Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề Thi HK I môn Địa Lý lớp 10 Năm học 2015-2016

a85cc2fb74baea0242697dddc4817ced
Gửi bởi: ngọc nguyễn 11 tháng 10 2018 lúc 17:34:42 | Được cập nhật: 23 tháng 11 lúc 8:25:15 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 404 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GIÁO DỞ CỤ VÀ ĐÀO LONG ANẠTR NG THCS VÀ THPT BÌNHƯỜ KI TRA KỲ NĂM 201Ề 201 6MÔN: LÝ KH I: 10 CH NG TRÌNH: :PTỊ ƯƠ ỆTh gian làm bài: 45 phút. Không th gian phát )ờ ềĐ :ỀCâu 1( 2,0 đ): Các nhân th th và có nh ng nh th nào chố ưở ếđ sông? ta, ngu ti ch cho sông ngòi là nào? Vìộ ướ ướ ướ ốsao?Câu 2(2,0đ): Trình bày khái ni và nguyên nhân quy lu i. Quá trình đô thệ ịhóa có nh ng đi gì?ữ ểCâu 3(4,0đ): Nêu vai trò ngu phát tri kinh Ngành xu nôngủ ấnghi có nh ng đi gì?ệ ểCâu 4(2,0đ): Di tích, dân các châu năm 2005ệ ụChâu cụ Di tích (tri kmệ 2) Dân (tri ng i)ố ườChâu Phi 30,3 906Châu Mĩ 42,0 888Châu 31,8 3920Châu Âu 23,0 730Châu ngạ ươ 8,5 33a/ Tính dân các châu năm 2005 (ng i/kmậ ườ 2).b/ bi th hi dân các châu năm 2005. Nh xét.ẽ Giáo viên ra Nguy Th Thúy Anễ HẾTS GIÁO DỞ CỤ VÀ ĐÀO LONG ANẠTR NG THCS VÀ THPT BÌNHƯỜ ỸH NG CH KI TRA KÌ ƯỚ ỌNĂM 2015 2016ỌMÔN: LÝ KH I: 10 CH NG TRÌNH: PTỊ ƯƠ ỆCâu 1: Các nhân th th và có nh ng nh th nàoố ưở ết ch sông? ướ- th nh ng dòng ch y; mi núi, sông ch nhanhị ưở ướ ảh ng ng.ơ ằ- Th t: giúp đi hoà ch sông, gi lũ t.ự ướ ụ- m: đi hoà ch sông.ồ ướ* ta, ngu ti ch cho sông ngòi là nào? Vì sao.Ở ướ ướ ố- a. Vì ta có khí nhi gió mùa.ướ ướ 0.5đ0.25đ0.25đ1.0đCâu 2: Trình bày khái ni và nguyên nhân quy lu i. ớ- Là thay có quy lu các thành ph lí và nh quan líự ịtheo vĩ (t xích c).ộ ự- Nguyên nhân: do ng hình Trái và tr i.ạ ờ*Quá trình đô th hóa có nh ng đi gì?ị ể- Dân thành th có xu ng tăng nhanhư ướ- Dân trung vào các thành ph và nư ớ- Ph bi ng rãi ng thành thổ 0.5đ0.5đ0.25đ0.5đ0.25đCâu 3: Nêu vai trò ngu phát tri kinh ế- trí lí: thu ho gây khó khăn cho vi trao i, ti hay cùngị ậphát tri gi các vùng trong c, gi các qu gia nhau; góp ph nể ướ ầđ nh ng có nh trong phân công lao ng qu .ị ướ ế- Ngu nhiên là nhiên quá trình xu t.ồ ấ- Ngu kinh xã i: có vai trò quan tr ng ch chi phátồ ượtri phù đi ki th trong ng giai đo n.ể ướ ạ*Ngành xu nông nghi có nh ng đi gì?ả ể- tr ng là li xu ch và không th thay th c.ấ ượ- ng xu nông nghi là cây tr ng và nuôiố ượ ậ- xu nông nghi có tính mùa .ả ụ- xu nông nghi ph thu ch ch vào đi ki nhiên.ả ự- Trong kinh hi i, nông nghi tr thành ngành xu hàng hóa.ề 1.0đ0.5đ0.5đ0.5đ0.25đ0.25đ0.5đ0.5đCâu 4: a/ Tính dân các châu năm 2005 (ng i/kmậ ườ 2).- Châu Phi: 30 ng i/kmườ 2- Châu Mĩ: 21 ng i/kmườ 2- Châu Á: 123 ng i/kmườ 2- Châu Âu: 32 ng i/kmườ 2- Châu ng: ng i/kmạ ươ ườ 2b bi th hi dân các châu năm 2005. ụ- bi đúng, chính xác, th mĩ.ẽ ẩ- Thi tên bi .ế ồ- Thi .ế ị- Không ghi li trên t.ố ộ- Chia sai t.ỉ ộ- Chia tr tung sai không ch đi bi .ỉ ồ* Nh xét:ậ- Nhìn chung dân các châu năm 2005 có chênh ch: cao nh làậ ấchâu (123 ng i/kmườ 2), th nh là châu ng (4 ng i/kmấ ươ ườ 2). 0.5đ1 .0đ-0.25đ-0.25đ-0.25đ-0.25đ0.5đ Giáo viênNguy Th Thúễ nS GIÁO VÀ ĐÀO LONG ANỞ TR NG THCS VÀ THPT BÌNHƯỜ ỸMA TR KI TRA KÌ IẬ ỌNĂM 2015 2016ỌMÔN: LÍ P: 10 CH NG TRÌNH PTỊ ƯƠ ỆCh ềM đứ Nh bi tậ Thông hi uể ng ụ- Th quy n. sủ ốnhân nh ng iố ưở ớch sông. tế ướ ộs sông trên Trái t.ố ấ…………………………..20%TSĐ; 2,0 đi mểS câu: câuố Các nhân th ,ố ếth và mự ầcó nh ng nhả ưở ưth nào ch đế ộn sông? ướ……………………S đi m: 1,0 đi mố ểS câu:0.5ố ta,Ở ướngu ti pồ ến chướ ủy cho sôngếngòi là uết nào? Vìốsao.……………S đi m:ố ể1,0 đi mểS câu:0.5ố- Quy lu và quyậ ớlu phi iậ ớ…………………………..10%TSĐ; 1,0 đi mểS câu:0.5ố Trình bày khái ni vàệnguyên nhân quyủlu i. ớ………………………..S đi m: 1,0 đi mố ểS câu:0.5ốPhân dân Các lo iố ạhình qu và đô thầ ịhóa.…………………… ……3 0%TSĐ; ,0 đi mểS câu:ố .5 Quá trình đô th hóaịcó nh ng đi mữ ểgì?……………………S đi m: 1,0 đi mố ểS câu:0.5ố Tính đậ ộdân .ố- bi đẽ ồvà nh xét.ậ……………..S đi m: 2,0ố ểđi mểS câu: 1ốC kinh .ơ ế………………………….2 0%TSĐ; ,0 đi mểS câu:0.5ố Nêu vai trò ngu nủ ồl phát tri nự ểkinh ế…………………S đi m: 2,0 đi mố ểS câu:0.5ốVai trò, đi m, cácặ ểnhân nh ng iố ưở ớphát tri và phân bể ốnông nghi p. sệ ốhình th ch lãnhứ ứth nông nghi p.ổ ệ…………………………..20%TSĐ; 2,0 đi mểS câu:0.5ố Ngành xu nôngả ấnghi có nh ng cệ ặđi gì?ể……………………….S đi m:2,0 đi mố ểS câu:0.5ố Năng cự Năng gi quy tự ếv .ấ ề- Năng sáng o.ự ạ- ng li th ngử ốkê, vẽ bi .ể ồT ng đi m: 10 đi mổ ểT 100%ỉ ệT ng sổ câu 04 câu 3,0 đi mể30% ng đi mổ ểS câu: 1ố 4,0đi mể40% ng đi mổ ểS câu: 1.5ố 3,0đi mể30% ng sổ ốđi mểS câu: 1.5ố Giáo viên Nguy Th Thúy Anễ