Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi chuyên hoá Trường chuyên Lê Quý Đôn-Bình Định 2015-2016

8bf1ccd5b167cdb67809f2d7e92fa748
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị 8 tháng 2 2018 lúc 17:32 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 18:48 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 468 | Lượt Download: 13 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Nguy Đình Hành THCS Chu Văn An, Đăk Gia Laiễ ơS GIÁO VÀ ĐÀO OỞ ẠBÌNH NHỊ KỲ THI TUY SINH VÀO 10 THPT NĂM 2015-Ể Ọ2016 TR NG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔNƯỜ chính th cề ứMôn thi: HÓA CỌNgày thi: 07/6/2015Th gian làm bài: 120 phút không th gian phát để -----------------------------Câu 1: (1,0 đi m)ểVi các ph ng trình ph ng hóa hoàn thành sau:ế ươ ồFe(1)¾¾® Fe3 O4( )¾¾® CO2( 3)¾¾® NaHCO3( )¾¾® NaCl( 5)¾¾® Cl2( 6)¾¾® FeCl3( )¾¾® Fe(NO3 )3(8)¾¾® NaNO3Câu 2: (1,0 đi m)ể Cho Cl2 qua dung ch KOH (v ), đun nóng 100ị 0C Sau ph ng thúc dung ch đem côả ịc n, thu ượ gam X. Thêm 2,5 gam MnOắ2 vào X. Đun nóng hoàn toàn trên cho khi ph ngỗ ứx ra hoàn toàn thu ch ng (ả ượ -7,1 gam. Tính .Câu 3: (1,0 đi m)ểCh tác ng Hấ ớ2 SO4 c, đun nóng sinh ra khí B. Khí tan nhi trong dung ch axitặ ướ ịm nh. cho dung ch tác ng KMnOạ ớ4 thì sinh ra khí màu vàng c, mùi c. Khi cho Natriụ ắtác ng khí thu ch A. Xác nh A,B,C và vi ph ng trình ph ng hóa ra.ụ ượ ươ ảCâu 4: (1,0 đi m)ểCho oxit vào dung ch HCl thu dung ch X.ắ ượ ịa. Dung ch ch ch gì?ị ấb. Cho các ch sau: Cu, Ag, AgNOấ3 NaNO3 NaOH tác ng dung ch X. Vi ph ng trìnhầ ượ ươph ng ra.ả ảCâu 5: (1,0 đi m)ểHòa tan hoàn toàn gam cacbon và huỳnh trong dung ch HNOỗ ị3 c, nóng thu nặ ượ ỗh khí NOợ ồ2 và CO2 có kh so NO ng 1,525. toàn qua dung ch NaOHỷ ịd thu 64,5 gam mu i. Tính ượ m. Câu 6: (1,0 đi m)ểVi các ph ng trình ph ng hoàn thành chuy hóa sau:ế ươ C2 H2 (6)¬ ¾¾ CH4 (1)¾¾® HCHOCH3 CHO CH3 COONaC2 H5 OH (9)¾¾® CH3 COOH (3)¬ ¾¾ CH3 OH Câu 7: (1,0 đi m)ểH axit cacboxylic và este ch và cùng nguyên cacbon). Cho gam Mỗ ửph ng dung ch ch 0,2 mol NaOH, sinh ra 15,55 gam hai mu i. khác, cũng gamả ặM tác ng ng dung ch AgNOụ ượ ị3 trong NH3 đun nóng, thúc ph ng thu 27 gam Ag. Tìmế ượcông th X.ứ ủCâu 8: (1,0 đi m)ểD 336ml khí hai hdrocacbon ch đi qua 250ml dung ch Brẫ ị2 0,25M. Sau ph nảng ng Brứ ộ2 còn 0,21M gi th tích dung ch thay không đáng và có 224ml khí đi ra kh iạ ỏbình. Bi kh so khí CHế ớ4 ng 2,375, các khí đktc.ằ ởTìm công th phân và tính ph trăm kh ng ng hidrocacbon trong X.ứ ượ ừCâu 9: (1,0 đi m)ểH hai ancol no ch ch và liên ti nhau. Đem cháy hoàn toàn 0,332 gam trongỗ ốbình ch 0,128 mol không khí không khí ch Nứ ứ2 và O2 th tích là 80% và 20%). Sau khi cho iể ượ ơn ng ng thì còn khí có th tích 2,688 lít đktc). Xác nh công th phân hai ancolướ ủtrên.Câu 10: (1,0 đi m)ể 1(2)(5)(4)( 7)(8)Nguy Đình Hành THCS Chu Văn An, Đăk Gia Laiễ ơH ch ch (C,H,O). Cho 2,25 gam tác ng 50ml dung ch NaOH 1M. Hãy xácợ ịđ nh công th A. Bi tác ng dung ch Naị ị2 CO3 gi phóng khí COả2 .--------------------- TẾ ----------------------------