Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐE THI ĐỊA 8

7a737311877586e29717369a6d7aaa39
Gửi bởi: ngọc nguyễn 9 tháng 8 2018 lúc 18:00:43 | Được cập nhật: 22 tháng 11 lúc 15:35:32 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 411 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT ki tra kỳ năm 201ề 201 8H va tên: ................................................... Môn: lí 8SBD: ..................................... Th gian: 45 phút (Không th gian giao )ờ ềCâu 1: (3 đi m) Trình bay đi phát tri kinh xã các va vùng lãnhể ướth hâu hi nayệ .Câu 2: (2 đi m) Châu la ra các tôn giáo nao? Xác nh ra aể ủcác tôn giáo đó. Câu 3: (2 đi m) vao ki th đã va hình 3.1, em hãy cho bi khác nhauể ựv nh quan phề ía ây va phử ía Đông ph li khu Đông Á. iầ ạsao có khác nhau đó? ựHình 3.1: các nh quan nhiên châu Áượ ựCâu 4: (3 đi m)D vao hình 10.2:ể ự- Em có nh xét gì phân ng khu Nam Á. ượ ự- Vì sao có chênh ch ng Mun-tan va Se-ra-pun-di ượ TẾ(Cán coi thi không gi thích gì thêm)ộ ?H NG CH MƯỚ KI TRA KỲ NĂM 2017-2018Ề MÔN LÍ 8CÂU ĐÁP ÁN ĐI MỂCâu 1(3 đi m)ể Trình phát tri gi các va vùng lãnh th khác nhau: ...ộ ướ ấ- qu gia tuy thu lo nông công nghi nh ng có cácộ ướ ạnganh công nghi hi (nh các nghanh đi nguyên hang ưkhông vũ tr ...), đó la các Trung Qu c, Pa-ki-xtan,...ụ ướ ộ- ng các qu gia có thu nh thâp, ng nhân dân ượ ốnghèo kh ...còn chiêm caoổ 1đ1đ1đCâu 2(2 đi m)ể giáo Ra ĐẤ ộPh giáo Ra Đậ ộKi-tô giáo Ra Pa-le-xtinờ ởH giáo Ra A-r Xê-utồ 0,5đ0,5đ0,5đ0,5đCâu 3(2 đi m)ể phía tây ph li có nh ch la th nguyên, ảhoang c, bán hoang c. Nguyên nhân do trí sâu trongạ ằn a, gió mùa bi không xâm nh vao c, khí ượ ậquanh năm khô n.ạ- phía đông nh quan ch la ng (hi nay di tích ệr ng còn ít vì con ng khai phá). Nguyên nhân do nh ườ ảh ng khí gió mùa. Mùa có gió đông nam bi th ưở ổvao, th ti mát, va nhi uờ 1đ1đCâu 4(3 đi m)ể Lu ng khu Nam ựÁ phân không ng u:ố ề+ ng tây đông dãy Gát Tây, vì tây la ượ ườ ườ ườs đón gió tây nam bi th vao.ườ ổ+ ng tăng tây sang đông.ượ ừ- ng trung bình năm Se-ra-pun-di cao 60 ng ượ ượ ủMun-tan, vì:+ Dãy Hi-ma-lay-a nh ng thanh ngăn gió mùa ng ườ ướtây nam bi th vao, trút nam, nên ng nừ ườ ượ ớ+ Mun-tan thu khí nhi khô do nh ng kh khí ưở ịkhô nguyên I-ran th xu ng, khác gió mùa ng tây nam từ ướ ừbi A-ráp th vao núi Hi-ma-lay-a ch gió chuy ng Tây c, ướ ắh mây phía đông. Do đó Mun tan ít Se-ra-pun-di. 0,5đ0,5đ0,5đ0,5đ0,5đ0,5đ