Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ THI ĐỊA LÍ 6 HKI

78437b283870acd7b5aa18d44158ad53
Gửi bởi: ngọc nguyễn 22 tháng 6 2018 lúc 0:11:09 | Được cập nhật: 10 giờ trước (4:30:27) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 553 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

MA TRẬ 2Ềch (n iủ ộdung ch ng)/ươm nh nứ ậth cứ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụC th pấ caoấCâu 1: Cho bi vế ịtrí Trái trongấh Tr i?ệ ờHình ng và kíchạth Trái tướ ấnh th nào?ư Th theo th ứt xa ặTr i. Hình ng ạvà kích th ướTrái t:d ng ạhình .........ầ30%TSĐ 3đi mể 30%TSĐ=2đi mểCâu Trình bày ýnghĩa lủ ệb Có yả ấd ng bi hi tạ ỉl raệ ể? nghĩa Có hai ng bi ểhi ảđ ..................ồ20%TSĐ 2đi mể 10%TSĐ=1đi ểm 10%TSĐ=1đi mểCâu 3: Tây ninhcó ng aấ ịhình chính ra?ể Tây Ninh có ng hình ịchính- hình ịđ i; hình ịnúi; hình iị ồd tho i; ịhình ng ngồ ằ20%TSĐ 2đi mể 20%TSĐ=1đi ểmCâu 4: Bài p:ậĐo tính kho ngảcách th tìmự ịt đỉ Tìm đỉ Hi cách tínhể30%TSĐ =3 đi mể 20%TSĐ 2đi mể 10%TSĐ=1đi mểTSĐ 10 đi mể 30%TSĐ=3đi mể 30%TSĐ=3đi ểm 30%TSĐ 3đi mể 10%TSĐ=1đi mểThái Bình, ngày 28/11/2017T Tr ngổ ưở GVBMPh Th Oanhạ Nguy Kim Ph ngễ ươĐ THI KÌ NĂM 2017-2018Ề ỌMÔN Lí 2ỀTh gian: 45 phútờCâu 1: Cho bi trí Trái trong Tr i? Hình ng và kích th Trái nh th ướ ếnào?(3đi m)ểCâu Trình bày nghĩa Có ng bi hi ra ?(2 ểđi m)ểCâu 3: Tây ninh có ng hình chính ra?ấ (2 đi m)ểCâu 4: ?(3 đi m)ể Bài p: kho ng cách Hà Phòng là 105 km trên Vi Nam ,ả ệkho ng cách gi hai thành ph đó đo là 15cm.V đó có là bao nhiêu?ả ượ ệThái Bình, ngày 28/11/2017T Tr ngổ ưở GVBMPh Th Oanhạ Nguy Kim Ph ngễ ươĐÁP ÁN 2ỀCâu 1: Cho bi trí Trái trong Tr i? Hình ng và kích th Trái nh thế ướ ếnào?HSTL trí th theo th xa Tr i. Hình ng và kích th Trái t:d ng hình ướ ạc và kích th n.ầ ướ Bán kính 6370km, ng xích :40.076km .Di tích :ườ ặ510.000.000km 2Câu 2: Trình bày nghĩa Có ng bi hi ra?ủ ểHSTL:t cho ta bi kho ng cách trên thu nh bao nhiêu so kích ớth th chúng trên th .ướ ế* Bài p: kho ng cách Hà Phòng là 105 km trên Vi Nam ,ả ệkho ng cách gi hai thành ph đó đo là 15cm.V đó có là bao nhiêu?ả ượ ệ105km=10500000cm10500000:15= 700000V đó có là: 1: 700000ậ ệCâu 4: Tây ninh có ng hình chính ra?ấ ểHSTL Tây Ninh có ng hình chínhạ ị- hình i; hình núi; hình tho i; hình ng ngị Tr ngổ ưở GVBMPh Th Oanhạ Nguy Kim Ph ngễ ươMA TR 1Ềch (n dungủ ộch ng)/ cươ ứđ nh th cộ nh bi tậ thông hi uể ngậ ụC th pấ caoấCâu :trái ấchuy ng ộquanh tr ờnh th nào? theo ếh ng nào ướ Trái chuy nấ ểđ ng quanh tộ ặtr theo quờ ỹđ hình elipạg trònầ...20%TSĐ 2đi mể 20%TSĐ=2đi mểCâu Nêu th ờgian trái ấchuy ng ộquanh tr iặ ngày gi Th ờgian trái ấchuy ng ộquanh MT 36520%TSĐ đi mể 20%TSĐ=2đCâu 3: Các mùa tính theo âm ch ịvà ng ch ươ ịkhác nhau nh thư ếnào Các mùa tính theo ng ươl ch và âm chị ịkhác nhau ềth gian...ờ20%TSĐ =2đi mể 20%TSĐ=2đCâu 4: Nêu ất ỏTrái t? Trái làỏ ấl đá ch cớ ngoài cùng aở ủTrái t, cấ ược do cácấ ạđ ng mị ằk nhau.ề Trái tỏ ấchi 1% thế ểtích và 0,5%kh ng aố ượ ủTrái t, Vai trò ấquan tr ng, vì ọlà ạc các thành ủph nhiên ựkhác 30%TSĐ=3đi mể 10%TSĐ =1đ 10%TSĐ=1đ 10%TSĐ đCâu 5: Tây ninhcó ng aấ ịhình chính ra?ể(1 đi m)ể Tây Ninh có 4d ng hìnhạ ịchí- hìnhịđ i; hìnhồ ịnúi; hìnhđ tho i;ồ ảđ aị hình ngồb ngằ10%TSĐ 1đTSĐ 10 đi mể 30%TSĐ 3đ 30%TSĐ =3đ 30%TSĐ =3đ 10%TSĐ 1đThái Bình, ngày 28/11/2017T Tr ngổ ưở GVBMPh Th Oanhạ Nguy Kim Ph ngễ ươĐ THI KÌ NĂM 2017-2018Ề ỌMÔN Lí 1ỀTh gian: 45 phútờCâu 1: Trái chuy ng quanh tr nh th nào? ng chuy ng? (2 đi )ấ ướ ểCâu2: Nêu th gian trái chuy ng vòng quanh tr (2 đi )ờ ểCâu 3: Các mùa tính theo âm ch và ng ch khác nhau nh th nào? (2 đi )ị ươ ểCâu 4: Nêu trái (3 đi )ấ ểCâu 5: Tây ninh có ng hình chính ra? (1 đi m)ểThái Bình, ngày 28/11/2017T Tr ngổ ưở GVBMPh Th Oanhạ Nguy Kim Ph ngễ ươĐÁP ÁN 1ỀCâu 1: Trái chuy ng quanh tr nh th nào? ng chuy ng? (2 đi )ấ ướ ể- Trái chuy ng quanh tr theo qu hình elip tròn teo ng tây sangấ ướ ừđôngCâu2: Nêu th gian trái chuy ng vòng quanh tr (2 đi ể- Th gian trái chuy ng quanh MT 365 ngày giờ ờCâu 3: Các mùa tính theo âm ch và ng ch khác nhau nh th nào? (2 đi )ị ươ ể- Các mùa tính theo âm ch và ng ch khác nhau th gian và thúcị ươ ếCâu 4: Nêu Trái t? (3 đi m)ấ TL: Trái t:ấ ấ- Trái là đá ch ngoài cùng Trái t, do các ngỏ ượ ản nhau.ằ ề- Trái chi 1% th tích và 0,5% kh ng Trái t, nh ng có vai trò quanỏ ượ ấtr ng, vì là các thành ph nhiên khác và là sinh ng, ho ng xãọ ủh loài ng i.ộ ườCâu 5: Tây ninh có ng hình chính ra? (1 đi m)ểHSTL Tây Ninh có ng hình chínhạ ị- hình i; hình núi; hình tho i; hình ng ngị ằThái Bình, ngày 28/11/2017 Tr ngổ ưở GVBMPh Th Oanhạ Nguy Kim Ph ngễ ươ