Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi Địa Lý 9 Hk 2 chuan 2015- 2016

029fa8365334fbf94eb7eba68ef68ed3
Gửi bởi: ngọc nguyễn 23 tháng 7 2018 lúc 22:18:24 | Được cập nhật: 22 tháng 5 lúc 6:22:34 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 624 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

KHUNG MA TR KI TRA KỲ II NĂM 2015 2016Ậ ỌMôn: lí ịC đấ ộCh đủ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ng ộC th caoấ ộTN TL TN TL TN TL TN TLĐông Nam Bộ Bi ếđ ượhàng xu ấkh ẩquan tr ng ọnh ấc aủ ủvùng Đông Nam .ộ- Lo ạcây tr ng ồchi ếu th ếc ủvùng Đông Nam .ộ Trìnhbàyđ cượđ cặđi mểpháttri nểcôngnghi pệc aủvùngĐôngNamBộ Phân bi ệđ ượlo tàiạnguyênnào có nghĩahàng ầđ iố ớs phátựtri ểkinh tếc ủvùng Đông Nam BộS câuốS đi mố ểT lỉ 20.55 11.515 10.252.5 42.2522.5Đ ng ngồ ằsông uửLong Ch ng minhứđ ngượ ồb ng sôngằ Phân bi ượbi pháp quan ệtr ng có th ểC Long làửvùng xu tả ấl ng th cươ ựl nh aớ ủn taướ khai thác nh ng ữl th do lũ ếđem ng ồb ng sông ửLongS câuốS đi mố ểT lỉ 1330 10.252.5 23.2532.5Phát tri nểt ng pổ ợkinh vàếb tàiả ệnguyên, môitr ng bi n,ườ ểđ oả Bi vàếđi nềvào chổch mất ngừ ữthíchh pợ Kểđ cượtên cácngànhkinh tếbi nểc aủn cướta hi nệnay Gi iảthíchđ cượt saoạph iảpháttri nểt ngổh pợcácngànhkinh tếbi ởn cướta nậd nụgki nếth cứvàn iốđược cácýchophùh ợS câuốS đi mố ểT lỉ 1110 ½110 ½1.515 1110 34.545T ng câuổ ốT ng đi mổ ểT lỉ 31.515 1.52.525 1330 20.55 ½1.515 1110 910100PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MYTR NG ƯỜ PTDTBT- TH THCS LONG TÚC KI TRA KỲ IIỀ ỌNĂM 2015-2016ỌMôn: lí 9ị Th gian: 45 phút (không th gian giaoờ ờđ )ềH và tên sinh: ....................................................................................ọ ọL p:..............................................................................................................ớĐi mể Nh xét giáo viênậ ủA. Tr nghi m. (3.0 đi m) I. Khoanh tròn ch cái tr câu tr đúng nh (1.0 đi m)ữ ướ ểCâu Hàng xu kh quan tr ng nh vùng Đông Nam làấ ộa. hàng mayệ b. thôầ c. thu nỷ d. oạCâu Lo tài nguyên có nghĩa hàng phát tri kinh ủvùng Đông Nam làộa. ngu dàoồ ướ b. khí xích oậ ạc. ngu khí dàoồ d. badan ng n, màu mấ ỡCâu Lo cây tr ng nào chi th vùng Đông Nam ?ạ ộa. Cao su b. Cà phê c. tiêuồ d. Lúa oạCâu Bi pháp quan tr ng có th khai thác nh ng th do lũ đem ởđ ng ng sông Long làồ ửa. đê baoắ b. xây ng ch cự ước. ng chung lũố d. tr ng thêm ng ng nồ II. Ghép các đi các bên ph vào các danh bên trái sao ởcho phù (1.0 đi m)ợ ểĐ danhị Ghép dungộ1. Sa Huỳnh …… a. Là ven có ngh tr ng phát tri ể2. Phú Qu cố …... b. có khí đang khai thácơ ượ3. Ti iề ..… c. Là huy có di tích nh trong các huy ệđ oả4. Lí nơ ….. d. Là có ngh làm mu ti ngơ ếe. Đi cùng bi taể ướIII Đi vào ch tr ng (…) nh ng ki th phù p. (1.0 đi m)ề bi ta dài…………….(A) ch ………………..(B) phía choờ ướ ắđ …………….(C) phía nam. Trong 3000 ta, ph ướ ầl là các……(D) ớA: ……………………………………………………………………………………B: ……………………………………………………………………………………C: ……………………………………………………………………………………D:…………………………………………………………………………………….II. lu n. (7.0 đi m)ự ểCâu Ch ng minh ng: ng ng sông Long là vùng xu ngứ ươth nh ta? (3.0 đi m)ự ướ ểCâu tên các ngành kinh bi ta hi nay? sao ph phátể ướ ảtri ng các ngành kinh bi ta? (2.5 đi m) ướ ểCâu Em hãy trình bày đi phát tri công nghi vùng Đông Namặ ủB (1.5 đi m)ộ ểKI TRA KỲ II NĂM 2015 2016Ể ỌH ng ch môn lí 9ướ ịA. Tr nghi m. (3.0 đi m)ắ I. Khoanh tròn ch cái tr câu tr đúng nh t. ướ Đúng câu 0.25ỗ ạđi mểCâu 4Đáp án II. Ghép các đi các bên ph vào các danh bên trái saoặ ởcho phù p. Đúng câu 0.25 đi mỗ III. Đi vào ch tr ng (…).ề Đúng 0.25 đi mỗ ểA: 3260 km B: Móng Cái C: Hà Tiên D: nhả ỏB. lu n. (7.0 đi m)ự ểCâu dung nêuộ ĐiểmCâu 1(3.0đ) Là vùng tr ng đi lúa nh c. Di tích và ướ ảl ng lúa năm 2002 là 834,8 nghìn ha và 17,7 tri n, chi ượ ế51,1% di tích tr ng lúa và 51.5% ng lúa c.ệ ượ ướ- Bình quân ng th trên ng toàn vùng 066,3kg, ươ ườ ạg 2,3 trung bình (năm 2002)ấ ướ- Hàng năm, ng ng sông Long cung hàng tri ấl ng th cho các vùng khác trong và đóng góp trên 80% ươ ướl ng xu kh c, Vi Nam tr thành qu ượ ướ ốgia ng th hai th gi xu kh o.ứ 1.0đ1.0đ1.0đCâu 2(2.5đ) Các ngành kinh bi ta hi nay m:ế ướ ồ- Khai thác nuôi tr ng và ch bi nồ ả- Du ch bi nị ể- Khai thác và ch bi khoáng nế ả- Phát tri giao thông bi nể ể* Ph phát tri ng các ngành kinh bi ta vì:ả ướ- ta có nhi ngu tài nguyên bi n: thu n, khí, tài ướ ầnguyên du ch bi n...Vi phát tri ng các ngành kinh ếbi đi ki cho các ngành kinh khác phát tri n, khai ểthác ti năng tài nguyên thiên nhiên ta, ng th ra ướ ạm quan ch ch gi các ngành kinh tr nhau cùng ợphát tri n. ể- Ho ng kinh bi đa ng, vì ch có khai thác ng ổh đem hi qu kinh cao.ợ 1.0đ0.5đ0.5đ0.5đ- Phát tri ng kinh bi làm thay nh kinhể ềt ta. ướCâu 3(1.5đ) đi phát tri công nghi vùng Đông Nam :ặ ộ- Khu công nghi hi chi cao nh trong uự ấGDP, phát tri nhanh, khá cân i, đã hình thành sể ốngành công nghi hi i.ệ ạ- Thành ph Chí Minh, Vũng Tàu, Biên Hoà là các trung tâmố ồkinh vùng. Thành ph Chí Minh chi 50% giáế ơtr xu công nghi vùng.ị 0.75đ0.75đ