Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 1 môn toán học lớp 10

2580209767c5caba28337e26d2f4787d
Gửi bởi: Võ Hoàng 9 tháng 12 2018 lúc 4:54:03 | Được cập nhật: 19 tháng 4 lúc 6:16:14 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 518 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THCS THPT M.V. LÔMÔNÔXỐPNhóm Toán 10 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ TOÁN10Năm học 2017 2018Thời gian làm bài 90 phútĐỀ SỐ 1A- PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Trong mặt phẳng tọa độ ()Oxy cho các điểm ()()()1;3 2;0 4; .A C- Tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là:A. 11;3æ ö-ç ÷è B. 11;3æ ö- -ç ÷è C. 11;3æ öç ÷è D. 11;3æ ö-ç ÷è .Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ ()Oxy cho các điểm ()()()1;2 2; ;0A x- Giátrị của để điểm nằm trên đường thẳng AB là:A. 1x=- B. 5x= C. 15x= D. 0x= .Câu 3. Cho tam giác ABC đều. Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: A. AB BC CA+ =uuur uuur uuur B. AB BC AC- =uuur uuur uuur C. AB AC BC= =uuur uuur uuur AB AC BC= =uuur uuur uuur .Câu 4. Cho tam giác ;ABC là trung điểm ;AB là điểm nằm trên đoạn ACsao cho ;CN NA K=uuur uuur là trung điểm đoạn MN Khi đó:A. 1.4 6AK AB AC= +uuur uuur uuur B. 1.2 3AK AB AC= +uuur uuur uuurC. 1.4 3AK AB AC= +uuur uuur uuur D. 2.2 3AK AB AC= +uuur uuur uuurCâu 5. Cho tam giác ABC Tìm đẳng thức sai trong các đẳng thức sau: A. 1sin2S bc A= B. 4abcSR= C. pr =. ()()()2S c= .Câu 6. Cho tam giác ABC có 3; 5; 4a c= Khi đó tam giác ABC có tính chất là:A. Tam giác ABC vuông tại B. Tam giác ABC vuông tại C. Tam giác ABC vuông tại D. Tam giác ABC có một góc tù.Câu 7. Cho tam giác ABC có 7; 8; 5a c= Khi đó số đo góc của tam giác ABC là:A. 030 B. 045 C. 060 D. 0120 .Câu 8. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn bán kính 6R =. Biết rằng chu vi tam giác 13p= Khi đó biểu thức sin sin sinM C= có giá trị là:A 1312M= B. 136M= C. 133M= D. 139M= .Câu 9. Điều kiện xác định của phương trình 11 02 1xx- =+ là:A 0x ³. .12x£ 12x>- 12x<- .Câu 10. Cho phương trình ()29 0x x- Số nghiệm của phương trình là:A 3. 2. 1. 0.Câu 11. Giải hệ phương trình 23 82 2x yx yì+ =-ïí- =ïî ta được các nghiệm là:A .23xyì =-í=-î 23xyì =í=î .C 36 8x xy yì =- =-Úí í=- =-î 38 6x xy yì =- =-Úí í=- =-î Câu 12. Giá trị của để hệ phương trình 57mx yx yì =í- =î có nghiệm duy nhất là:A 2m =. 2m=- .2m¹ 2m ¹. Câu 13. Tung độ đỉnh của parabol 22 3y x= là:A.1- B.4 C. D. Câu 14. Giá trị nào của thì hàm số ()– 2y k= nghịch biến trên tập xácđịnh của hàm số.A. 1k ¡ là:A 2: " "A x" >¡ 2: " "A x" £¡ .C 2: " "A x" <¡ 2: " "A x$ £¡ .Câu 22. Cho tập hợp {}| 4A x= £¢ Tập hợp viết dưới dạng liệt kê phần tử là:A {}1;2; 3;4 {} 2; 3. {}2; 3; {}1; 2; .Câu 23. Cho hai tập hợp 33; 52 2A Bé ö÷ ÷ê ê= -÷ ÷÷ ÷÷ ÷ê êø øë Khi đó BÈ là: A. )3; 5é-êë 3;2 2é ö÷ê-÷÷÷êøë C.33;2é ö÷ê- -÷÷÷êøë 3; 52é ö÷ê÷÷÷êøë .Câu 24. Phương trình 22 0x mx m- có hai nghiệm trái dấu khi:A 3m> B. 3m< C. 3m ³. D. 3m£ .B- PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)Bài 1. (2,5 điểm)a) Giải phương trình: 24 3x x- -b) Giải hệ phương trình: 28( 2)( 2) 12x yx yì+ =ïí+ =ïîBài 2. (1,0 điểm) Cho tam giác MNP có (1; 1), 2;1), (3;2)M P- -a) Chứng minh tam giác MNP vuông tại .b) Tìm tọa độ điểm sao cho: 0MQ NQ PQ+ =uuuur uuuur uuur rBài 3. (0,5 điểm) Cho tam giác ABC biết: 03, 30AB AC A= Tính BC và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC