Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề Thi GDCD HKI lớp 7 (1)

37a8a6b93c787abb100569ae12687cfd
Gửi bởi: quynhnhu109 29 tháng 6 2017 lúc 2:35:34 | Được cập nhật: hôm qua lúc 15:00:14 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 3806 | Lượt Download: 28 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

và tên:………………… KI TRA IỂ ỲL p: 7….ớ Môn: GDCDĐi mể phê cô giáoờ ủI. TR NGHI ĐI M)ỂCâu Trong nh ng ki sau theo em ki nào đúng, ki nào sai?. Hãy đánh vào ột ng ng)ươ ứCác ki nế Đúng Sai­ Ng trung th luôn nói ra nh ng đi mình bi t, mình đã làm ườ ọng i.ườ­ ng phù đi ki n, hoàn nh gia đình, xã là gi dố ị­ Nói gian, đch là ng thi trung th c.ố ườ ự­ Mua tăm ng ng mù là th hi đoàn t, ng tr .ủ ườ ươ ợ­ sinh và trung bình không th có tính tin.ọ ự­ Câu châm ngôn “Nh vi bán vi nói truy th ng tôn tr ng ọđo. ạ­ Coi tr ng và bi gi gìn ph cách là bi hi tr ng.ọ ọ­ Li nh, cao đi là nh ng ph ch đp con ng i.ề ườ­ Tr em không th tham gia xây ng gia đình văn hoá.ẻ ự­ Vi nhà là vi và con gái.ệ ẹCâu Hãy đi nh ng còn thi vào nh ng câu sau cho đúng dung các bài đã c?ề ọa. Khoan dung là ……………………………………………… ng có lòng khoan dung luôn tôn ườtr ng, thông khác, bi tọ ườ ……………………………………………………………………….. ....…………………………………………………………………………………………………………b. Gi gìn và phát huyữ …………………………………………………………. là ti iế ,………..................và làm ng thêm truy th ng y.ạ ấCâu 3: Ch câu tr em cho là đúng nh ng cách khoanh tròn vào ch cái đu câu.ọ ầ1. Liên qu đã ch ngày nào làm ngày th gi phòng ch ng Ma tuý?ợ ốA. Ngày 01 tháng B. Ngày 06 tháng C. Ngày 26 tháng D. Ngày 01 tháng 122. Trong truy đc “Truy trang tr i”( Bài 10­ GDCD7)nhân “Tôi” đã gi gìn và phát huy ữtruy th ng đp gì gia đình?ề ủA. Lao đng.ộ B. Ngh nghi p.ề C. p.ọ D. Văn hoá và đo đc.ạ ứT LU NỰ ĐI M)ỂCâu tin có nghĩa nh th nào trong cu ng?Hãy vi làm th ểhi tin em và qu vi làm đó?.ệ ệ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu Th nào là gia đình văn hoá? Em có th làm gì góp ph duy trì ho xây ặd ng gia đình mình tr thành gia đình văn hoá?ự ở…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu Tan hoüc Trung væìa láúy xe âaûp ra vaì lãn xe chuáøn bë âi thç mäüt baûn gaïi âi xe âaûp khäng hiãøu vç sao xä vaìo Trung laìm Trung bë ngaî, xe âäø, càûp saïch cuía Trung vàng ra, chiãúc aïo tràõng váúy báøn.Em thæí âoaïn xem trong træåìng håüp naìy Trung coï thãø coï nhæîng caïch æïng xæí naìo? Theo em caïch naìo laì âuïng nháút? Vç sao?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 4: Có ki cho ng:” gia đình th có đi ng văn hoá gia đình hai ơth ”. Em có đng quan đi trên không?. Vì sao?.ế ể…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………