Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 1 Hóa 11 tỉnh Quảng Nam mã đề 324 năm 2018-2019

9da5b74c3784b8b2dfa09e203807742b
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 1 tháng 8 lúc 0:57:21 | Được cập nhật: 13 tháng 8 lúc 23:22:48 | IP: 248.216.172.95 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 41 | Lượt Download: 1 | File size: 0.044467 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẢNG NAM

(Đề thi có 02 trang)

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

Môn: Hóa Học – Lớp 11

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

MÃ ĐỀ: 324

Họ và tên học sinh: ................................................................... SBD: .............. Lớp: ..........

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm)

Câu 1. Phản ứng Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O có phương trình ion thu gọn là

A. Ba2+ + Cl2- → BaCl2. B. H+ + OH- → H2O.

C. 2H+ + OH2- → 2H2O. D. Ba2+ + 2Cl- → BaCl2.

Câu 2. Thực hiện thí nghiệm với hai mẫu photpho X và Y như hình vẽ:

Mẫu X là

A. photpho tím. B. photpho đỏ. C. photpho đen. D. photpho trắng.

Câu 3. Trong công nghiệp, axit nitric được tổng hợp từ amoniac qua ba giai đoạn với hiệu suất của toàn bộ quá trình đạt 96%. Theo quá trình trên, từ 2 tấn amoniac người ta thu được m tấn dung dịch HNO3 60%. Giá trị của m là

A. 11,86. B. 12,87. C. 7,41. D. 12,35.

Câu 4. Ngày nay, amoniac lỏng được dùng làm chất sinh hàn trong thiết bị lạnh. Amoniac có công thức hóa học là

A. NH2. B. NH4. C. NH3. D. N2H4.

Câu 5. Nhỏ từ từ dung dịch HNO3 đến dư vào dung dịch NH4HCO3, hiện tượng xảy ra là

A. thoát ra khí mùi khai. B. xuất hiện kết tủa trắng.

C. thoát ra khí không màu. D. có kết tủa và sủi bọt khí.

Câu 6. Dung dịch X gồm 0,05 mol K+, 0,04 mol Cl-, 0,03 mol CO32- và NH4+. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 6,07. B. 5,51. C. 5,53. D. 5,77.

Câu 7. Một loại nước thải công nghiệp có pH = 9. Nước thải đó có môi trường

A. bazơ. B. axit. C. trung tính. D. lưỡng tính.

Câu 8. Khi thực hiện phản ứng giữa dung dịch HNO3 đặc với kim loại sinh ra khí NO2 độc hại. Để hạn chế khí NO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, ta phải đậy ống nghiệm bằng bông tẩm

A. nước vôi. B. giấm ăn. C. cồn y tế. D. nước cất.

Câu 9. Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch Y chứa 8m gam muối và x mol một chất khí duy nhất là N2O. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, kết thúc thí nghiệm có 64,6 gam NaOH đã phản ứng. Giá trị của x gần nhất với

A. 0,136. B. 0,082. C. 0,148. D. 0,122.

Câu 10. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. KOH. B. HNO3. C. Na2CO3. D. H3PO4.

Câu 11. Phân urê cung cấp cho cây trồng nguyên tố dinh dưỡng gì?

A. Nitơ. B. Canxi. C. Kali. D. Photpho.

Câu 12. Silic đioxit (SiO2) tan được trong dung dịch của chất nào sau đây?

A. HF. B. H3PO4. C. H2SO4 đặc. D. HNO3 đặc.

Câu 13. Dung dịch HNO3 0,0001M có pH bằng

A. 4. B. 11. C. 10. D. 3.

Câu 14. Dẫn từ từ CO2 vào dung dịch chỉ chứa 0,025 mol Ba(OH)2. Đồ thị dưới đây biểu diễn sự phụ thuộc của số mol kết tủa BaCO3 tạo thành theo số mol CO2.

Giá trị của x là

A. 0,025. B. 0,010. C. 0,035. D. 0,015.

Câu 15. Khí X không màu, không mùi, rất độc nhưng được dùng trong luyện kim để khử các oxit kim loại. Khí X là

A. NH3. B. CO. C. H2. D. CO2.

II/ PHẦN TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Hoàn thành phương trình hóa học cho các phản ứng sau:

a. AgNO3 b. CaCO3 + HCl →

c. P + Cl2d. C + O2

Câu 2 (1,5 điểm): Bảng dưới đây ghi lại kết quả quan sát khi nhỏ dung dịch Ba(OH)2 vào các ống nghiệm (1), (2), (3), đun nóng đựng một trong các dung dịch NH4NO3, K2CO3, KCl không theo thứ tự.

Ống nghiệm (1) (2) (3)
Hiện tượng Xuất hiện kết tủa trắng Thoát ra khí mùi khai Không hiện tượng

a. Các ống nghiệm (1), (2), (3) lần lượt chứa dung dịch của chất nào?

b. Viết phương trình hóa học xảy ra.

Câu 3 (1,0 điểm): Hòa tan hoàn toàn m gam Zn vào dung dịch HNO3 dư, thu được 313,6 ml khí NO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Tính giá trị của m.

Câu 4 (0,5 điểm): Một cái ao dùng để nuôi thủy sản chứa 7000 m3 nước có pH = 4,5. Trước khi nuôi, người ta làm tăng độ pH trong ao lên 7,0 bằng cách hòa m gam vôi sống (nguyên chất) vào nước trong ao. Tính giá trị m.

----------- HẾT ----------

Chú ý: Học sinh được phép sử dụng Bảng tuần hoàn các nguyên tố Hóa Học.