Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 1 môn tiếng việt (Đề 8) năm học 2019 - 2020

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 20 tháng 12 2019 lúc 12:25 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 17:50 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 437 | Lượt Download: 4 | File size: 0.037888 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": ?? thi h?c k 1 mn Ti?ng Vi?t l?p 1 n?m 2019 - 2020 - ?? 8
Th?i gian lm bi 60 pht
A/ KI?M TRA ??C: (10 ?i?m)
I. ??C THNH TI?NG: (7 ?i?m)
1. ??c cc v?n:
Ua, ?u, ??u, ong, ung, anh, inh, um, ot, t.
2 .??c cc t?:
M?i tn, m?a phn, vin ph?n, cu?n dy, v??n nhn, vng trn, v?ng tr?ng, bay li?ng, lu?ng cy, ???ng h?m.
3. ??c cc cu:
+ Nh?ng bng c?i n? r? nhu?m vng c? cnh ??ng.
+ Trn tr?i, b??m bay l??n t?ng ?n.
II. ??C HI?U: (3 ?i?m)
* ??c th?m v lm bi t?p: N?i cc t? ? c?t A v?i cc t? ? c?t B ?? t?o thnh c?m t? c ngh?a.
A/

B/

B/ KI?M TRA VI?T: (10 ?i?m)
1. Vi?t c t?: gh? ??m, nhu?m v?i, sng s?m, ???ng h?m (7 ?i?m)
2. Lm cc bi t?p: (3 ?i?m)
Ch?n v?n, ph? m ??u thch h?p ?i?n vo ch? tr?ng:
a. Ch?n v?n thch h?p ?i?n vo ch?
ong hay ng:
con ??.
cy th?...
b. Ch?n ph? m ??u x , s , ngh, ng thch h?p ?i?n vo ch? tr?ng (1 ?i?m)
L ...?en
?...e ??p.
??.? ng?i
???i mi.