Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 1 môn sinh học lớp 10

73cd1f784e19ff4acce86e88da1d5c3a
Gửi bởi: Võ Hoàng 7 tháng 1 2018 lúc 15:55:44 | Được cập nhật: hôm qua lúc 13:01:38 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 452 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ÔN HK SINH 10 NĂM 2017­2018Ậ ỌPh I. Tr nghi Câu bào nhân đc thành ph chính là:ế ượ ầA. Màng sinh ch t, bào ch t, vùng nhânấ bào ch t, vùng nhân, các bào quan ấC. Màng sinh ch t, các bào quan, vùng nhân D. Nhân phân hoá, các bào quan, màng sinh ch ấCâu Lo bào sau đây có ch nhi Lizôxôm nh là :ạ ấA. bào B. bào ng bào ch uế D. bào th kinh ầCâu Th gi sinh đc phân lo theo các đn nh đn là:ế ượ ớA. Gi iớ ngành chi loài.B. Gi iớ ngành chi loài.C Loài chi ngành gi iớ .D. Loài chi ngành gi iớCâu nào sau đây đúng theo th ti hoá th đn cao các ngành th t:ắ A. Quy t, rêu, tr n, kín B. tr n, kín, rêu, quy C.Rêu, kín, quy t, tr Dạ Râu, quy t, tr n, kín ạCâu Thu ng nào đây bao các thu ng còn i?ậ ướ ạA. Đng đn ườ B.Đng đa C. Đng đôi ườ ườ CácbonhidratCâu bào ng và đng t, màng sinh ch có thêm nh ng phân nào sau đây làm tăng tính đnh ườ ủmàng?A. Côlestêrôn B. Prôtêin. C. .Cacbon hiđrat D. Phôtpholipit.Câu Đc đi ARN khác ADN là :ặ ớA. Đi phân có trúc đa phân B. Có liên hiđrô gi các nuclêôtitạ ữC Có trúc chấ D. Đc nhi đn phân ượ ơCâu Đi đây đúng khi nói chuy th đng các ch qua màng bào là:ề ướ ếA. có năng ng cung cho quá trình chuy ượ ểB. Ch đc chuy có ng th sang có ng cao ượ ộC. Tuân th theo qui lu khu chủ tán D. Ch ra đng không ra th ậCâu di có ch nhi trong trúc nào sau đây?ắ ấA. Ch B. Các túi tilacoit C. Màng ngoài D. Màng trong ạCâu 10 Lipit là ch có đc tính ặA. Tan ít trong Tan nhi trong ướ ướ c. Không tan trong cướ d. Có ái nh iự ớn ướCâu 11 ng th n, tuy ng glucôz trong ti th trong máu, nh ng glucôz trong ti nạ ướ ướ ẫđc thu tr máu nh chuy n:ượ ểA. theo ki khu ch tán qua màng bào.ể B. theo ki th th qua màng bào.ể ếC. th đng qua màng bào.ụ D. ch đng qua màng bào.ủ ếCâu 12. Trong bào có bào quan đc ví nhế ượ " th ng sông ngòi kênh ch trên đng ru ng" đó là bàoquan nào? A. máy Gôngi B. Không bào C. Ty th D. ch tướ ấCâu 13 Thành ph hoá nên thành bào vi khu n:ầ ẩA. Xenlulôz B. Peptiđôglican C. Kitin D. SilicCâu 14 chuy ch qua màng có ng th sang có ng cao là ch :ậ ếA. Th th Ch đngủ C. Khuy ch tán D. Th đng ộCâu 15 Năng ng tích lu trong các liên hoá các ch trong bào đc là:ượ ượ ọA. Hoá năng B. Nhi năng C. Đi năng D. Đng năng ộCâu 16 Ch đây tham gia hoocmôn là:ấ ướ ạA.Stêroit B. Triglixêric C. Phôtpholipit D. ỡCâu 17 phân mARN có chi dài 5100Aộ 0, có rU=10%, rA= 20%, rG= 30%, rX= 40%. ng ng lo Nu ượ ạc phân ADN đã ng nên mARN này là:ủ A. A= T=1050, G=X= 450 A= T= 450, G=X= 1050 A= T=360, G=X= 840 D. A= T= 840, G=X= 360Câu 18 gen có 3900 liên Hộ ế2 A=20% .T ng nu gen là A. 1800 B. 2400 C. 1500. D. 3000 Câu 19. Đi khác nhau gi bào nhân th và nào nhân ơ1 1. Kích th bào nhân nh bào nhân th ướ 2. bào nhân ch phân ADN ng vòng còn bào nhân th ch ADN liên protein Histon.ế 3. bào nhân th không có th ng màng 4. bào nhân phân chia theo ki tr phân còn bào nhân th phân chia theo ki gián ti đáp án đúng: A. 1,2,4 B. 1,2,3 C. 1,3,4 D. 1,2,3,4,Câu 20 Ch năng ARN chuy là: ểA. chuy các nguyên li ng các bào quan B. Chuyên ch các ch bài ti bào ếC. chuy axít amin đn ribôxômậ D. ch năng trên ứCâu 21 Trong p, ngoài di và Enzim quang p, còn có ch a: ứA. ADN và ribôxôm B. ARN và nhi th C. Không bào D. PhotpholipitCâu 22: Cho các phát bi sau:ể(1) Ch năng ti th là cung năng ng ATP cho ho đng ng bào.ứ ượ ế(2) Phân prôtêin có th bi tính nhi cao.ử ộ(3) Đi ki chuy th đng qua màng sinh ch bào là có chênh ch ng bên trongề ộvà ngoài màng sinh ch t.ấ(4) Enzim vi khu su nóng ho đng nh nhi kho ng 35­ 40ủ ướ oC.(5) Enzim có ch là prôtêin.ả ấS phát bi đúng là:ố A. B. C. D. 4Câu 23 Bào quan có ch năng cung năng ng cho ho đng bào là ượ ếA. Không bào B. Nhân con C. Trung thể Ti thể Câu 24 Gi các nuclêôtit trên ch phân ADN có:ữ ửA. Các liên hidrô theo nguyên sungế B. liên ng liên hiđrôế ếC. liên ng liên hiđrô D. a,b,c đu đúng ềCâu 25 Năng ng ATP tích lu :ượ ởA. nhóm phôtphat B. Hai liên phôtphat phân đng ườC Hai liên phôtphat ngoài cùngế D. Ch liên phôtphat ngoài cùng ếPh I. Tr nghi ệCâu 1: a. trúc và ch năng màng sinh ch bào nhân th c.ấ b. ch năng Cacbohiđrat.ứ ủCâu 2: Vì sao ATP đc coi là đng ti năng ng” bào.ượ ượ ế2