Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2015 - 2016

eb27a82147d531421d5f08b75d992b4b
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 13 tháng 7 2018 lúc 23:41:39 | Được cập nhật: hôm kia lúc 22:25:31 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 396 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

THPT PHAN NG HI NỌ KI TRA 45 PHÚT, GI KỲ IỀ ỌNĂM 2015 2016ỌMÔN SINH C, KH 12Ọ ỐMÃ 111ỀCâu Phân tích thành ph hoá axit nuclêic cho th các lo nuclêôtitầ ạnh sau: 20%; 35%; 20%. Axit nuclêic này làưA. ADN có trúc ch n.ấ B. ADN có trúc ch kép.ấ ạC. ARN có trúc ch n.ấ D. ARN có trúc ch kép.ấ ạCâu 2. gen có kh ng 72.10ộ ượ đ.v.c và có hi 380.ệ lo nu trong ạgen đó là: A. 790 410 B. 410 790 C. 510; 690 D. 310 890.Câu Mã di truy có nh ng đi nào sau đây ?ề ể1. Mã di truy loài có đi riêng bi và tr ng ư2. Mã di truy có tính liên ụ3. Trên mARN ,mã di truy theo chi 5ề ượ /4. Mã di truy có tính th aề ừ5. Mã di truy có tính hi uề ệ6. Mã di truy có tính ph bi nề ế7. Mã di truy có tính pề ậPh ng án đúng là?ươ A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, B. 1, 2, 3, 4, 5, C. 2, 3, 4, 5, D. 2, 3, 4, 5, 6, Câu 4: Quá trình nhân đôi ADN có các đi m:ự ể1. Di ra trong nhân, kì trung gian quá trình phân bào.ễ ủ2. Di ra theo nguyên sung và nguyên bán toàn.ễ ả3. hai ch làm khuôn ng ch i.ả ớ4. Đo okazaki ng theo chi 5ạ ượ /.5. Khi phân ADN nhân đôi ch ng kéo dàiộ ượ ượliên phát tri ch ch Yụ ữ6. Qua nhân đôi ra hai ADN con có trúc gi ng ADN ẹPh ng án đúng là:ươ A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 1, 2, 4, 5, 6. C. 1, 3, 4, 5, 6. D. 1, 2, 3, 4, 6.Câu 5: Phép lai tính tr ng Men Đen có bao nhiêu laiộ ồA. B. C. D. 5Câu Khi nói quá trình ch mã, nh ng phát bi nào sau đây đúng?ề ể(1) ch mã là quá trình ng prôtêin, quá tình này ch di ra trong nhân ếbào nhân th c.ự(2) Quá trình ch mã có th chia thành hai giai đo là ho hoá axit amin và ng ổh chu pôlipeptit.ợ ỗDOC24.VN 1(3) Trong quá trình ch mã, trên phân mARN th ng có ribôxôm ườ ốcùng ho ng.ạ ộ(4) Quá trình ch mã thị khi ribôxôm ti xúc côđon 5’UUG3’ trên phân tế ửmARNA. (2), (3). B. (1), (4). C. (2), (4) D.(l), (3)Câu Phép lai AaBb AABb phân li cho ki hìnhộ ểA. 1:1 B. 1:1:1:1 C. 3:3:1:1 D. 3:1Câu Trong mô hình trúc opêrấ Lac, vùng hành là ơA. ch thông tin mã hoá các axit amin trong phân prôtêin trúc.ứ ấB. ARN pôlimeraza bám vào và kh phiên mã.ở ầC. prôtêin ch có th liên làm ngăn phiên mã.ứ ựD. mang thông tin quy nh trúc prôtêin ch .ị ếCâu Thành ph nào sau đây không thu opêron Lac?ầ ộA. Vùng hành (O)ậ B. Vùng kh ng (P)ở ộC. Gen đi hoà (R)ề D. Các gen trúc (Z, Y, A)ấCâu 10 gen sinh nhân th dài 408nm và 3200 liên hiđrô. Gen này ịđ bi thay th ng X. nuclêôtit lo timin (T) và ạguanin (G) gen sau bi là:ủ ếA. 801; 399. B. 799; 401.C. 399; 801. D. 401;G 799.Câu 11 Hoá ch gây bi nhân 5-brôm uraxin (5BU) th ng gây bi gen ườ ếd ngạA. thay th G-X ng A-Tế B. thay th G-X ng X-G. ặC. thay th A-T ng T-A.ế D. tha th A-T ng G-X.ế ặCâu 12 Gen có 900 nuclêôtit lo ađênin (A) và cạ ệA+TC+X 1,5. Gen đôt ịbi ng thay th ng tr thành alen b. ng liên ếhiđrô alen làủA.3599. B.3600. C.3899. D.3601.Câu 13 Trong nguyên phân bào th ng i, nhi thộ ưỡ ểc không phân li, các nhi th khác phân li bình th ng. qu ườ ủquá trình này có th ra các bào con có nhi th là:ể ểA. 2n+l và 2n-l. B. 2n+l và 2n. C. 2n+l và 3n. D. 2n-l và 2n.Cây 14 th Fế ệ1 AAaa AAaa. rong tr ng gi phân, th tinh ườ ụbình th ng thì ki gen th Fườ ệ2 làẽA. laaaa 8AAAA: 8Aaaa 18 AAaa AAAAB. AAAA AAa 18 AAAa 8Aaaa 1aaaa, C. 1aaaa 18 AAaa AAa 8Aaaa 1AAAA.DOC24.VN 2D. AAAA AAAa :18 AAaa: 8Aaaa aaaa.Câu 15 Hà lan bình th ng có NST ng 2n 14. Cây có tông NST ườ ưỡ ốtrong bào ng 21 là thế ượ ểA. tam nhi m.ễ B. đa iộ C. tam i.ộ D. iị .Cân môt loài ng t, ng ta đã phát hi nòi có trình các gen trên nhi ườ ễs th III nh sau: Nòi 1: ABCDEFGHI; Nòi 2: HEắ BAGCDI; Nòi 3: AB EDCGHI; Nòi 4: AB EHGCDI. Cho bi nòi là nòi c, mế nòi còn phát sinh do ượ ộđ bi đo n. Trình đúng phát sinh các nòi trên là:A. 1→ 2→ 3. B. 1→ 2→ 4.C. ABab 3. D. 2Câu 17: loài th t, xét gen Bb trên nhi th th ng, alen ườ ỗđêu có 1200 nuclêôtit. Alen có 301 nuclêôtit lo ađênin, alen có sô ng lo ượ ạnuclêôtit ng nhau. Cho hai cây có ki gen Bb giao ph nhau, trong sằ các thu c, có lo ch ng nuclêôtit lo guanin các alen nói ượ ủtrên ng 1199. Ki gen lo này làằ ửA. BBbb. B. Bbbb. C. BBb. D. Bbb.Câu 18 Sau đây là các nh lu di truy và các nhà khoa đã ra các quy lu di ậtruy ềQuy lu di truy nậ Tác gi ra quy lu di truy nả ề1/Quy lu phân liậ2/Quy lu hoán gen ị3/Quy lu di truy ngoài nhânậ ề4/Quy lu phân li pậ ậ5/Quy lu liên genậ ế6/Quy lu di truy liên gi ớtính Corenb Moocganc Menđend Hacđi -Vanbece Kimuraf CapasenkoK lu đúng ng phát hi ra các quy lu di truy trên là:ế ườ A. 1c, 2b, 3f, 4c, 5b, 6e B. 1c, 2b, 3a, 4c, 5b, 6b C. 1c, 2b, 3a, 4c, 5b,6e D. 1c, 2b, 3a, 4c, 5f, 6bCâu 19 loài th xét hai gen (A,Ở a; B, b) cùng trên nhi ắth ,ể gen quy nh tính tr ng,các alen tr là tr hoàn toàn.ỗ Trong phép lai gi ữhai cây có ki gen khác nhau ,thu con có ki hình phân li theo 3:1.ể ượ Cho bi không ra bi và không hoán gen.ế Phép lai phù qu trên là?ợ A.ABab Abab B.ABab AbaB C.ABaB AbabD.AbaB AbaBCâu 20 Cho bi gen quy nh tính tr ng ,alen tr là tr hoàn toàn.ế Xét các phép lai sau:DOC24.VN 3(1) AaBb aabb (2) aaBb AaBB (3) aaBb aaBb(4) AABb AaB (5) AaBb AaBB (6) AaBb aaBb (7) AAbb aaBb (8) Aabb aaBb.Theo lí thuy t,ế trong các phép lai trên ,có bao nhiêu phép lai cho con có hai lo ki uờ ểhình? A. B. C. D. Câu 21 ru gi m, alen quy nh là tr hoàn toàn so alen quy nh tỞ ắtr ng.ắ Tính theo lí thuy phép lai nào sau đây cho con có ki hình là ru ắđ ru tr ng?ỏ A. AX aY B. AX AY C. aX AY D. AX aYCâu 22 ch ng: ng có và mù màu, ng ch ng có mù ườ ườ ốmàu và không mang gen nh. Con sinh ra nh th nào?ẹ ếA. con trai, con trai nh.ấ ệB. con gái không nh, con trai nh.ấ ệC.12 con gái mù màu, 12 con gái không mù màu,12 con trai mù màu,12 con trai không mù màu.D. con trai mù màu,ấ ả12 con gái mù màu,12 con gái không mù màuCâu 23 Cho hai phép lai sau :- Phép lai cái xám đen, Fự1 100% xám.- Phép lai 2: xám cái đen, Fự1 cho các con đen, cái xám.ựTính tr ng màu trên di truy theo quy lu tạ ượ ậA. di truy qua bào ch t.ề B. di truy tr không hoàn toàn, ặC. di truy liên NST Xề D. di truy liên NST Y.ề ớCâu 24 P.ABab ABab .Cho ki hình Fỉ ể1 là:A. 3:1 B. 1:2:1 C. 1:1 D. 1:1:1:1Câu 25 Ki gen ểABab (f 20%).T các lo giao :ỉ ửA. 40%AB ,40%ab ,10%aB ,10%Ab B. 10%AB ,10%ab ,40%aB,40%AbC. 30%AB ,30%ab ,20%aB ,20%Ab D.20% AB ,20%abDOC24.VN 4,30%aB ,30%AbCâu 26 hai gen lai nhau Fị ượ1 có lo ki hình trong đó có 21% ểcây thân cao, hoa tr ng.ắ Bi quá trình gi phân gi ng nhau và cao, là tính tr ng tr ộso th p, tr ng.ớ Ki hình cây cao làể ỏA. 54% B. 66% C. 59% D. 51%Câu 27 F1 th ph Fự ượ2 có ki hình phân li theo :ể cao, màu cao, màu tr ngạ th p,ấ màu th p,ấ màu tr ng. Ki gen Fạ ủ1 là:A. AaBdbD AaBdbD .ADad Bb ADad Bb C. AaBDbd AaBDbd D.ADAd Bb ADAd BbCâu 28 ru gi m, alen quy nh thân xám tr hoàn toàn so alen quy nh thân ịđen; alen quy nh cánh dài tr hoàn toàn so alen quy nh cánh t; alen quy ụđ nh tr hoàn toàn so alen quy nh tr ng. Th hi phép lai (P):ị ệABabX DX ABab DY thu Fượ1 ru thân xám,ồ cánh dài, chi 52,5%.ắ Bi ng không ra bi n,ế theo lí thuy t,ế ru Fở ồ1 ru thân xám,ỉ cánh t,ụ là?ắ ỏA. 1,25% B. 3,75% C. 2,5% D. 7,5% Câu 29 ba alen Iớ A, B, qui nh nhóm máu ng i,ị ườ có bao nhiêu ki lai:ể ồA. 12 B. 20 C. 21 D. 36Câu 30 Có bao nhiêu lai cho ki hình 1:1 trong tr ng liên gen hoànơ ườ ếtoànA. 10 B. 11 C. 14 D. 15DOC24.VN 5ĐÁP ÁN MÔN SINH 12, MÃ 111Ề1A 2B 3C 4D 5B 6A 7D 8C 9C 10A11D 12A 13A 14C 15D 16B 17B 18B 19C 20B21B 22B 23C 24A 25A 26A 27A 28A 29C 30DDOC24.VN