Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi chọn HSG môn sinh học lớp 9 (1)

0160e568962001437b53c1becfdaae14
Gửi bởi: Võ Hoàng 11 tháng 3 2018 lúc 0:54 | Được cập nhật: 3 tháng 5 lúc 17:47 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 338 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

PHÒNG GD ĐT VĨNH UỬTR NG THCS THI ƯỜ ỆTÂN KI TRA KỲ NĂM 2017 2018Ể ỌMÔN: HÓA CỌL 8ỚTh gian 15 phút không th gian giao .ờ ề( này có 12 câu TN, trang )ề ồI. Tr nghi m.ắ (Ch ph ng án đúng nh trong các câu sau) (3đ)ọ ươ ấCâu Ng ta thu khí oxi ng cách là nh vào tính ch nào?ườ ướ A. Khí oxi tan trong c.ướ B. Khí oxi khó hóa ng C. Khí oxi ít tan trong c. D. Khí oxi nh cướ ướCâu Nhôm oxit có công th làứ A. AlO B. Al3 O2 C. Al2 D. Al2 O3Câu tàn đóm vào bình ng khí oxi ta th hi ng nh th nào?ư ượ A. Tàn đóm t.ắ B. Tàn đóm bùng cháy. C. Tàn đóm khói.ố D. Không hi ng.ệ ượCâu Dãy ch nào là oxit? A. CO, NO2 MgCO3 B. SO3 HCl, FeO C. CO2 SO3 FeO D. NO, Fe2 O3 NaOHCâu Thành ph theo th tích không khí là:ầ A. 21% khí oxi, 78% khí nit 1% các khí khác.ơ B. 21% các khí khác, 78% khí nit 1% khí oxi.ơ C. 21% khí nit 78% khí oxi, 1% các khí khác.ơ D. 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nit .ơCâu ch nào dùng đi ch khí oxi trong phòng thí nghi m?ợ A. CaCO3 B. H2 C. Không khí D. KMnO4Câu Tính ch nào không ph tính ch lí oxi?ấ A. Tan nhi trong ướ B. Không mùi C. Không màu D. ng không khíặ ơCâu Ph ng nào là ph ng phân trong các ph ng sau:ả A. H2 O2 2H2 B. CaCO3 CaO CO2 C. CaO CO2 CaCO3 D. CaO H2 SO4 CaSO4 H2 OCâu Phát bi nào sau đây oxi là không đúng?ể ềA. Oxi là phi kim ho ng nh, nh là nhi cao.ạ ộB. Oxi oxit axit các kim lo i.ạ ạC. Oxi không có mùi và không có mùiD. Oxi thi cho ngầ ốCâu 10 Quá trình nào đây không làm gi oxi trong không khí?ướ ảA. các ng tự ắB. cháy than, i, gaz.ự ếC. quang cây xanhự ủD. hô ng tự ậCâu 11 Dãy các ch nào sau đây toàn là oxit bazấ ơA. CuO, K2 O, NO2 B. Na2 O, CO, ZnO C. PbO, NO2, P2 O5 D. MgO, CaO, PbOCâu 12 Ph ng nào sau đây thu lo ph ng phân y:ả ủPHÒNG GD ĐT VĨNH UỬTR NG THCS THI ƯỜ ỆTÂN KI TRA KỲ NĂM 2017 2018Ể ỌMÔN: HÓA CỌL 8ỚTh gian 30 phút không th gian giao .ờ ề( này có câu TN, trang )ề ồII. lu n.ự (7đ)Câu (2đ)Hoàn thành các ph ng sau (ghi rõ đi ki n, có) :ả a. KClO3 …. ….. c. Cu O2 …. b. O2 …. d. KMnO4 K2 MnO4 ….. Câu (1đ)G tên các oxit có công th hóa sau: a. SO3 b. NO c. BaO d. K2 OCâu (3đ)Đ cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho trong không khí tác ng oxi) thành ạđiphotpho pentaoxit. a. Vi ph ng trình ph ng.ế ươ b. Tính th tích khí oxi ph ng (đktc).ể c. Tính kh ng điphotpho pentaoxit thành.ố ượ d. Tính th tích không khí dùng cháy.ể ốCâu (1đ) Cho 12,8 gam kim lo có hóa tr II) tác ng 2,24 lít khí oxi ớ(đktc). Tìm tên kim lo đó.ạ(Cho bi t: O=16; Mg=24; P=31; Ca=40; Fe=56; Cu =64; Zn =65)ếBÀI LÀM………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………