c349d64dbfce470491c5e84ee1bb6de
Gửi bởi: Võ Hoàng 7 tháng 1 2019 lúc 6:14 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 19:10 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 371 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": S?? GD & ?T QUA?NG TRI?


(?? c 4 trang)
KI?M TRA HKI - N?M H?C 2018 - 2019
MN: TON
:Th?i gian lm bi 45 Pht; (?? c 25 cu)


H? tn: ????????????. S? bo danh: ??????Cu 1: Cho bi?t y t? l? thu?n v?i x theo h? s? t? l? a, x t? l? thu?n v?i z theo h? s? t? l? b (a;b ? 0 ) th:
A. y t? l? ngh?ch v?i x theo h? s? ab.
B. y t? l? thu?n v?i z theo h? s? t? l?
C. y t? l? thu?n v?i z theo h? s? t? l? ab
D. y t? l? thu?n v?i z theo h? s? t? l? <
Cu 2: S? x12 khng b?ng s? no trong cc s? sau ?y ?
A. x18 : x6 ( x 0 ) B. x4 . x8
C. (x3 )4 D. x2 . x6
Cu 3: Cho | x | = th
A. x = 0 ho?c x = B. x =
C. x = ho?c x = - D. x =
Cu 4: Cho tam gic ABC . Ta c :
A. = 108 0 B. > 180 0
C. = 180 0 D.
E. < 180 0
Cu 5: ???ng th?ng AB c?t ?o?n th?ng CD t?i M. ???ng th?ng AB l ???ng trung tr?c c?a ?o?n th?ng CD khi
A. AB CD v MC = MD B. AB CD ; M ? A; M ? B
C. AB CD v MC +MD = CD D. AB CD
Cu 6: b?ng :
A. 98 B. -98 C. 14 D. 14
Cu 7: Cho 20n : 5n = 4 th :
A. n = 2 B. n = 3 C. n = 1 D. n = 0
Cu 8: ?i?m thu?c ?? th? hm s? y = - 2x l :
A. M ( - 1; -2 ) B. N ( 1; 2 ) C. Q ( -1; 2 ) D. P ( 0 ; -2 )
Cu 9: N?u th a2 b?ng :
A. 27 B. 81
C. 3 D. 9
Cu 10: Cho tam gic ABC c gc ACx l gc ngoi t?i ??nh C c?a tam gic ABC. Kh?ng ??nh no sau ?y l sai:
A. B.
C. < D.
Cu 11: Ch?n cu pht bi?u ?ng nh?t
A. Hai ???ng th?ng khng song song l hai ???ng th?ng khng c ?i?m chung
B. Hai ???ng th?ng song song l hai ???ng th?ng c ?i?m chung
C. Hai ???ng th?ng khng c ?i?m chung g?i l hai ???ng th?ng song song v?i nhau
D. Hai ???ng th?ng song song l hai ???ng th?ng c v s? ?i?m chung.
Cu 12: Ch?n cu tr? l?i sai. Cho hnh bn Bi?t th
A.
B.
C.
Cu 13: K?t qu? lm trn s? 0, 7125 ??n ch? s? th?p phn th? ba l
A. 0, 710 B. 0, 713 C. 0, 712 D. 0, 700
Cu 14: Ch?n cu pht bi?u ?ng
A. Hai ???ng th?ng c?t nhau th vung gc
B. Hai d??ng th?ng vung gc t?o thnh hai gc vung
C. Hai ???ng th?ng vung gc th c?t nhau
D. Hai ???ng th?ng vung gc ch? t?o thnh m?t gc vung
Cu 15: Cho hai tam gic MNP v DEF c MN = DE; MP = DF , NP = EF . Ta c :
A. ? MNP = ? DEF B. ? MNP = ?EDF
C. ? NPM = ? DFE D. ? MPN = ? EDF
Cu 16: S? h?u t? no sau ?y khng n?m gi?a v
A. B. C. D.
Cu 17: Vi?t s? th?p phn 0,16 d??i d?ng phn s? t?i gi?n l
A. B. C. D.
Cu 18: Ch?n cu sai : Cc s? nguyn x, y m l :
A. x = 1, y = 6 B. x=2, y = -3
C. x = 2, y = 3 D. x = - 6, y = - 1
Cu 19: Cho hnh v? .Hy ch?n cu sai :
A. ? ABC = ? ADE ( c .g .c)
B. ? ABC = ? ADE ( c.c.c)
C. ? vung ABC = ? vung ADE ( c. huy?n - g. nh?n)
D. ? ABC = ? ADE (g .c .g)
Cu 20: Cho bi?t hai ??i l??ng x v y t? l? ngh?ch v?i nhau , khi x = 10 th y = 6 . H? s? t? l? a l
A. 60 B. M?t ?p s? khc
C. D.
Cu 21: Cho tam gic DEF c . Tia phn gic c?a gc D c?t EF t?i I . Kh?ng ??nh no sau ?y l sai:
A. IE = IF, DI = EF B. DE = DF ,
C. ? DIE = ? DIF D. DE = DF; EI = FI
Cu 22: Gc khng ??i ??nh v?i gc khi :
A. Tia Ox' l tia ??i c?a tia Ox v tia Oy l tia ??i c?a tia Oy'
B. Tia Ox' l tia ??i c?a tia Ox v
C. Tia Ox' l tia ??i c?a tia Oy v tia Oy' l tia ??i c?a tia Ox
D. Tia Ox l tia ??i v?i tia Oy v tia Ox' l tia ??i v?i Oy'.
Cu 23: Cho hnh v? Cc tam gic khng b?ng nhau theo tr??ng h?p c- c-c l :

A. ? ACE = ? ADE B. ?ADB = ?ABC C. ? BCE = ? BDE D. ? ABC = ? ABD
Cu 24: Cc t? l? th?c no sau ?y khng l?p thnh m?t t? l? th?c?
A. v B. v
C. v D. v
Cu 25: Cho ? PQR = ? DEF trong ? PQ = 4cm , QR = 6cm, DF= 5cm . Chu vi tam gic DEF l :
A. 17cm B. 16cm C. 14cm D. 15cm

------ H?T ------