Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017

ecb1daf8593eb2345fb66697ee2826a0
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 8 tháng 5 2017 lúc 21:51:34 | Được cập nhật: 13 tháng 5 lúc 1:03:39 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 510 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnPHÒNG GD&ĐTVĨNH NGƯỜ KI TRA II NĂM 2016Ề 2017Môn: Hóa 9ọ ớTh gian làm bài: 45 phútờ (Không th gian giao đ)ể ềBi nguyên kh a: Feế 56; Mg 24; 32; 16; 1; 12; Ca 40A. Ph tr nghi (2ầ ,0 đi m): Hãy ch đáp án đúng trong các câu sau:ọCâu Dãy các ch tác ng đc dung ch NaOH là:ấ ượ ịA. CO2 HCl, FeCl2 B. Ca(OH)2 FeCl2, HClC. FeO, CuCl2, HCl D. CuO, KNO3 ,CO2Câu 2: Nhóm ch các hiđrocacbon là:ấ ồA. C2 H6 O, CH3 Cl, C2 H4 O2 B. C2 H6 O, C3 H8 C2 H5 OHC. C2 H6 O, C6 H6 CO, H2 CO3 D. C2 H4 CH4 C2 H2 C6 H6 Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 2,08 gam Fe, Mg ng ng ượ ủdung ch Hị2 SO4 loãng, thu đc 1,344 lít hiđro đktc) và dung ch ch gam ượ ứmu i. Giá tr là:ị ủA. 9,52. B. 7,25. C. 7,84. D. 10,27.Câu 4: Axit axetic có th tác ng dãy ch nào sau đây: ấA. H2 O2 H2 O,CaCO3 B. Na, H2 O, NaOH, Cu C. Mg, NaOH, CO2, Br2 D. K, NaOH, CaCO3 CaO Câu 5: Nguyên có 11 electron đc thành p, ngoài cùng có 1ố ượ ớelectron.V trí trong ng tu hoàn là :ị ầA. 3, chu kì 2, nhóm B. 11, chu kì 3, nhóm I.ốC. chu kì 3, nhóm Iố D. 11, chu kì 2, nhóm II.ốCâu 6: Trong các nhóm hiđro cacbon sau, nhóm hiđro cacbon nào có ph ng đcả ặtr ng là ph ng ng:ư ộA. C2 H4 C2 H2 B. C2 H4 CH4 C. C2 H4 C6 H6 D. C2 H2 C6 H6 .Câu 7: Hòa tan 4,8 gam Mg ng dung ch HCl sau ph ng thu đc lítế ượkhí đktc. Giá tr là:ở ịA. 1,12 lít. B. 2,24 lít. C. 3,36 lít. D. 4,48 lít.Câu 8: ch cacbon chia làm lo i?ạ ạDoc24.vnA. lo i.ạ B. lo i.ạ C. lo i.ạ D. lo i.ạB. Ph lu (8ầ ,0 đi m)ểCâu 9: (3đi mể ). Vi ph ng trình hóa chuy đi sau đây:ế ươ ổCâu 10: (2 ,0 đi m)ểB ng ph ng pháp hóa c, hãyằ ươ trình bày cách nh bi dung ch đng trong cácậ ựl nhãn: HCl, NaOH, Naọ ấ2 SO4, Ca(OH)2 .Câu 11: (3 ,0 đi mể )Đt cháy hoàn toàn 50ml etylic Aố ượ 0, cho toàn ph cháy đi qua dung chộ ịCa(OH)2 thu đc 160g aư ượ ủa) Tính th tích không khí đt cháy ng đó. Bi không khí ch 20 thể ượ ượ ểtích oxib) Xác đnh A? bi kh ng riêng etylic là 0.8 g/ml.ị ượ ủDoc24.vnPHÒNG GD&ĐTVĨNH NGƯỜ NG CH KI TRA IIƯỚ ỲNĂM 2016Ọ 2017Môn: Hóa 9ọ ớA. Ph tr nghi m: (2,0 đi m)ầ ểCâu 8Đáp án CThang đi mể 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đB. Ph lu n:ầ (8,0 đi m)ểCâu dungộ Điểm9 PTHH hoàn thành đúng đc 0,5 đi m. ượ ể1, C6 H12 O6 Menruou 2C2 H5 OH 2CO22, C2 H4 H2 Axit C2 H5 OH. 3, C2 H5 OH O2 Mengiam CH3 COOH H2 O4, CH3 COOH C2 H5 OH02 ,H SO t  CH3 COOC2 H5 H2 O5, CH3 COOC2 H5 H2 02 ,H SO t  CH3 COOH C2 H5 OH6, CH3 COOH NaOH CH→3 COONa H2 ,0Chú ý: HS có th vi PTHH khác, đúng cho đi đaể ốPTHH đó.10 sinh trình bày đc cách nh bi và vi đc PTHH (ọ ượ ượ uếcó ch trong dung ch đc ượ 0,5 đi mể ,0­ Theo gi thi ta có:ả ế0,5Doc24.vn11 PTHH:C2 H5 OH O2 2CO2 H2 (1)mol: 0,8 2,4 1,6CO2 Ca(OH)2 CaCO3 H2 (2)Mol: 1,6 1,6 0,5­ Theo PTHH (1),(2) ta có: 0,5a th tích không khí đt cháy ng trên là:ậ ượ ượ0,5b khác, kh ng etylic nguyên ch có trong ngặ ượ ượ ượr etylic ban đu là:ượ ầSuy ra: 0,5V ban đu là:ậ ượ ầA 0,5Chú ý: sinh có th trình bày bài toán theo cách khác, ếđúng đt đi đaẫ