Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 1 Hóa 11 tỉnh Quảng Nam mã đề 323 năm 2018-2019

06df96a5bb83635c6a1d82127a383585
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 1 tháng 8 lúc 0:57:11 | Được cập nhật: 7 giờ trước (17:18:21) | IP: 248.216.172.95 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 33 | Lượt Download: 0 | File size: 0.046291 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẢNG NAM

(Đề thi có 02 trang)

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

Môn: Hóa Học – Lớp 11

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

MÃ ĐỀ: 323

Họ và tên học sinh: ................................................................... SBD: .............. Lớp: ..........

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm)

Câu 1. Một loại nước thải công nghiệp đã qua xử lý có pH = 7. Nước thải đó có môi trường

A. trung tính. B. bazơ. C. lưỡng tính. D. axit.

Câu 2. Axit photphoric được dùng trong công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, sản xuất phân bón… Axit photphoric có công thức hóa học là

A. H4P2O7. B. H3PO4. C. HPO3. D. H3PO3.

Câu 3. Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch Y chứa 8m gam muối và x mol một chất khí duy nhất là N2O. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, kết thúc thí nghiệm có 38,76 gam NaOH đã phản ứng. Giá trị của x gần nhất với

A. 0,090. B. 0,070. C. 0,050. D. 0,080.

Câu 4. Dẫn từ từ CO2 vào dung dịch chỉ chứa 0,02 mol Ba(OH)2. Đồ thị dưới đây biểu diễn sự phụ thuộc của số mol kết tủa BaCO3 tạo thành theo số mol CO2.

Giá trị của x là

A. 0,015. B. 0,005. C. 0,035. D. 0,020.

Câu 5. Phân lân cung cấp cho cây trồng nguyên tố dinh dưỡng gì?

A. Photpho. B. Nitơ. C. Kali. D. Cacbon.

Câu 6. Dung dịch HNO3 0,001M có pH bằng

A. 2. B. 11. C. 3. D. 12.

Câu 7. Dung dịch X gồm 0,07 mol K+, 0,04 mol Cl-, 0,03 mol PO43- và NH4+. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 8,08. B. 6,79. C. 8,01. D. 9,41.

Câu 8. Để khắc chữ trên thuỷ tinh (thành phần chủ yếu là SiO2) người ta dùng dung dịch của chất nào sau đây?

A. HF. B. HCl. C. H3PO4. D. HNO3.

Câu 9. Không nên bón phân đạm amoni cho cây trồng cùng lúc với

A. vôi sống. B. phân vi lượng. C. phân lân. D. phân kali.

Câu 10. Khi đốt cháy than đá, thu được hỗn hợp khí, trong đó có khí X không màu, không mùi, rất độc. Khí X là khí nào sau đây?

A. CO2. B. SO2. C. CO. D. NO2.

Câu 11. Thực hiện thí nghiệm điều chế và thu khí Y theo hình vẽ sau:

Khí Y là

A. HCl. B. CO2. C. NH3. D. NO2.

Câu 12. Trong công nghiệp, axit nitric được tổng hợp từ amoniac qua ba giai đoạn với hiệu suất của toàn bộ quá trình đạt 96%. Theo quá trình trên, từ 3 tấn amoniac người ta thu được m tấn dung dịch HNO3 60%. Giá trị của m là

A. 19,30. B. 18,53. C. 17,79. D. 11,12.

Câu 13. Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng đến dư vào dung dịch KHCO3, hiện tượng xảy ra là

A. có kết tủa và sủi bọt khí. B. thoát ra khí không màu.

C. xuất hiện kết tủa trắng. D. thoát ra khí mùi khai.

Câu 14. Phản ứng 2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O có phương trình ion thu gọn là

A. H+ + OH- → H2O. B. 2K+ + SO42- → K2SO4.

C. H2+ + 2OH- → 2H2O. D. K2+ + SO42- → K2SO4.

Câu 15. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. CH3COOH. B. C2H5OH. C. NaCl. D. H2O.

II/ PHẦN TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Hoàn thành phương trình hóa học cho các phản ứng sau:

a. Cu(NO3)2 b. MgCO3 + HCl →

c. P + O2d. C + H2

Câu 2 (1,5 điểm): Bảng dưới đây ghi lại kết quả quan sát khi nhỏ dung dịch AgNO3 vào các ống nghiệm (1), (2), (3) đựng một trong các dung dịch NH4NO3, NH4Cl, Na3PO4 không theo thứ tự.

Ống nghiệm (1) (2) (3)
Hiện tượng Xuất hiện kết tủa trắng Xuất hiện kết tủa vàng Không hiện tượng

a. Các ống nghiệm (1), (2), (3) lần lượt chứa dung dịch của chất nào?

b. Viết phương trình hóa học xảy ra.

Câu 3 (1,0 điểm): Hòa tan hoàn toàn m gam Cu vào dung dịch HNO3 dư, thu được 268,8 ml khí NO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Tính giá trị của m.

Câu 4 (0,5 điểm): Một cái ao dùng để nuôi thủy sản chứa 6000 m3 nước có pH = 4,4. Trước khi nuôi, người ta làm tăng độ pH trong ao lên 7,0 bằng cách hòa m gam vôi sống (nguyên chất) vào nước trong ao. Tính giá trị m.

----------- HẾT ----------

Chú ý: Học sinh được phép sử dụng Bảng tuần hoàn các nguyên tố Hóa Học.