Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi Học kì 1 môn Toán lớp 2 năm học 2018-2019 (26)

20843b2b20ca810481a5c6f2b50a8695
Gửi bởi: Võ Hoàng 15 tháng 1 2019 lúc 6:12 | Được cập nhật: 24 tháng 2 lúc 19:55 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 307 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Ma tr ki tra cu kì Năm c: 2017 2018ậ ọMôn Toán 2/ 1ớM ch ki th c,ạ ứkĩ năng câuốvà sốđi mể 1ứ 2ứ 3ứ 4ứ ng ổTN TL TN TL TN TL TN TL TN TLS và phép tính ốc ng, tr trong ừph vi 100.ạ câuố 2S đi mố 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 2,0Đ ng và đo ượđ ng: -ạ ượ ềxi-mét, ki-lô-gam. lít. Xem ng .ồ câuố1 1S đi mố ể1,0 2,0 1,0 2,0Y hình c:ế ọhình ch nh t, ậhình giác.ứ câuố 1S đi mố 1,0 1,0 1,0 1,0T ngổ câuố 4S đi mố 2,0 2,0 1,0 1,0 3,0 1,0 5,0 5,0Ma tr câu ki tra môn Toán cu kì 2.2ậ ớNăm c: 2017 2018ọSTT Ch đủ ềM 1ứ 2ứ 3ứ 4ứ ngộ1 cố câuố 01 01 02 01 5Câu số ……… …. …..2 ngạ ượvà đo iạl ngượ câuố 01 01 2Câu số3 tế ốhình cọ câuố 01 01 2Câu sốT ng câuổ 9H và ọtên: ...............................................L p: 2/ớ KI TRA CU KÌ NĂM C: 2017 2018ỌMôn: Toán 2ớTh gian: 40 phút (Không th gian phát )ể ềNgày ki tra: ..../...../ 2017ểĐi mể ng chằ Nh xét bài làm sinh.ậ ọ……………………………………………………………………………………………………………………Đ BÀIỀ TR NGHI (6 đi m) Khoanh tròn vào ch cái tr qu đúng:Ắ ướ ảCâu 1: li tr 69 là: (M1= 1đ)ố ướ A. 60 B. 68 C. 70 D. 80 Câu 2: nh có hai ch là: (M1= 1đ)ố ốA. 10 B. 90 C. 99 D. 100Câu 3: Đi u(<, >, =) thích vào tr ng: 23 45 90 30 (M1= 1đ)ề ốA. B. C. D. +Bài Khoanh vào ch tr câu tr đúng ướ (M3= 1đ)- 35 65 A. 90 B. 35 C. 100 D. 30 Câu (M1= 1đ) gi chi hay …..giờ A. 12 B. 13 C. 14 D. 15Câu (M1= 1đ)b, Hình bên có bao nhiêu hình giác? A. B. C. D. II. LU NỰ (4 đi m) Hoàn thành các bài sau:ể ậCâu 1: tính tính: (M2 2đ)ặ a, 26 29 b, 45 38 c, 41 27 d, 60 16…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Số ?Câu 2: Nhà Lan nuôi con bò a. Ngày th nh con bò này cho 43ộ a. ngày ữth hai nó cho ít ngày th nh 18ứ a. ngày th hai con bò cho bao nhiêu ứlít a? (M2= 2đ) Bài gi iảĐáp án ki tra kỳ Năm 2017 2018ể ọI TR NGHI MẮ đi m) ểCâu (M1= 1đ) ..... B. 16Câu 2: nh có hai ch là: (M1= 1đ)ố C. 99 Câu 3: Đi u(<, >, =) thích vào tr ng: 23 45 90 30 (M1= 1đ)ề B. Bài Khoanh vào ch tr câu tr đúng ướ (M3= 1đ)- 35 65 C. 100 Câu (M1= 1đ) gi chi hay …..giờ B. 13 Câu (M1= 1đ)b, Hình bên có bao nhiêu hình giác? C. II. LU NỰ (4 đi m) ểCâu 1: tính tính: (M2 2đ)ặ ồCâu 2: (M2= 2đ) Bài gi i:ảNgày th hai con bò cho lít là: 0,25 đi m)ứ (ho lít ngày th hai con bò là:) 43 18 25 đi m)ể Đáp 25 0,25 đi m)ố 26 26 26 29 29 55 55 55 45 45 45 38 38 83 83 83 41 41 41 27 27 14 14 14 60 60 60 16 16 44 44 44Số ?+